Tariro

Mukutanga kwerino gore,
Taive netariro yekukunda,
Tiri pachedu tichikwenyana,
Tichiti zviuya zviri mberi.

Vazhinji vaiti mutambo vepwere,
Manyengedza pfungwa efodya,
Inozadza matama ose nehutsi,
Husingasviki nekuguru kwese.

Zvavo zvinotarisika sezvine urongwa,
Asika nzanga inokura ndeyerema,
Zvatiri pari zvino hazvinei,
Kugadzirira cheuviri mangwana.

Zvino zvawaraudzwa muto wegwaya,
Zvanzi mangwana ufire mudziva,
Simba mukaka shandisa iyoyi nguva,
Sekuti humhandara idambakamwe.

Usakadheerere kamoto kamberewere,
Kanopisa matanda nemasango mberi,
Ramangwana rakajeka toshura mare,
Patichapembera nedzedu nhureture!

Author: nyobvo

Muremekedzi weShona rurimi rwamai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s