Chakashatira zvachakanakira

Vadzidzisi vanobatsira muupenyu,
Rangarira raramo yavo iri pauri,
Ndosaka vachivavarira paunozvarwa,
Kuti ubude uri zidofo remakoko.

Chiremba anokurapa nguva dzese,
Paunorwara mudumbu nemusoro,
Kana ivo mapere akutambisa nhova,
Anokunamatira urwere kuti ararame.

Gweta rako rinonyepera kukufarira,
Charinoda kuti upinde mutsekwende,
Usungwe nekukandwa muchitokisi,
Rozodzoka rouya kukusunungura.

Vekumarinda vatofana vachera,
Rimwe guva ratove nezita rako kare,
Vatoronga naMudzviti nevemabhokisi,
Vose vatomirira musi vaunoti dhi-i!

Mbavha chete ndiyo inoda ubudirire,
Kukushuvira uvane zvose zvainoda,
Nekuda ugare une mari muhomwe,
Ndokunakira zvachakashatira.

Kwamuka basa huyai

Kwamuka basa, ko-o huyaika!
Torova huvi kuno kudunhu riri kure, svikai!
Senhiyo pamhara gondo, vose voti mwanda,
Gundamusevere, ndiani angade kusaririra pakadai?
Vamwe ndokutanga kugadzira mbuva,
Vanayo vakaunganidza mazana emari,
Vakaenda kuchikoro ndokurongedza mapepa edzidzo,
Vanagumaguma vaifunga kunokorokoza,
Hapaideedzwa anonzwa!
Munhu ega-ega nekodzero yake.

Asika gonhi rakaita diki, kuti manimani,
Mutsetse ukapinduka kuwe mhirizhonga,
Hapana akada kusarira shure,
Ruzhinji ndiye pudzu, pasi fondokoto!
Vanoenda vaingotsika nepamusoro,
Zana chete ndiro rakakwanisa kupfuura!

Hongu vakapabuda, asika akanga angove mavanga,
Marwadzo aida kuti zororei, zuva rimwe kana maviri,
Kuteerera nyama nekukoka simba ramangwana,
Makumi matatu akati hatibviri, ndokurwusimudzira chiriporipotyo,
Ndivo vakazoonekwa nekufamba kwenguva vati ribidi!
Vazvambarara nematumbu vakafuratira nzira.

Kune mamwe makumi maviri vaimhanya sevanoziva gwara,
Kukanda nhanho zvokusiya vamwe shure,
Vakati vasvika pamhararano ndokutora isiyo,
Matenga pamwe akati regai zvipwititike zvakadaro,
Ndokurasika vakadaro, kwavakaenda hakuna anoziva.

Hapana akafungidzira kuti kuchave kure-kure zvakadai,
Vemitezo inoteta vakati vadikitira,
Nyatwa mugwenga pasina kana chekutonhodza moyo,
Nzara ndokuvapinda muhomwe, vazhinji vakakoshiva kurongedza chokudya,
Yakava kukanda nekuvhika, kutemana nekudyana pachavo,
Pasi rine nhomba, ndipo pakaperera rwevamwe,
Ndokusara makumi maviri!

Vogura masango anorura, azere mhumhi nemapere!
Zvakange zvave zvekutoronga, pamwepo kufamba kwakachena,
Kumuka kuchatonhorera, rorova nhongonya vozorora mubvute,
Vorusimudzira ruzambirambira, richipota votsvaga pokupotera,
Zvikara ndokupedza vekuhwanda mumimda yenzungu,
Nevenhano pfupi, akakwanisa ndokutiza nehwake,
Ndokusara gumi!

Kwavaienda hapana aiziva asi vaifunga kwavabva ndiko kure,
Kukwira gomo hupoterera, ivo mutoro unorema vasvika,
Hapana achada kutendeuka, akanga nyimo awangarara,
Waremerwa kubva kutotura mafemo wakaringa mberi,
Kuti tunhu ndokuti pote, mutserendende ndiye tasa, kusadharara!
Vamwe ndokuzvimba makumbo, mhoni dzikati huyai tiende,
Kubva ndopakasarira vashanu vachitumburana tsoka!

Gungwa raive rakashatirwa richifemera pamusoro,
Kuedza dziva igumbo rimwe, umwe akakambira nemaviri ndokueredzwa,
Yainyudza asika panga pasina yekutamba, kwaive kutorovera moyo padombo,
Mumwe ndiye nyakudyiva negarwe, kuponesa vatatu vakayambuka.

Zvino vati vhu-u, ndokunyatsotura befu,
Vavana mukana vekunwa, kudya nekugeza,
Asika, mumwe haana kufara nebasa raakapuhwa,
Handizvo zvaaivavarira, ndokuripira gotsi,
Mumwe rakamuremera basa, kukonja ndokupeta muswe.

