Ziva nguva

Mhizha inoonekwa mambakwedza,
Hope dzagara hadzina ndima!
Muka mwanangu ubvise mabori,
Gumbeze wonanika paruzhowa,
Tora kabvavha ugeze tsiriri,
Ubude panze urohwe nemhepo!

Idya maradzwa udzinge nzara,
Rakamhazhika rinosunga ura,
Bhanana kutapira ufadze rurimi,
Maputi uswatanudze shaya,
Komichi yakazara utonhodze moyo,
Kusimbisa muviri, kukoka simba!

Vakachenjera vanoziva nguva,
Yekumuka kuchatonhorera,
Pabasa vofondoka nevamwe,
Nekuzorora rorova nhongonya,
Yekusima kuchatanga kunaya,
Kukohwa chisati chogwagwadza.

Ndiyoyi nguva yacho yekushanda,
Uchatemwa dzinobuda ropa kudai,
Shingirira wangu, simba mukaka,
Usaore moyo, rugare tange nhamo,
Kugarika kunouya kwega garegare,
Wotandavara, vave mudyandigere!

Vamwe vachiswerotamba nhodo,
Gararirimo achironda nhimbe,
Iwe muka upenye, zvichanaka chete,
Gunguo rakapona nehwakumukwaku,
Mutoro unorema wave pedyo,
Chesechese chine nguva yacho.

Author: nyobvo

Muremekedzi weShona rurimi rwamai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s