Muchazongonyatsonditsanangurirawozve

Diko naMwari muchanditaurirawozve,
Kwazvakatanga nekwazvichaperera,
Kwazvakarehwa nekwazvakatsanangurwa,
Ndo’kutsva demo pachisara mupini!

Kuno madzimai avandisa kupfura varume,
Kana harahwa dzinoda barika dzazvikonevavo!
Pese-pese dzangove tsikombi dzoga-dzoga,
Nharaunda yaneta kudziviga nemakonzo!

Ipo pano taneta kupfimba tichingorambwa,
Nyembesi takasvika kutsvaga mudiwadiwa,
Kupfekera mubvudzi, chivhuno pasi perurimi,
Pashaya shanduko kungoramba zvakaoma!

Vakavanana vovhuvhutirana semhepo yeChirimo!
Vagere zvekupfiga chihuri nemudzonga wenyama,
Vakadzi dzave mbarivari huni dzisisagoteki,
Ndume kunze dzotevera zvakapinda rukonye!

Zvino paseri vapera varume nevakadzi,
Chakamhara chirwere cheshuramatongo,
Kubva amedza godo avimba nehuro yake!
Pasara bedzi shirikadzi nehumburukwa.

Kwevamwe vani vanochembedzana?
Kukwegura zvekushaya meno mukanwa,
Vachikwekwezvana chembere neharahwa,
Vakanhonga badza zvese nemupini waro!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*