Sunungura pfungwa

Unoona zvinoita hudzvanyiriri,
Hunokuvhiringidza pfungwa,
Kusvikira wozvitarisira pasipasi,
Sechinhu chisina kana maturo.

Vakauya tinayo minda mikuru,
Iwo vanaro bhaibheri mumaoko,
Vakati vharai maziso tinamate,
Isu ndokutsinzinya zvekukotsira.

Takazosvinura paye mbaimbai,
Tave naro bhaibheri muchanza,
Minda mirefu zvino yave yavo,
Isu torima paruware nembezo.

Zhundu kana ragara mudanga,
Zvanzi chero neni ndawa mombe,
Kuzungaira kutadza kuremekedza,
Tsiye nyoro dzevaridzi vemusha.

Kana rawana rinosimudza musoro,
Kuitwa waranda mune yechisikirwa,
Zvichinzi zororo riri kudenga mafa,
Kugarika kwenda kudya mutakuri.

Mukanwa makaumbuka chidembo,
Jahwi marevo mavi kushoropodzwa,
Mutauro nenguo zvisina chiremera,
Mugariro netsika dzagochai matehwe.

Kubva chinotanga mberi mashura,
Dundundu rizere hasha topupuma furo,
Shiri yamharisa inokwezva dombo,
Ndokubvuta nyika neminda zvenharo.

Tasungwa pfungwa mbira dzakondo,
Hongu kwemakumi ezvuru zvemakore,
Ndaona tachinga maitiro nekafambiro,
Asi hazvisi nyore kuchinja mafungiro.

Chiregaika kuvhotera idzo mbavha,
Sarudzai vane pfungwa dzinodhonza,
Vachatemwa tsinga dzinobuda ropa,
Vanoziva kuremekedza zvido zvenyu.

Idi kugarika hakuna mudimbudzirwa,
Tanga nemakata mutenure wotevera,
Simudza musoro uverengwe mwachewe,
Chinga mafungiro, sunungura pfungwa!

Nyarara mwana

Wehuwe
Nyarara mwana
Wehuwe
Nyarara mwana
Mwana anochema
Nyarara mwana
Mwana anochema
Nyarara mwana

Mwana wenyu wachema vakoma
Wachemera mai vakaenda
Vakaenda kwaChidyamupunga
Chidyamupunga magaka aora
Aorera mhiri kwaMungezi
KwaMungezi kune banga jena
Banga jena rekucheka nyama
Nyama kwayo ndeye paruware
Yapasi inozara ivhu

Heino njiva
Hu-u!
Inogurukuta
Hu-u!
Nechana munyasi
Hu-u!
Chimwe chiri kumba
Hu-u!
Chinokanga zviyo
Hu-u!
Zviyo zvavatete
Hu-u!
Shanga yangu yawa
Hu-u!
Yagonhongwa nani
Hu-u!
NaMushayadende
Hu-u!
Wagoiisepi
Hu-u!
Kurwizi rukuru
Hu-u!
Kunodyiwa tsamvu nenhengetenge
Chamupidigori toridza ngoma
Huku ine mongo muchidondova
Kwiyo goko-o!

Chirwere chepa raini

Chepamusoro chero gosoro,
Zvinorapika kana nemakwenzi,
Chanhasi imhezi yemumoyo,
Mazvokuda mavanga enyora.

Tinoswera paraini sikati rose,
Kuzvinanika segubeze reweti,
Nguva yekurarama nehama,
Chaidzo mhenyu hapachina.

Runhare rwave nhengo yemuviri,
Hanzi ndine shamwari jahwi,
Mazana mashanu nepfumbamwe,
Dzinondida zvikuru nechekure.

Kumwa hwahwa kana kuputa,
Hurumende yakati zvine zera,
Ichi chirwere chichangoburwa,
Chisina nani anoziva marapiro.

Zvino chabata zera rose,
Vana, vakuru nevakwegura,
Nguva dzese kutarira muruoko,
Zvatichatsikwa nehambautare.

Majaya otora tusiri twavo,
Mhandara dzoshanda manhede,
Kuti vatenge nguva yeparaini,
Pavanozvishambadza madiro.

Zvino kangoma kana koririsa,
Kawe pedyo nokuda kuparuka,
Pfavirai ngoma vana vevhu,
Tichapera sehondo yeminda.

Basa mangwanani

Kumuka rudzii chokwadi,
Zuva racheka nyika kudai,
Tora hamiro iyo netambo,
Kudanga utevere kurumidza,
Tingavana dzamira nemhuru!

Tarira muzukuru mwachewe,
Wafumobata jongwe muromo,
Nzombe Jega naSiferi pajoki,
Vadzimai mushure nembeu,
Gore remvura roungana!

Usatevedza sahwira muerabadza,
Wekumera zenze muna Gunyana,
Zhizha zvanzi musana vorwadza,
Zvazviita badza kugura mupini,
Wozomuona kusiririsa tokohwa.

Wedu mukuwasha swerakuenda,
Wafumoshamba machemashiri,
Orowa masango kunanga mhiri,
Kwaanzwa kurira ngoma yendari,
Musiya dzasukwa haadzoki chimbi.

Museyamwa otiza munda murefu,
Odzoka Mbire kunyii netsombori,
Dzaanokohwa pasina rake ziya,
Kukanga mbeu achimirira nyadenga,
Tichaonana matako pakuyambuka.

Hongu gumbeze radziya netsvina,
Asika munhu haarerwi nebonde,
Kutomuka, mukuyu hauvingi shiri,
Mambakwedza kudai kuchapitirira,
Basa mangwanani!

Asi chii nhai

Vanhu imi heyi,
Kumira kuti hoo,
Shandaika chimbi,
Zvibva zvati gedye,
Kuchakati ndoo.

Manje rodziya kwii,
Nemi mati rabada,
Maheu itai dzvutu,
Musati mati tasa,
Mozoti neni nanga.

Ita rinyatsoti bheu,
Mushe vati pindikiti,
Zvarakati manimani,
Mumwe akati pudzu,
Rinova zhowezhowe.

Asi chii nhai,
Kubva wati zoo,
Ndavedzera tsvoti,
Nesadza murwi zhii,
Chiita moyo mbembe.

Zvino zvarati kan’an’a,
Chirega kuti pweshe,
Ibvaka wati nyamu,
Kutsime woti tande,
Mugoro ngauti tundu.

Ibva zvako wati zii,
Zvavanga wamuti bo,
Waiti haakuti pwee,
Zvino akuti kwatu,
Tsvatu waro!