Nyarara mwana

Wehuwe
Nyarara mwana
Wehuwe
Nyarara mwana
Mwana anochema
Nyarara mwana
Mwana anochema
Nyarara mwana

Mwana wenyu wachema vakoma
Wachemera mai vakaenda
Vakaenda kwaChidyamupunga
Chidyamupunga magaka aora
Aorera mhiri kwaMungezi
KwaMungezi kune banga jena
Banga jena rekucheka nyama
Nyama kwayo ndeye paruware
Yapasi inozara ivhu

Heino njiva
Hu-u!
Inogurukuta
Hu-u!
Nechana munyasi
Hu-u!
Chimwe chiri kumba
Hu-u!
Chinokanga zviyo
Hu-u!
Zviyo zvavatete
Hu-u!
Shanga yangu yawa
Hu-u!
Yagonhongwa nani
Hu-u!
NaMushayadende
Hu-u!
Wagoiisepi
Hu-u!
Kurwizi rukuru
Hu-u!
Kunodyiwa tsamvu nenhengetenge
Chamupidigori toridza ngoma
Huku ine mongo muchidondova
Kwiyo goko-o!

Author: nyobvo

Muremekedzi weShona rurimi rwamai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s