Posted on: April 5, 2020 Posted by: admin Comments: 0

Kwedu tinouti muteerera,
Ndichoka chinonzi chivabvu,
Chanaiva naiwo mubvumbi,
Chinodyiva chete kana radoka,
Kunyadza vanoruta vavakidzani,
Vasvikira vaenzi’bva vodzinga,
Se’mbwa, “Iwe ibva apa hamba!”
Worova zvako pore-pore,
Kudunguzira, hachirumwi!
Unoita zvekuvhura nzira,
Wotevera mutsara nemutsara,
Chinonaka manje zvisingaiti!
Vazhinji vanenge vasisina,
Vatotangana nayo mhandire,
Zvino vongorarira manhanga.

Leave a Comment