Muhombe nemuranda

Iwe rega kundijairira,
Mutemo unomira pano,
Ndikati nhasi udzingwe basa,
Unoswera wogota mushana paruzevha.

Umire kundidheerera,
Ndiri foromanika ini,
Undione kuhofisi mangwana,
Handishandi usiku samahobho!

Enda kunodyira povo uko,
Kunofunya zvekuzvimbirwa,
Zvanzi chikafu ndachionereyi?
Pedze woswera uchikwenya dumbu!

Inonzi nzara hachigutswi ganyabvu,
Nyangwe kunhafu, ichadzoka chete,
Isu tinazvo tinodya nhereka,
Yako unoseva uchisiya muto!

Doro handinwi kudhakwa,
Bedzi kutonhodza pahuro,
Nekutandara pane vamwe,
Undione ndichinwa remahara!

Gara muvhu umo vakatandavara,
Haungasakadzi chituru nechibuku!
Ivo masese amunongogudugudza,
Chikafu here kana chinwiwa?

Author: nyobvo

Muremekedzi weShona rurimi rwamai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s