Mutare

cropped-images.jpg

Kumakomoyo!
Mutare guta guru reManyika,
Rizere utare, goridhe nendarama,
Nezvuru zvevanhu zvine tsitsi nengoni,
Kana usati wasvika uri kurasika papi,
Rega kupedzera tsvimbo kumakunguo,
Hakuna rimwe guta rakadai, izai regondo,
Inzwa ini, huya uone mashura nezviratidzo,
Ziriwo rechembere ziramba waravira,
Ukanonoka tingoonana maenza!

Svika tikuratidze chinonzi dhorobha,
Rakawakwa neruzivo rwemandorokwati,
Rakatangira Tsambe kumusoro kwaMutasa,
Pedze tende, kutura befu paMutare Mudhara,
Ndokuzodzika midzi pano pakati pamakomo,
Padyo nemuganhu Machipanda toenda nyanza,
Kumabvazuva kuchekererana nePutukezi,
Dunhu rinonaya nekamhepo kanotonhorera,
Kachifuridzira pakati peBvumba neImbeza,
Kochekerera neChristmas Pass kumadokero.

Zvishamiso nezviratidzo gumi nefararira,
Wada zvekubhururuka nhandare yendenge iripo,
Nzvimbo dzakachengetedzwa Cecil Kopje neTiger Kloof,
Mutare Musuem neNational Gallery yeZimbabwe,
Chechi yeMutare Boys neCross Kopje kurangarira mauto,
Gomo reMurahwa nezvinyorwa zvagochai matehwe,
Mugomba nhandare yenhabvu nemitambo,
Haungati wasvika usina kuenda paMusika weHuku,
Paunowana twese hatwo twaungade,
Haticharevi mapopomo akatitenderedza.

Chii chaungada chaunoshaya kwaMutare,
Michero mhando nemhando itsaraude,
Kubva kumabhanana kusvika kuzvinanazi,
Kana yemusango mazhanje nematohwe,
Putugadzike inozivikanwa pasi rose,
Katiyo neTanganda inogadzirwa munharaunda,
Chibage, madhumbe, mbambaira hatichatauri,
Kugadzira mari nemiti, matanda nemapuranga,
Zvivezwa zvemunyaka unozviona imo muno,
Ndarama pano paPenhalonga neChiadzwa.

Tinadzo nyanzvi vamiririri vedhorobha,
Vemukurumbira muhondo yechimurenga,
Vanamukoma Hebert Chitepo naEdgar Tekere,
Mumatongerwe enyika varimo vagari veMutare,
Lawrence Mudehwe naSupa Mandiwanzira,
Shasha vatambi wemitambo tinavo neuwandu,
Farai Tumbare, Genius Chidzikwe, Ngoni Chibuwe,
Hakamukaka dzenhabvu chete hadziverengeki,
Willard Katsande, Washington Arubi, Onismor Bhasera,
Zvikwata Mutare City Rovers, Buffaloes neTanganda.

Inzwisa chete iyi makomborero haaperi kuverenga,
Vemabhizinisi vanotengesa mvura kune vari mudziva,
Isau Mupfumi naErnest Mungwari (Tenda) wemabhazi,
Kana zvekuimba, zvivezwa nekufadza vanhu,
Vakoma Chiwoniso Maraire naDaniel Baradza,
VanaMunyebvu vozvidanawo kuti Nyanduri,
Zvitombo zvinozivikana mhiri kwemakungwana,
Arthur Mutambara nachiremba Tichafa Parirenyatwa,
Nevarungu Donal Lamont vaimirira zvido zveruzhinji,
Kudadisa zviri pachena, rine manyanga hatiputirwe!

Mikono nemhou dzobhonga zvine mukurumbira,
Dzaive mhuru murokesheni rwerino guta,
Kutanga Sakubva todzika kunanga Dangamvura,
Chikanga yokura kusvika Garikai neHobhouse,
Ringanzi dhorobha here risina Musha Mukadzi,
Nechepakati poita Florida, Yeovil neDarlington,
Greenside, Palmerston, Morningside neFairbridge.
Kupfuura kumusoro kuTiger’s Kloof neMurambi,
Dzakatikomberedza tingaswerera kudoma,
Kugarika chete, kureva ndokunei.

Irwo ruzivo nehuchengeri zvisingazivi miganhu,
Zvakabva imo muzvikoro zvisina muenzaniso,
Kutanga pane zvevadiki paSakubva neMutanda,
Hazviperi, Rujeko, Sheni, Dangare, Mutare Junior,
Kuti yarukei voenda Dangamvura neSakubva,
Nyamauru, Hartzell neMutare Girls neBoys High,
Kana wada kuenderera mberi zviri kwauri,
Africa University iri muno neManicaland College,
Mutare Teachers neMarymount ndeye vadzidzisi,
Mabasa emaoko paMagamba neMutare Polytechnic.

Zvinonzi vani roorerai Manyika,
Kune vanhu vachiri kuremekedza tsika,
Asika hunaki hwemukadzi huri pamwana,
Mhembwe rudzi inozvara ane kazhumu,
Dhorobha rose rakazvipira kutsva sehadyana,
Inokangira vamwe mavhidyongo aisingadyi,
Hupenyu nyorenyore pasina bongozozo,
Huya uzvionere Mutare pamhuno sefodya,
Chinono chine’ngwe, chachaya,
Ehe, tisu anhu acho!

Chinyakare muchidimbu

Muka iwe watotesa pekurara,
Geza kumeso ubvise mabori,
Marirangwe mhou dzobova,
Unowana dzamira nemhuru.

Usunge madhonza ose ari mana,
Pasi raoma yanaya kave kare,
Dzimwe dzose usairire kumakura,
Tozotevera rufuramhembwe.

