Kuvhiyiswa mbudzi

Varume, nhasi pano paita zinyaya, Rakaoma, dare rafukunura zvihombe! Mudunhu raSabhuku Mazvimbakupa, Mbudziyadhura akaita chisionekwi! Potoda kuisa misoro pamwe chete. Tisati tatanga kana…

Posted On

Chitema chakati mbee

Ndokungura vatakakotsa riya gore rendongwe, Vakasotsakatika, nyakutumbura VaNyamutekede, Pada vakarovera zamu pasi kuti ndife ndiri rombe! Ndiko kusisadzokereki, kwatakabva kwave kure. Kuyaruka kwacho…

Posted On

Maiguru

Zvataurwa naMagurete ndizvo! Kutanga, kupedzisa nekupendera, Muridzi vemurume ndimaiguru! Muridzi vemuchato, muridzi wemba, Vane vana vanozikanwa kusvondo, Nyangwe vakadini, kana kushereketa, Chero vakati…

Posted On

Kunanaira pazana

Ganda kutsvukirira, Kubvumwa nemvura, Matama kuzvimbirira, Sendine manjoko mukanwa, Mhanza kutoikira, Kupenya senyeredzi, Naidzo mvere chena, Makushe bedzi zvavo, Mhare, mujenandebvu, Ruzivo rwawandisa,…

Posted On

Chine manenji hachifambisi

Kutaurirwa hunyimwa vanhuwe-e, aaa! Zvakatanga sekuseka tiri kwaChecheche, Sechivhundu, takavarairwa kuti vavava, Mumubvuri vemusharu takagara tatata, Takazviona zvedu vachangoti gogogo, Nemeso machena, akati…

Posted On

Ticha

Ticha ndibatei maoko Ndaita namba mbiri Ndaita namba 1 nenamba 2!

Posted On

Muromo

Uchiri pamhandara, haiva! Kubika machikichori kupera, Kubura hwaingove huchi, Kuita kudadamira kutsvoda, Hoyo muviri wonyunguduka! Zvino chi-i chatora nzvimbo? Chapinda rukonye, rwadzika midzi,…

Posted On

Ngativake musha

Chada mwoyo hachikoni, Kana kugara handichagoni, Chionaka zvandafunga wena, Iwe neni kubva tovadzana, Ini zvangu ndinokuda chose, Ndodada kune vamwe vose, Kubva nhasi…

Posted On

Musana wandirwadza

Ndorima musana wandirwadza Pakudya ndomera manhenga! Ndorima musana wandirwadza Pakudya ndomera manhenga! Ndorima musana wandirwadza Pakudya ndomera manhenga! …

Posted On

Handizvo zvamunoona

Wakabvira kare naro gombo, Ukaridiridza neziya pamwe neropa! Kana rofashamira woziva kuti warwa, Kupinda monakidza kungogara urimo, Majombo vakapfeka, zvombo vakapakata. Chichenjera zvino…

Posted On