Kungopenya pasina

Ndokutorwa mwoyo!
Netsiru, yaiita kugadaira,
Gore’ro, ndati zvangu nzve-e,
Nepadhibhi musi vadzaibayiva.
Kuvirwa nerombo rakanaka!
Ndokunoitenga, chiriporipotyo,
Zvisina kana kuchema-chema.
Maguta nemafaro ndokutevera,
Mavambo, ndaifudza nemheterwa,
Kudanga ichidzoka yega, nenguva.
Pagore mhuru, ichindizvarira,
Ndoti shanu, nhasi yava mhou,
Yakasvika, ganda zvino rovaima.
Bva, pidigu di-i, zvaminyama,
Baba’ngu chirombowe-e!
Yave misarinya, kungoti ndodini,
Mombe zvayagara iri yangu!
Yave nhengo kani, kukwikwidza,
Dzevamwe handira yoita tsara-ude,
Rangu basa rave rekuvafudzira.
Kumafuro haichadi kudzoreka,
Kugara ndakamhanya kunopinga.
Nzira yekudanga haichaizivi,
Inodzoka zvayo musi wayada,
Ndanzwa nerunyerekupe yakabira,
Mhiri, ndoyambuka kunotsvaga,
Usiku’hwo, haizorori kubowa,
Nekutunga dzimwe mudanga.
Ini zvorwadza kuona vavakidzani,
Vasina kubvira vatenga dzinotsika.
Zvavo! Pavadira kunotenga,
Nyama, kuzvitoro vanzwa havi,
Pada mukaka, kana iri nyota,
Pasina zvinovatemesa musoro.
Fume, ndoenda kumarekete,
Zvimwe ndinovana anoida zvake?
Nditengese risati rave dore,
Hazvidhuri, tinotaurirana.
Ndarohwa mwoyo!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*