Akaguta anofara

Ndakomberedzwa nemiteyo,
Kune yechisikirwa handisvikiyo,
Ndinoitwa huku, mutsipa kwiyo,
Ndinovhunika ndapurwa sezviyo,
Rwavagara vachiimba rwiyo.

Ndiri murufuse, ndawakunga,
Vachindibanha nekunditunga,
Kundibata vanotondisunga,
Bakatwa kumusana rondijunga,
Ndaenda ndipo vachandifunga.

Yanyanyodini yangu ipiro?
Yaita vanditsike mapapiro,
Mavanga otoda chaiyo rapiro,
Nyangwe ndikaupa mupiro,
Kwangu kudya ndiro dopiro!

Vavo moto rave rimi, wapfuta,
Vodira, kuvanza mafuta,
Kukanga vatanga, tsambarafuta,
Pachenyu idyai muite mafuta,
Mhuri yese matumbu kufuta!

Ndiko kusiyana kweupenyu,
Kune vetsvigiri nevemunyu,
Rinonaka warirunga dzvinyu,
Chiona vavo mundiro benyu,
Ruzhinji vharai miromo yenyu!

Author: nyobvo

Muremekedzi weShona rurimi rwamai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s