Varidzi vemwana

Chandakatadzira musiki chikukutu,
Urombo hwemukwambo chikwambo!
Hunotoda kubika doro zvese nesvikiro,
Dzinza rose kushaya akaenda kuchikoro,
Veukama voti regai mwana aroorwe.

Mati moyo muti unomera paunoda?
Kwete makore atiri kurarama ano,
Jaya rangu rakandigura kunorira,
Kuuya nenhenha, ikasaba inoroya,
Iko kuonda mukati haarwari?

Zvinombotiunzirawo vana vedu,
Kana usina mari jekawozve pameso!
Shata divi rimwe ritambe nepwere,
Todii, ngaauye zvake ateme ugariri,
Wada chemungozva wobata mwana.

Zviuya havivanani chokwadi,
Wangu akazviwanira guvhudende,
Butwa zvaro rakazvigarira,
Hunyope ingwarati kudya irere,
Mapudzi anovira kusina hari.

Vevamwe vachifamba nemichovha,
Shangu yemukwasha yatsveyama,
Iye munhu ndeasingagari pasi,
Hongu zvazvo murombo munhu,
Asi wangu haaende panhamo yakadai!

Author: nyobvo

Muremekedzi weShona rurimi rwamai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s