Madimikira

1. Aigochera pautsi
2. Bereka gumbo
3. Chando chobvunza mutupo
4. Chavakadya chapfuka
5. Chidokori mushonga wemavende
6. Chiseko chenyika
7. Chisionekwi mudzi webwe
8. Chitsoka ndibereke
9. Chiuno chakareruka
10. Dzamira nemhuru
11. Dzweteramatadza nzungu dzechinanzvirwa
12. Ganyamuto mbama inodzipura nenyama
13. Gudzamudungwe
14. Hana nhete
15. Hari yofanzirofa
16. Hwaive hutsi
17. Hwenyakwese mimba yebere
18. Inongova njakenjake
19. Jemanewadya
20. Kange mbeu kurima kwandikona
21. Karibe musvinu kambudzi kaMunyebvu
22. Kubata kumeso semwana wegudo
23. Kubata shaya
24. Kubatiswa manhenga
25. Kubatwa huyanga
26. Kubatwa kasiyanwa
27. Kubatwa nekunze kweruoko
28. Kubaya dede nemukanwa
29. Kubva zera
30. Kubikirwa nevakaguta
31. Kuda zvakapfava sehonye
32. Kudonha rute
33. Kudya gaka
34. Kudya arere
35. Kudya mutupo unopera meno
36. Kudya nemeso
37. Kudya nhoko dzezvironda
38. Kudya nyika rutivi
39. Kudya zvavapfupi nekureba
40. Kudyira payakasungirwa
41. Kudyiwa munyati
42. Kudzika midzi
43. Kudzora tsvimbo
44. Kuenda kwamupfiganebwe
45. Kufamba nedivi segakanje
46. Kufemera pamusoro
47. Kufira mafufu segonzo
48. Kufura maticha nerekeni
49. Kufudza mombe negotsi
50. Kufuga rako wega
51. Kufumobata jongwe muromo
52. Kufura iwete
53. Kugamuchira nemaoko maviri
54. Kugarira maoko
55. Kugezeswa mahara seruboshwe
56. Kugota moto wembavha
57. Kugutswa nguva shoma senzara
58. Kuigochera pautsi
59. Kuisa muromo mumhuno
60. Kuita jema newadya
61. Kuitwa kanyama kanyama
62. Kujaidza makudo neanokamhina
63. Kukama’mbwa
64. Kukanda mapfumo pasi
65. Kukanda nhano
66. Kukanganwa chezuro nehope
67. Kukohwa pamusakarima
68. Kukotsa muromo
69. Kukuvarira mukati (sebhora rehosho)
70. Kukwenya munho nekasiyanwa
71. Kukwinya nguo
72. Kumazivandadzoka
73. Kumera manhenga
74. Kumera zenze
75. Kunen’ena meno
76. Kunakurirwa nyoka mhenyu
77. Kungwarira paduri sehuku
78. Kunongedza nekasiyanwa
79. Kunokora tsoka
80. Kunyima sechapungu
81. Kunzungu nekunyimo semhembwe
82. Kupinda nemwenje mudziva
83. Kupona nepaburi retsono
84. Kupura nyemba nemusana
85. Kuoma gotsi
86. Kuoma mate mukanwa
87. Kuoma musoro (sedemhe rekamba)
88. Kuoma nyama
89. Kuora mwoyo
90. Kupakata gona rinopedza mhuri
91. Kupenya semheni
92. Kupera gotsi
93. Kupeta muswe
94. Kupeta rurimi?
95. Kupindana kwamazuva
96. Kurasa muswe
97. Kurerutsa moyo
98. Kuridza ngoma nemidzonga yenyama
99. Kuridza tsamwa
100. Kurohwa mwoyo
101. Kurova tsuro negwenzi rayo
102. Kurovera moyo padombo
103. Kuruma nzeve
104. Kurumwa nechekuchera
105. Kurwa kusvika wadambuka makumbo segurwe
106. Kuseura gotsi
107. Kushandira ngozi
108. Kushandisa muti
109. Kushaya ganda kumeso
