Kushata zvakunoita

Kushata rudzii kwakadai?
Kunonhuvira kana nenhunzi?
Chiripo chariuraya chete!
Zizi harifi rakafa nemhepo!

Ndanyanya kuita mashatirei?
Kunoti anyimwa chake chikwerete?
Ondiita monya rake, chishatakumeso!
Makushe aya, kunyangara bedzi!

Marirangwe dakara ripote,
Rangu zita riri pane yenyu miromo,
Kundishandisa, kundirimisa dimba,
Kushata zvako handidyi chakafa choga!

Mondidyisa sadza menyu mudzimba,
Vana vonzi idyai bota nekukurumidza,
Mukasadaro munodyiwa nerekushata!
Heto anosvika pano iko zvino!

Rangu gumbo kutsika rwenyu ruwanze,
Nyemwerero kunzeve semunondida,
Kungoti gotsi tendeu, zvanzi mamhepo!
Modana godobori kuchenura musha.

Pandapfuura vanosara vachikwenyana,
Hakuna kwaye angaita maipirewo,
Hazvigoni, anoroya chete ndinopika!
Nambuya mukadzi vasekuru, hanzvadzi yamai!

Mapindwa nemweya wakaipa chose,
Imi vanhu munonditaura mose,
Hamuzivi munondipa makomborero ose?
Dhadha haridyiwe musoro zvachose!

Author: nyobvo

Muremekedzi weShona rurimi rwamai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s