Ziva nguva

Mhizha inoonekwa mambakwedza, Hope dzagara hadzina ndima! Muka mwanangu ubvise mabori, Gumbeze wonanika paruzhowa, Tora kabvavha ugeze tsiriri, Ubude panze urohwe nemhepo! Idya…

Posted On

Ndiripo

Ndiripo (Monatse kutaura) Ndisipo (Mureva nepasipo) Ndiripo (Monatse kutaura) Ndati pote (Mureva nepasipo) …

Posted On

Manditema

Zvavati uchasvika kupera kwesvondo, Chirega kuuya angori maoko, Kana wakabata kanyama kepondo? Zvinoremererawoka zvitakurwa, Hwemubhodoro hutsvuku, hauoni! Ndokuitawozve munhu azvipira, Ukama igasva hunotoda…

Posted On

Chakashatira zvachakanakira

Vadzidzisi vanobatsira muupenyu, Rangarira raramo yavo iri pauri, Ndosaka vachivavarira paunozvarwa, Kuti ubude uri zidofo remakoko. Chiremba anokurapa nguva dzese, Paunorwara mudumbu nemusoro,…

Posted On

Kwamuka basa huyai

Kwamuka basa, ko-o huyaika! Torova huvi kuno kudunhu riri kure, svikai! Senhiyo pamhara gondo, vose voti mwanda, Gundamusevere, ndiani angade kusaririra pakadai? Vamwe…

Posted On

Chamutambarare

Chamutambarare (Haiye) Chamutambarare (Haiye) Maringo-ringo ndiani (NdiaMujijiri) Banga ndazoriwana muchakunda Gonzo rine ndoro pamusana Chiya chidembo pamuchinjiri Chinyura iwe Nyamutsvinya mutsvinyura

Posted On

Akaguta anofara

Ndakomberedzwa nemiteyo, Kune yechisikirwa handisvikiyo, Ndinoitwa huku, mutsipa kwiyo, Ndinovhunika ndapurwa sezviyo, Rwavagara vachiimba rwiyo. Ndiri murufuse, ndawakunga, Vachindibanha nekunditunga, Kundibata vanotondisunga, Bakatwa…

Posted On

Rudo chii

Kurova kwehana here, kuti tsemu? Hameno zvinoita hura kukakatana, Kune mumwe chete wavakarotswa, Kutanga kumuonera kutsi kwehope, Kuzoti ba-a, kubva wodonha tsiriri, Nyeredzi…

Posted On

Rudo runotemesa musoro

Ndinokuda zvangu ufunge! Zvinotonetsa kutsanangura, Manzwira ewangu mwoyo, Kutaura ndoita kuzevezera, Zvoita idonhe misodzinyina. Dairawozve ndichikushevedza! Kusuka wopedzisa mbaimbai, Ndibate, ita zvekundimbundira, Undipomhodze…

Posted On

Sadza nederere

Sadza nederere Chava chitai-tai Kuzoti nekanyama Mhanza powo-o!

Posted On