Kufa kwakauya

Ngatifare wangu mudikani!
Uhu hupenyu idivakamwe,
Sununguka zvino pachine nguva,
Pasipanodya, kufa kwakauya!

Vana vanoti unoshusha,
Vamwene vakati unonyima,
Dzako hama dzoti unonetsa,
Vavakidzani voti unorema.

Kwandiri uri svinga repwa,
Panopano zhii, ndombotura,
Gwadu, chidimbu ndombomenya,
Tende paruware, ndosvisvina!

Hapana angawana zvose,
Tsvarakadenga zvanzi inoroya,
Murume akanaka asiri wako,
Ari wako akanaka akarara.

Ngatipembere chido chemwoyo,
Hazvibatsiri kutambura uchafema,
Vozopakwa zvinonaka vorwara,
Panhovo, pedze susu ropanduka!

Author: nyobvo

Muremekedzi weShona rurimi rwamai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s