Bata panorwadza

Parerenyatwa tose tinopaziva,
Zvinavashe, kutonga ndekwamambo,
Dambudzo tisu takarirera,
Takawira pavadzvova ndururu,
Tungamirirai, kwete kutonga nedemo,
Kuvakuru nevadiki shamuyarira,
Totsonderwa muduri semhutwa,
Nhongo ndokurasa muswe pamupiro,
Zvino nyika yamunywa nemujuru,
Munhu vose mumoyo oshushikana,
Chimoto, pesepese vangova musika,
Chigaro cha’she chave chiwengwa,
Varivo vananyagumbo vasingagari pasi,
Hwavo hwangove ushewokunze!

Ziva nguva

Mhizha inoonekwa mambakwedza,
Hope dzagara hadzina ndima!
Muka mwanangu ubvise mabori,
Gumbeze wonanika paruzhowa,
Tora kabvavha ugeze tsiriri,
Ubude panze urohwe nemhepo!

Idya maradzwa udzinge nzara,
Rakamhazhika rinosunga ura,
Bhanana kutapira ufadze rurimi,
Maputi uswatanudze shaya,
Komichi yakazara utonhodze moyo,
Kusimbisa muviri, kukoka simba!

Vakachenjera vanoziva nguva,
Yekumuka kuchatonhorera,
Pabasa vofondoka nevamwe,
Nekuzorora rorova nhongonya,
Yekusima kuchatanga kunaya,
Kukohwa chisati chogwagwadza.

Ndiyoyi nguva yacho yekushanda,
Uchatemwa dzinobuda ropa kudai,
Shingirira wangu, simba mukaka,
Usaore moyo, rugare tange nhamo,
Kugarika kunouya kwega garegare,
Wotandavara, vave mudyandigere!

Vamwe vachiswerotamba nhodo,
Gararirimo achironda nhimbe,
Iwe muka upenye, zvichanaka chete,
Gunguo rakapona nehwakumukwaku,
Mutoro unorema wave pedyo,
Chesechese chine nguva yacho.

Manditema

Zvavati uchasvika kupera kwesvondo,
Chirega kuuya angori maoko,
Kana wakabata kanyama kepondo?
Zvinoremererawoka zvitakurwa,
Hwemubhodoro hutsvuku, hauoni!
Ndokuitawozve munhu azvipira,
Ukama igasva hunotoda kudya.

Haungoeri watsika ruvanze,
Rwatsvairwa naambuya mangwanani ano,
Kutoombera kupinda mumusha,
Imbwa dzepano dzingashaya anodzinga,
Peta muswe usati wavhuramuromo,
Kusvika watekenya yekupiva ndiro,
Tiutange mutambo wekunhonga!

Zvino wakandinzwanani kuti ndakanuna?
Musoro padivi kusiririsa kudaro netsiriri,
Uri hwanyamusha kana homwe hadzina kudzama?
Wako ainetsa, zvinotoda mafukidzadumbu,
Gumbeze, zvipfeko kwazvo neinokuma yeumai,
Wogara wabvisa yechimanda tisazonetsana,
Usiye wandipfekedza jazi chando chino!

Ndaona matopfekedzana zvenyu sambo,
Mbudzi dzangu saka dziri kupi?
Rega kuita nhonho tifambe nendima,
Dzinotsika ndinoda dziri pfumbamwe,
Usina danga’bva zviuru gumi zvepondo,
Yemhiri, mayuwesi asingapeperetswi nemhepo,
Wada kupinda mumambure wovedzera chuma!

Chakashatira zvachakanakira

Vadzidzisi vanobatsira muupenyu,
Rangarira raramo yavo iri pauri,
Ndosaka vachivavarira paunozvarwa,
Kuti ubude uri zidofo remakoko.

Chiremba anokurapa nguva dzese,
Paunorwara mudumbu nemusoro,
Kana ivo mapere akutambisa nhova,
Anokunamatira urwere kuti ararame.

Gweta rako rinonyepera kukufarira,
Charinoda kuti upinde mutsekwende,
Usungwe nekukandwa muchitokisi,
Rozodzoka rouya kukusunungura.

Vekumarinda vatofana vachera,
Rimwe guva ratove nezita rako kare,
Vatoronga naMudzviti nevemabhokisi,
Vose vatomirira musi vaunoti dhi-i!

Mbavha chete ndiyo inoda ubudirire,
Kukushuvira uvane zvose zvainoda,
Nekuda ugare une mari muhomwe,
Ndokunakira zvachakashatira.

