Ndizvo here zvataivavarira

Takaifira, nyika ndeyeropa!
Repfuti, zvikara, zvirwere nenzara,
Kutanga ticharohwa nevapambepfumi,
Zvichinzi ndiwe mujibha nachimbwido,
Mupepeti wenhau nemutakuri wesoko,
Mubatsiri wegandanga nemubiki wesadza,
Murairidzi nemupembedzi wehondo,
Kutamba pungwe, morari pasina mabori,
Shamhu yorwadza kusvika tati tinofirei?
Mbune mhiri isu tozviyambukira,
Zvaisave nyore kana nepadiki pose,
Nzizi dzizere makarwe nemasango anorura,
Yonaya dzvotsvotsvo togura matunhu,
Kune mhute’bva todenha muwengi,
Zvirokwazvo, kurarama semakudo!
Kutamanda, kukwira gomo nedumbu,
Wodzika mawere nemagaro,
Kungoti pudzu, ndipo pakaperera sarungano!
Pasina shangu minzwa ndokuti svikai nepano,
Nemupururu matekenya akati hekani waro!
Tsikidzi ne’nda dzichisveta mutakuri ropa,
Iyo nzara ikati huyai tiende!
Mapopo magan’a otizvimbisa miromo,
Mutsvirandoda ndokutipisa rurimi,
Rinonaka datya kana warirunga munyu!
Ukarikanga dzvinyu machikichori,
Mupurwa kwedu tinouti hukurutombo,
Mabara anorema, irwo rwendo rwurefu,
Inoda simba woiridza, pfuti inogwinha!
Zvinotoda vadya chiri chibataura!
Tototenda vabereki nekutichengeta,
Kwemakore musango takararama,
Tasununguka, zvino tave kuzvitonga!
Asi ngatitarirei shure kwechinguvana,
Nyika zvoyoita seyakafira mupengo!
Tokuvarira mukati sebhora rehosho,
Ndizvo here zvataikarira?

Happy MOV Year

If it weren’t heartaches and pain?
It’s only been ordinary for many,
As this year comes to a hasty close,
For there is never enough time!
Behold, don’t dwell on past failures,
Dust yourselves off, step forward,
And welcome the year that dawns,
Rife with hope and opportunities,
Another precious chance on offer,
To right the wrongs of yesteryear,
All the brothers around the world,
From north to south, east to west,
Embrace, endear the brotherhood,
Respect and leverage the fraternity,
Take risks, dare yourselves to fail,
Sturdy backbones but open hearts,
It’s the same courage to succeed,
Then reach out to those in need,
At least your former school, indeed!
Painfully loosing its majestic ways,
Crying out for the balm of MOV!
Be patient to teach and restore,
Rome wasn’t built in a day!
Do your share and baton-toss,
Making use of this priceless gift,
Another brand new year unfolds,
Je vous souhaite de bonne année!

Ndizvo zvinoita rudo

Chiiko chandirovesa hana?
Paanongoti nepadivi nzwe-e,
Kundishaisa zororo kana hope,
Zvinorema pamoyo kuzvireva,
Kune iye muridzi wenyaya.

Zvangu zvinenge zvoda kuita,
Dzvoko, kwandiri ziso apotsera,
Kubva ini ndoshaya pokuringa,
Ndikati mudenga, rutivi, pasi,
Rangu zita ndatadza kuridaira!

Zvatanga zviri zvinyoronyoro,
Muviri kuita kutsvanzvadzirwa,
Achinditsvoda nemoyo unoda,
Kundirezva, kubatwa sezai regondo,
Ndovana chose chandati kotso!

Bva pindu zvarave ganyabvu!
Chiriporipotyo zvave zvehasha,
Pese, kwave kungopfanya-pfanya,
Pfungwa dziye dzadambuka!
Woshaya kuti zvimbori payi?

Zvino ongogara akararadza,
Kumuona kuye kwave kunetsa,
Zvakatanga angori mazuva,
Svondo ndokupinduka kuve mwedzi,
Nguva hapachina, basa rawandisa!

Makumi mairi nemashanu

Kana ndisati ndakuziva?
Nguva kure gochaimatehwe,
Pedyo neni waingowepo,
Waiva muvakidzani wangu,
Kugarisana nekudyidzana,
Karekare makore tichifara,
Kusuduruka ndakatadza,
Nyamatsatse ndokucheka,
Ini pepu, mudikani wangu,
Ndiro ruva randasarudza!

Gonhi wakandizarurira,
Nemoyo unoda ukandipa,
Hadyana ndokuinambura,
Zvigunwe ndikananzvira,
Mukombe ini gudu-gudu,
Matunhu tose takagura,
Ndekupi kwatisakasvika?
Ingori tsika nditsikewo,
Nhengure ndipe bapiro,
Kumakore tikabhururuka,
Chitundumuseremusere!
Ipo pedyo nenyeredzi.

Padiki nepadiki takasiya,
Vabereki pamwe nevedzinza,
Kugadzira vedu mudungwe,
Takafunda kubva kuvakuru,
Kuriritira nekudzidzisa,
Zvino ivo votanga kutsauka,
Kutora dzavanovavarira nzira,
Mupfungwa rave zungaidzo,
Tasara tangotarisana pano,
Kudzoka kwazvakatangira.

Kukomborerwa mwachewe!
Zvatinoda zvose tinazvo,
Vana njere nerunako,
Vane tsitsi nerukudzo,
Zvese nzeve nerutsigo,
Vakarerwa nevedu vabereki,
Sekuru nambuya vane nyasha,
Nevose vakoma nehanzvadzi,
Vazhinji vangori nepfuma,
Isu takakomberedzwa nerudo!

Hongu pane nguva yekusuva,
Ndiyoyo nzira yekurarama,
Zvirizvo izvo zvaikuchemedza,
Ndizvo zvakakusimbisa hana,
Kudzikisa pfungwa, kupepeta,
Zvakakosha nezvisina maturo,
Mune upenyu hwakapfuma!

Hazvina zvazvinoreva

Usashushikana zvako hama,
Nekudzika-dzika kuzvitsvaga,
Hazvina kana zvazvinoreva,
Nyakuzvireva akatozvikanganwa,
Kupfuura achikuturikira mhepo,
Kukukandira mweya wetsvina,
Yave mhezi pakati pewako moyo,
Pfungwa hadzichaoni mangwana,
Dzakusunga ndare, kukuchemedza,
Wotadza nekupfakanyika kwose,
Iye pano akuita garandichauya,
Iwe tende, kugarira guyo sembwa,
Kucheuka-cheuka uchiti ati pfacha,
Kwaari arikutopembera zvake,
Kudya namambo achipfachura,
Achironga hwake, kuenda mberi,
Akoshiwa akasiya akufurusa,
Kwaingove kuda kukurwadzisa,
Kudzorera zvawakataura zurori,
Hauzivi zvinoita muridzi wesando?
Anoona chese-chese sechipikiri!
Ndiko kuzvicherera rake rinda,
Kuvhara mwena unobuda ishwa,
Kutsonga, vane mukaka pamhuno,
Chisiya, chitema hachidzorerwi!
Rerutsa moyo, ndiwe une murefu,
Yagara tsamwa inodya muridzi!