110. Kushaya mbereko
111. Kushaya musoro
112. Kushaya nenyadzi kumeso
113. Kushaya shumo
114. Kushaya tsarukano
115. Kusikira moto muziso
116. Kusiya nyemba
117. Kusunga dzisimbe
118. Kusungwa mbira dzakondo
119. Kusungwa ndare
120. Kusvitsa maoka
121. Kutamba nematope pasina mvura
122. Kutamba nhova
123. Kutambiswa chepamusoro
124. Kutanda botso
125. Kutaura gotsi
126. Kutaura seune mushonga/muti mukanwa
127. Kutema ugariri
128. Kutemesa musoro
129. Kutemwa tsinga dzinobuda ropa
130. Kutevera ndari
131. Kuteya mhepo
132. Kuteya nzou neriva
133. Kuteyiva nedovi segonzo
134. Kutiza mukumbo
135. Kutora nzvimbo
136. Kutorwa mwoyo
137. Kutsamwa sengwena
138. Kutsenga mvura ichibuda masese
139. Kutura befu
140. Kuturikwa mamhepo
141. Kuva nemukaka pamhuno
142. Kuva vemo seman’a
143. Kuvhima nemunyu muchanza
144. Kuvhiya chidembo padare
145. Kuwanza mbambo pachidhava cheshindi
146. Kuverengwa mbabvu
147. Kuwirwa nerushambwa
148. Kuzunzwa homwe
149. Kuzvionera pamhuno sefodya
150. Kuzvipeta serukukwe
151. Kwamvura yachekamakumbo
152. Madhongi achinenyanga
153. Mafirakureva (anodzora neasingadi)
154. Makobvu nematete
155. Mangwanani hwiza dzichakabatwa nechando
156. Manyama amire nerongo
157. Manyemwe emhuru
158. Maoko haabati chinopona
159. Mavhu nemarara
160. Mbeva yemumba igonzo
161. Mhodzi yemoyo
162. Misodzi yengwena
163. Misoro muzvikari
164. Mombe yemashanga
165. Moyo murefu
166. Mubvandiripo
167. Muchekadzafa
168. Mudzimu vadambura mbereko
169. Mukaka pamhuno
170. Mukanwa makaumburuka chidembo
171. Muramba mhuru
172. Muromo usingamharwi nenhunzi
173. Musadzore tsvimbo
174. Musaore mwoyo
175. Musha wave dambiro redzvinyu
176. Mutambo vepwere
177. Muto wejongwe
178. Muzambiringwa munyemba
179. Ndipei nzeve
180. Nhamo yapfunya chisero
181. Nhombamumoyo meso achiseva
182. Ngoma ndiyo ndiyo
183. Ngoma yondorwarira
184. Nzungu yepachuru
185. Nzvengende rumbudzi rusisazivi mafuro
186. Onovana dzamira nemhuru
187. Pamunhondo pamusasa
188. Parere moyo
189. Parumana nzombe
190. Pasipanodya
191. Pasi pasati parohwa nenyundo
192. Pfavirai ngoma
193. Rombo rakanaka
194. Ropa ronzwa kufamba
195. Rufu rwune shanje
196. Shiri yabvuta rekeni
197. Simba mukaka
198. Suku nasai gandidzanwa
199. Swerakuenda mukwasha vezuva
200. Tichafura sora
201. Tichaonana matako pakuyambuka
202. Tsvimbo yehorikotyo
203. Umbimbindoga
204. Vakamwa mukaka vakaguta
205. Wakazvarwa chembere dzaenda kudoro
206. Wandigura kunorira
207. Wandikandisa mapfumo pasi
208. Wandisasika ndanuna
209. Yakora muto
210. Zinyarimwe zai regondo
211. Ziso haribi chomunhu
212. Zuva rakacheka nyika
213. Zuva ronanaira kuna amai varo
214. Zviri munzeve