Vana tinoona

Hatina kukuonai paifa vana musango?
Taive vakuru-vakuru tichironga kuhofisi,
Ko, pakaparara vamwe Putukezi?
Taidzidza hutungamiri mhiri kwemakungwa,
Ine huchi nemukaka zvino zvamauraya?
Hatizivivo, bvunzai vakuru vaitonga,
Maivepi vakuru pavaibvongonyodza?
Simba raive ravamai, isu taingotevera,
Mune mbiri yekurakasha ruzhinji?
Kupi, takapfava seganda rehwai,
Zvinonzi makauraya vana Matebhele?
Chimene chezizi kufamba zvanzi muroyi,
Ko, vashanu vakafa pamavhoti?
Zvakakonzerwa nevanotikwikwidza,
Mavapo panyanga chitongaika tione?
Tipei nguva yekutengesa nyika kuChina,
Mazuva zana zvaapfura rwakapindana?
Kuchema-chema, moda kuonererwa,
Movhara kumasaisai kwatinotandarira?
Muri vanaMuzavazi, taimboda runyararo,
Patinorwara isu vanaTsuro toponera kupi?
Hameno zvenyu, vamwe tinomhanyira mhiri,
Kuzhambatata kwevana, rapai chikonzero?
Hazvigadzirisiki izvi, n’anga haizvirapi!

Author: nyobvo

Muremekedzi weShona rurimi rwamai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s