Mumwe chete ndiye akati kwede, kukwana,
Akarida basa zvemhando yepamusoro-soro,
Nyemwerero pandima kusvika kunzeve,
Kurifarira basa zvemandorokwati,
Akarangarira rwendo rwaakafamba, ndokuriremekedza,
Shamwari dzakaparara, ndokurikoshesa,
Pfumvu yaakabata, ndokuribatisisa,
Hama dzakasara kumusha, ndokukomborerwa,
Vadzimu kumhepo ndokumuropafadza,
Ndokugona mushando kuita mazvikokota!

Akaguta anofara

Ndakomberedzwa nemiteyo,
Kune yechisikirwa handisvikiyo,
Ndinoitwa huku, mutsipa kwiyo,
Ndinovhunika ndapurwa sezviyo,
Rwavagara vachiimba rwiyo.

Ndiri murufuse, ndawakunga,
Vachindibanha nekunditunga,
Kundibata vanotondisunga,
Bakatwa kumusana rondijunga,
Ndaenda ndipo vachandifunga.

Yanyanyodini yangu ipiro?
Yaita vanditsike mapapiro,
Mavanga otoda chaiyo rapiro,
Nyangwe ndikaupa mupiro,
Kwangu kudya ndiro dopiro!

Vavo moto rave rimi, wapfuta,
Vodira, kuvanza mafuta,
Kukanga vatanga, tsambarafuta,
Pachenyu idyai muite mafuta,
Mhuri yese matumbu kufuta!

Ndiko kusiyana kweupenyu,
Kune vetsvigiri nevemunyu,
Rinonaka warirunga dzvinyu,
Chiona vavo mundiro benyu,
Ruzhinji vharai miromo yenyu!

Rudo chii

Kurova kwehana here, kuti tsemu?
Hameno zvinoita hura kukakatana,
Kune mumwe chete wavakarotswa,
Kutanga kumuonera kutsi kwehope,
Kuzoti ba-a, kubva wodonha tsiriri,
Nyeredzi matsatse ikati yaturuka!

Kuda ndeuya wechihwande-hwande?
Dai akangoti mwedzi mina kasikei,
Baba vatombi vasati vakutanga,
Chinomboita asave wako ndochii?
Chinokutambudza siku nesikati,
Kumuda moto’bva bedzi kabisira!

Pamwe ndiye’yu anogarozvireva?
Panopano, “Ndinokuda ufunge!”
Nyangwe zurori akarara achikurikita,
Achikutarisa anongoona mudziyo,
Kupondwa newaunoda kurangwa?
Iwe zii zvako, ndiwe wakaperera.

Kana ndewako asingatsukunyuki?
Nehama moita mukomberanwa,
Makobvu nematete, iye kana bufu!
Zvazvo mumoyo mombe achidemba,
Rese danga rakaenda richikuma,
Kusara oseva nasimuka tienzane.

Hwechirume rudo ruri pamari?
Kunyima wake ndokushaya hanya,
Anofanira kumuitira kese-kese,
Kunyangwe iye asingazvikwanisi,
Ngaaende Marimuka anopambara,
Ozodzoka akabata mazakwatira!

Hwamai ndehwemakangiro here?
Mumba yekubikira zvese nekurara,
Rukati gare-gare rwotanga kutama,
Mvura, kutomira-mira kukwiza man’a,
Nekuombera zvamapihwa naSamusha,
Morega kuropodza zvisina maturo!

Rudo runotemesa musoro

Ndinokuda zvangu ufunge!
Zvinotonetsa kutsanangura,
Manzwira ewangu mwoyo,
Kutaura ndoita kuzevezera,
Zvoita idonhe misodzinyina.

Dairawozve ndichikushevedza!
Kusuka wopedzisa mbaimbai,
Ndibate, ita zvekundimbundira,
Undipomhodze ndonzwa kutsva,
Chishuwo chandisveta simba!

Chigara pasi ndirondedzere,
Paunoti nzve-e hana inorova,
Kusimudza mhepo dzemuviri,
Zvoita ndipindwe nechando,
Ona kuonda, angove mapfupa!

Kuumbwa wakaumbwa wena!
Ndashaya kana chinoshoreka,
Nyemwerero inonyungudutsa,
Asika chii chiri mubvudzi rako?
Chandisunga pfungwa, ngetani.

Kana zviome sei, uri musimboti!
Ndagumburiswa kumanginde,
Iwe unoziva pekutsvanzvadzira,
Sehandira ndoshushira paruzhinji,
Vemari vasati vandibatisa pasi!

Uri ndarama wangu, chiwanikwa!
Vazhinji vanomhanyira zvinonaka,
Poita vaya vemidziyo inodhura,
Iwe uneni, ndokuisa mumambure,
Ndinokuda zvekuti dhu-u!