Nhai Marwei

Ko-o, ndotangira papi?
Ndakakuziva uchakadai!
Kare nguva gochaimatehwe!
Zvino ave makumi mashanu!
Ungori ipo pano padivi,
Rega ndimbodzora ndangariro,
Kuenda iko kwazvakatangira.

Ikoko kudanga remvura,
Pawaikwira mumuMango,
Wakarabwa vari munyasi,
Uchikotama zvisina mwero,
Ipo pamberi paSezani,
Ko, ndiani aiziva?
Kuti vachazove vanyarikani?

Tichayaruka kurasa muswe,
Bva ndizvo zvinoita pwere!
Shena mbuu uchibva kuSheni,
Isu vamwe taive mbee,
Rujeko rwukakutora mwoyo,
Kwaendwa kungoteverana,
Saiye Solo naMutsai!

Vamwe kuti tambe-tambe?
Zvofinha voti mumwe kwake,
Iwe neni waive umwe mutoo,
Takatamba amai vevana!
Hapana godobori rakazviona,
Kuti pachati makumi mashanu,
Tinenge tichangofara tose!

Author: nyobvo

Muremekedzi weShona rurimi rwamai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s