Ane mari ndiye mukuru

Ndakakura naye mufana uyu,
Nyope chaiyo muera gejo,
Kana kumora huchi hwaiva hutsi,
Asi padiki nepadiki ndakamudzidzisa,
Bva nhasi uno zvandiparira,
Yave shoroma mudya ndichipfachura,
Ini ndini ndava kuti mukoma.

Hatina kudzidza naye, takadzidza aripo,
Dofo ramakoko naZero zvaisasiyana,
Asi zvehupenyu zvinoshamisa nematenga,
Nhasi uno ouya kuno kumusha,
Nerino zimota mbishi rakabereka vhiri,
Zvivitsi tosvisvina nesu vasina meno,
Nharaunda yose yopembera,
Hanzi mukoma mbozha vauya.

Kwatezvara gumaguma pakisimusi,
Naiye vangu mukwashan’ina,
Ndaizivei kuti kutema dzepamoto,
Nekumuka mambakwedza kunokama,
Richava rangu basa ndega,
Iye agere pweshe chinzvengamutsvairo,
Dumbu uko rake gumbo haachaoni,
Chake bedzi kudusa mari yezvinwiwa,
Tezvara vangu moyo mbembe.

Kuzungaira kuri paviri,
Kwake uyu kwaiwe nechikwambo,
Kuenda kudzoka hazvina aiziva,
Nhasi muzvenyika awane rake bato,
Yawe monya gurumwandira rotevera,
Minda mitatu akatorera vazungu,
Yaanorima nerunhare kubva mhiri,
Kwaanoenda nechikopokopo seshiri,
Mari yawandisa oshaya pekuisa,
Muhomwe, musokisi nemusutukezi.

Iyeyu wekushata kudaro,
Kufanana nekunze kwemusha,
Gotsi nemeso hazvina mutsauko,
Asi tsvarakadenga tarira uwone,
Dzakarongeka zvomene pachipfuwa,
Ikoko kwadzinorohwa matumbu,
Ndiko dzose kwadzinomhanyira,
Mativi mana enyika odyiwa rutivi,
Mafaro asingazivi tsika,
Ndivo mabasa emari,
Anayo ndiye mukuru!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*