Kwamuka basa huyai

Kwamuka basa, ko-o huyaika!
Torova huvi kuno kudunhu riri kure, svikai!
Senhiyo pamhara gondo, vose voti mwanda,
Gundamusevere, ndiani angade kusaririra pakadai?
Vamwe ndokutanga kugadzira mbuva,
Vanayo vakaunganidza mazana emari,
Vakaenda kuchikoro ndokurongedza mapepa edzidzo,
Vanagumaguma vaifunga kunokorokoza,
Hapaideedzwa anonzwa!
Munhu ega-ega nekodzero yake.

Asika gonhi rakaita diki, kuti manimani,
Mutsetse ukapinduka kuwe mhirizhonga,
Hapana akada kusarira shure,
Ruzhinji ndiye pudzu, pasi fondokoto!
Vanoenda vaingotsika nepamusoro,
Zana chete ndiro rakakwanisa kupfuura!

Hongu vakapabuda, asika akanga angove mavanga,
Marwadzo aida kuti zororei, zuva rimwe kana maviri,
Kuteerera nyama nekukoka simba ramangwana,
Makumi matatu akati hatibviri, ndokurwusimudzira chiriporipotyo,
Ndivo vakazoonekwa nekufamba kwenguva vati ribidi!
Vazvambarara nematumbu vakafuratira nzira.

Kune mamwe makumi maviri vaimhanya sevanoziva gwara,
Kukanda nhanho zvokusiya vamwe shure,
Vakati vasvika pamhararano ndokutora isiyo,
Matenga pamwe akati regai zvipwititike zvakadaro,
Ndokurasika vakadaro, kwavakaenda hakuna anoziva.

Hapana akafungidzira kuti kuchave kure-kure zvakadai,
Vemitezo inoteta vakati vadikitira,
Nyatwa mugwenga pasina kana chekutonhodza moyo,
Nzara ndokuvapinda muhomwe, vazhinji vakakoshiva kurongedza chokudya,
Yakava kukanda nekuvhika, kutemana nekudyana pachavo,
Pasi rine nhomba, ndipo pakaperera rwevamwe,
Ndokusara makumi maviri!

Vogura masango anorura, azere mhumhi nemapere!
Zvakange zvave zvekutoronga, pamwepo kufamba kwakachena,
Kumuka kuchatonhorera, rorova nhongonya vozorora mubvute,
Vorusimudzira ruzambirambira, richipota votsvaga pokupotera,
Zvikara ndokupedza vekuhwanda mumimda yenzungu,
Nevenhano pfupi, akakwanisa ndokutiza nehwake,
Ndokusara gumi!

Kwavaienda hapana aiziva asi vaifunga kwavabva ndiko kure,
Kukwira gomo hupoterera, ivo mutoro unorema vasvika,
Hapana achada kutendeuka, akanga nyimo awangarara,
Waremerwa kubva kutotura mafemo wakaringa mberi,
Kuti tunhu ndokuti pote, mutserendende ndiye tasa, kusadharara!
Vamwe ndokuzvimba makumbo, mhoni dzikati huyai tiende,
Kubva ndopakasarira vashanu vachitumburana tsoka!

Gungwa raive rakashatirwa richifemera pamusoro,
Kuedza dziva igumbo rimwe, umwe akakambira nemaviri ndokueredzwa,
Yainyudza asika panga pasina yekutamba, kwaive kutorovera moyo padombo,
Mumwe ndiye nyakudyiva negarwe, kuponesa vatatu vakayambuka.

Zvino vati vhu-u, ndokunyatsotura befu,
Vavana mukana vekunwa, kudya nekugeza,
Asika, mumwe haana kufara nebasa raakapuhwa,
Handizvo zvaaivavarira, ndokuripira gotsi,
Mumwe rakamuremera basa, kukonja ndokupeta muswe.

Mumwe chete ndiye akati kwede, kukwana,
Akarida basa zvemhando yepamusoro-soro,
Nyemwerero pandima kusvika kunzeve,
Kurifarira basa zvemandorokwati,
Akarangarira rwendo rwaakafamba, ndokuriremekedza,
Shamwari dzakaparara, ndokurikoshesa,
Pfumvu yaakabata, ndokuribatisisa,
Hama dzakasara kumusha, ndokukomborerwa,
Vadzimu kumhepo ndokumuropafadza,
Ndokugona mushando kuita mazvikokota!