Ziva nguva

Mhizha inoonekwa mambakwedza,
Hope dzagara hadzina ndima!
Muka mwanangu ubvise mabori,
Gumbeze wonanika paruzhowa,
Tora kabvavha ugeze tsiriri,
Ubude panze urohwe nemhepo!

Idya maradzwa udzinge nzara,
Rakamhazhika rinosunga ura,
Bhanana kutapira ufadze rurimi,
Maputi uswatanudze shaya,
Komichi yakazara utonhodze moyo,
Kusimbisa muviri, kukoka simba!

Vakachenjera vanoziva nguva,
Yekumuka kuchatonhorera,
Pabasa vofondoka nevamwe,
Nekuzorora rorova nhongonya,
Yekusima kuchatanga kunaya,
Kukohwa chisati chogwagwadza.

Ndiyoyi nguva yacho yekushanda,
Uchatemwa dzinobuda ropa kudai,
Shingirira wangu, simba mukaka,
Usaore moyo, rugare tange nhamo,
Kugarika kunouya kwega garegare,
Wotandavara, vave mudyandigere!

Vamwe vachiswerotamba nhodo,
Gararirimo achironda nhimbe,
Iwe muka upenye, zvichanaka chete,
Gunguo rakapona nehwakumukwaku,
Mutoro unorema wave pedyo,
Chesechese chine nguva yacho.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*