Ndizvo zvinoita rudo

Chiiko chandirovesa hana?
Paanongoti nepadivi nzwe-e,
Kundishaisa zororo kana hope,
Zvinorema pamoyo kuzvireva,
Kune iye muridzi wenyaya.

Zvangu zvinenge zvoda kuita,
Dzvoko, kwandiri ziso apotsera,
Kubva ini ndoshaya pokuringa,
Ndikati mudenga, rutivi, pasi,
Rangu zita ndatadza kuridaira!

Zvatanga zviri zvinyoronyoro,
Muviri kuita kutsvanzvadzirwa,
Achinditsvoda nemoyo unoda,
Kundirezva, kubatwa sezai regondo,
Ndovana chose chandati kotso!

Bva pindu zvarave ganyabvu!
Chiriporipotyo zvave zvehasha,
Pese, kwave kungopfanya-pfanya,
Pfungwa dziye dzadambuka!
Woshaya kuti zvimbori payi?

Zvino ongogara akararadza,
Kumuona kuye kwave kunetsa,
Zvakatanga angori mazuva,
Svondo ndokupinduka kuve mwedzi,
Nguva hapachina, basa rawandisa!

Author: nyobvo

Muremekedzi weShona rurimi rwamai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s