Aive magariro

Ndopika navakuru vakapera ne’nda!
Taive takagarika gochaimatehwe,
Tisati tavhiringwa navapambevhu,
Nharaunda dzi-i, pamusoro pechikomo,
Tichiona zvinouya zvichiri chinhambwe,
Musha takavakidzira nerutsito!

Ziya kuerera hunge washanda,
Mucherechedzo kuti Samusha imhare,
Muberere zvino yagara mutonono,
Mukombe muchanza yakakomba pfuko,
Pfumo kuroboshwe nendandi muhuro,
Masese achierera nemundebvu.

Chembere yagara pasi pemushonjowa,
Tsvarakadenga mazuva’yo, chigagairwa,
Mushava aiwe neganda remvura,
Payatsika poita mutinhimira,
Chiremerera chinokunda ndarama,
Museve wakariga mhitsa padare.

Yasara bedzi nemazino matatu,
Rangowe doo serisakadyiwa nyama,
Asika haizorori kunyemwerera!
Ndarira dzaVahosi dzichimo mugumbo,
Ndoro nenyora hadziperi pamuviri,
Nanhasi chayareva hachiviri pasi.

Chitumba chakatsvinda nendove,
Chivanze chatsvairwa runyanhiriri,
Vana havazezi kugara imo muhuruva,
Vakakomba sadza nemusoro wemombe,
Zvichiti uyu anotimba umwe achiseva,
Vachisikiza, kupanana mukana.

Vakomana vatevera kubani kwadzasaidzirwa,
Ramasikati radyiva zvekumhanyamhanya,
Vanonokera kwavaishanyura makura,
Kubva mangwanani vapedza munwa putugadzike,
Pavamuka vatanga nekukama,
Kunyaradza mhou dzamukira kubowa.

Zvinozivikanwa nani zvavanosweroita?
Ikwo kwavanoti vakaenda vanoti nya-a,
Mbaimbai mhandara dzotevera nechekokoko,
Kumabakwa, zvanzi tiri kunoteza huni,
Kusvika pano kazhinji rinenge rorereka,
Maita rombo rakanaka vanodzoka nekatsuro!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*