Madimikira

1. Bereka gumbo
2. Chando chobvunza mutupo
3. Chavakadya chapfuka
4. Chidokori mushonga wemavende
5. Chiseko chenyika
6. Chisionekwi mudzi webwe
7. Chitsoka ndibereke
8. Chiuno chakareruka
9. Dzweteramatadza nzungu dzechinanzvirwa
10. Ganyamuto mbama inodzipura nenyama
11. Gudzamudungwe
12. Hana nhete
13. Hari yofanzirofa
14. Hwaive hutsi
15. Inongova njakenjake
16. Kange mbeu kurima kwandikona
17. Karibe musvinu kambudzi kaMunyebvu
18. Kubata kumeso semwana we gudo
19. Kubata shaya
20. Kubatwa huyanga
21. Kubaya dede nemukanwa
22. Kuda zvakapfava sehonye
23. Kudonha rute
24. Kudya gaka
25. Kudya arere
26. Kudya mutupo unopera meno
27. Kudya nemeso
28. Kudya nhoko dzezvironda
29. Kudya nyika rutivi
30. Kudya zvavapfupi nekureba
31. Kudyira payakasungirwa
32. Kudzika midzi
33. Kudzora tsvimbo
34. Kuenda kwamupfiganebwe
35. Kufamba nedivi segakanje
36. Kufemera pamusoro
37. Kufira mafufu segonzo
38. Kufura maticha nerekeni
39. Kufudza mombe negotsi
40. Kufuga rako wega
41. Kufumobata jongwe muromo
42. Kufura iwete
43. Kugamuchira nemawoko ma viri
44. Kugarira maoko
45. Kugota moto wembavha
46. Kugutswa nguva shoma senzara
47. Kuisa muromo mumhuno
48. Kuita jema newadya
49. Kuitwa kanyama kanyama
50. Kujaidza makudo neanokamhina
51. Kukanda mapfumo pasi
52. Kukanda nhano
53. Kukanganwa chezuro nehope
54. Kukohwa pamusakarima
55. Kukotsa muromo
56. Kukwinya nguo
57. Kumera manhenga
58. Kumera zenze
59. Kunakurirwa nyoka mhenyu
60. Kunyima sechapungu
61. Kunzungu nekunyimo semhembwe
62. Kupinda nemwenje mudziva
63. Kupona nepaburi retsono
64. Kupura nyemba nemusana
65. Kuoma mate mukanwa
66. Kuoma musoro (sedemhe rekamba)
67. Kuora mwoyo
68. Kupakata gona rinopedza mhuri
69. Kupenya semheni
70. Kupeta muswe
71. Kupindana kwamazuva
72. Kurasa muswe
73. Kurerutsa moyo
74. Kuridza ngoma nemidzonga yenyama
75. Kuridza tsamwa
76. Kurovera moyo padombo
77. Kurumwa nechekuchera
78. Kurumwa nzeve
79. Kurwa kusvika wadambuka makumbo segurwe
80. Kuseura gotsi
81. Kushaya ganda kumeso
82. Kushaya mbereko
83. Kushaya nenyadzi kumeso
84. Kushaya shumo
85. Kushaya tsarukano
86. Kusikira moto muziso
87. Kusiya nyemba
88. Kusunga dzisimbe
89. Kusungwa mbira dzakondo
90. Kusungwa ndare
91. Kusvitsa maoka
92. Kutamba nematope pasina mvura
93. Kutamba nhova
94. Kutambiswa chepamusoro
95. Kutaura seune mushonga mukanwa
96. Kutema ugariri
97. Kutemesa musoro
98. Kutemwa tsinga dzinobuda ropa
99. Kutevera ndari
100. Kuteya mhepo
101. Kuteya nzou neriva
102. Kuteyiva nedovi segonzo
103. Kutiza mukumbo
104. Kutora nzvimbo
105. Kutsamwa sengwena
106. Kutsenga mvura ichibuda masese
107. Kutura befu
108. Kuva vemo seman’a
109. Kuvhima nemunyu muchanza
110. Kuvhiya chidembo padare
111. Kuwirwa nerushambwa
112. Kuzunzwa homwe
113. Kuzvionera pamhuno sefodya
114. Kuzvipeta serukukwe
115. Madhongi achinenyanga
116. Makobvu nematete
117. Mangwanani hwiza dzichakabatwa nechando
118. Manyama amire nerongo
119. Manyemwe emhuru
120. Maoko haabati chinopona
121. Mavhu nemarara
122. Mbeva yemumba igonzo
123. Mhodzi yemoyo
124. Misodzi yengwena
125. Mombe yemashanga
126. Moyo murefu
127. Mubvandiripo
128. Mukaka pamhuno
129. Mukanwa makaumburuka chidembo
130. Muramba mhuru
131. Muromo usingamharwi nenhunzi
132. Musadzore tsvimbo
133. Musaore mwoyo
134. Musha wave dambiro redzvinyu
135. Mutambo vepwere
136. Muzambiringwa munyemba
137. Ndipei nzeve
138. Nhamo yapfunya chisero
139. Ngoma ndiyo ndiyo
140. Ngoma yondorwarira
141. Nzungu yepachuru
142. Onovana dzamira nemhuru
143. Pamunhondo pamusasa
144. Parere moyo
145. Parumana nzombe
146. Pasipanodya
147. Pasi pasati parohwa nenyundo
148. Pfavirai ngoma
149. Rombo rakanaka
150. Ropa ronzwa kufamba
151. Rufu rwune shanje
152. Simba mukaka
153. Suku nasai gandidzanwa
154. Swerakuenda mukwasha vezuva
155. Tichafura sora
156. Tichaonana matako pakuyambuka
157. Tsvimbo yehorikotyo
158. Umbimbindoga
159. Vakamwa mukaka vakaguta
160. Wakazvarwa chembere dzaenda kudoro
161. Wandigura kunorira
162. Wandikandisa mapfumo pasi
163. Wandisasika ndanuna
164. Yakora muto
165. Zai regondo
166. Ziso haribi chomunhu
167. Zuva rakacheka nyika
168. Zuva ronanaira kuna amai varo
169. Zviri munzeve