Rwawe rudziyakamwe rakwira,
Chidzisunungura zvino dzaneta,
Nekupisa kworoita putugadzike,
Nemutandabota machikichori.

Imbwa nematemo zvarongeka,
Nemunyu muchanza kunovhima,
Topfuura nekumariva murutsva,
Havi yenyama hakuna mazuva’no.

Kuona mhandara kubvuma rwendo,
Nguva zhinji rwavo rwuri mberi,
Kutsime, kuhowa nekunoteza huni,
Kwavanosangana naavo majaya.

Zviredzo zvagara zviri kurwizi,
Munyurwi imo munyasi memvura,
Madere nemakwaya hazvina nguva,
Asi huru dzinodyira kwodoka.

Kana yoruma kwira mumushuma,
Ugare divi rimwe iro rine mhangara,
Perera kutsamvu muonde une mago,
Mazhanje hudyidzana nadzo harurwa.

Tadya chakata zvinogadza moyo,
Zvino tonotiva chamunyurududu,
Rakadzikama iro dziva rine ngwena,
Kugarisana nekuremekedzana.

Tozorora manhede pasi pemubvee,
Tichiyeva mikonikoni nemagayaguru,
Kanyururahove kachitamba yako nepadivi,
Kusekedzana tichitandadzana.

Zuva ronanaira kuna amai varo,
Handeyi tinokokorodza mombe,
Rave gumbi kugokoro kwadzinonwira,
Kwadoka matatya zvootangoimba.

Zvipfuyo mudanga tavharira,
Vasikana dzavo huku muchirugu,
Tonanga kudare kunogocha mbeva,
Vakuru pavanorondedzera ngano.

Jenaguru mburetete totamba chisveru,
Nemuchongoyo, tobambangura ngoma,
Kwatosara nguva diki yekuzorora,
Sekuti mangwana ndipo zviri.

Kuvhaira

Wafarisa wazvinzwa,
Kurasa muswe kwowoita,
Kushamisira pane vanhu,
Inda inosveta mutakuri.

Kuvhairirwa ini handidi,
Nembambaira inofunurwa,
Kuonererwa paruzhinji,
Tichaonana pazambuko.

Zamba zuva waona bako,
Kuzvecherwa ibva vagarako,
Wawengwa iwe wanhuhwa,
Shamhu yakakumirira.

Waguta zvekupisa dura,
Chera gomba iye zvino,
Upfire mate nekukasika,
Ndisati ndakuswatudza.

VaGarwe Chihwa

cropped-chihwa_africanwilddog.png

Mwaita Sigauke,
Chihwa chebonga,
Mutupo watakagurirana,
Mwati kaha ngekuone tsimba,
Kuona mumhu todedera,
Mwaita Ngonyama,
Chiramba kudya uswa,
Kuona zuva musi wainodya,
Kuvhima pamwe sedanga,
Mhumhi chidyandimire,
Vanodya ichafamba,
Chawa pasi chaora,
Mwaita vaera imbwa,
Vavhimi venjere,
Vanoridza ngoma,
Ngemidzonga yenyama,
Zvaitwa vaGarwe
Kupepeta vatorwa,
Nerurimi chibhende,
Veukama vanonzwa,
Chichengeta varanda,
Haiwa Chihwa,
Vanodya zveziya,
Vemawara machena,
Anonga dehwe rehosi,
Rinofukwa musi webira,
Zvaitwa Chihwa!

640px-Wild_Dog_Kruger_National_Park_South_Africa

Nhasi igoridhe

Zuro afamba asvava, rave vende,
Hakuchaendwi kana naani zvake,
Mangwana parizvino angori maroto,
Hausviki kana nyadenga akaramba,
Ndosaka ranhasi riri goridhe,
Rirarame zvakazara zvinogutsa hana.

Usashushikana nezvinonetsa nhasi,
Zvichapfuura sekuti uri parwendo,
Pembera kusvika vasvotwa moyo,
Zvamunoona hupenyu idandaro,
Dambakamwe chete seumhandara,
Rapfuura ranhasi dzangove ndangariro.

Takakurira chinhambwe kwaChatikobo,
Kwataipfimba mhandara nemadimikira,
Imba imwe yekutandara ndiyo yekurara,
Kurara here mumba yekubikira semugoti,
Kuona hambautare tichikura mashura,
Kutovhunduka kuti kunze kwashatei.

Nhasi toshora shashiko yakatiyarutsa,
Hembe dzatakaziva apa totevera bunha,
Imwe chete omandikupfeke gore rese,
Bhurugwa rimwe pamhuri yendume ina,
Atanga kumuka musi’wo ndiye anopfeka,
Chitaurirwa mbare dzekumusana!

Harare yaiwe nyikadzino kachana,
Yatakazoziva pano nekugona chikoro,
Kubva kupedza nyota kuenda padziva,
Tikati tiende mbune mhiri kwemakungwa,
Toswerobhururuka munhepo segondo,
Hembe kupfeka kamwe chete nekurasa.

Zvino tosvisvinaka mitauro yevamwe,
Kudzidzisa varungu kutaura chirungu,
Asi rwedu rurimi rwamai tonetseka,
Nekuti tairwutarisira pasi pakuyaruka,
Vana vedu vanhasi kana pakati “baba”,
Rudzi rusina rwavo mutauro rwakafa.

Hupfumi marangwanda, kudya namambo,
Mubhedha uko kurara wakachinjika ndiwe,
Mota mwana yake asika mazvakemazvake,
Vabereki kutukana nekuswedzana kumatare,
Rufaro hapana kuteyana nedovi segonzo,
Moshuva zuro makakomberedzwa nerudo,
Nhasi igoridhe rirarame zvinogadza moyo!