Madimikira

1. Bereka gumbo
2. Chando chobvunza mutupo
3. Chavakadya chapfuka
4. Chiseko chenyika
5. Chitsoka ndibereke
6. Chiuno chakareruka
7. Ganyamuto mbama inodzipura nenyama
8. Hana nhete
9. Hari yofanzirofa
10. Hwaive hutsi
11. Inongova njakenjake
12. Karibe musvinu kambudzi kaMunyebvu
13. Kubata kumeso
14. Kubata shaya
15. Kubatwa huyanga
16. Kuda zvakapfava sehonye
17. Kudonha rute
18. Kudya gaka
19. Kudya arere
20. Kudya mutupo unopera meno
21. Kudya nemeso
22. Kudya nhoko dzezvironda
23. Kudya nyika rutivi
24. Kudya zvavapfupi nekureba
25. Kudyira payakasungirwa
26. Kudzika midzi
27. Kudzora tsvimbo
28. Kuenda kwamupfiganebwe
29. Kufamba nedivi segakanje
30. Kufemera pamusoro
31. Kufira mafufu segonzo
32. Kufudza mombe negotsi
33. Kufuga rako wega
34. Kufumobata jongwe muromo
35. Kufura iwete
36. Kugamuchira nemawoko ma viri
37. Kugarira maoko
38. Kugota moto wembavha
39. Kugutswa nguva shoma senzara
40. Kuisa muromo mumhuno
41. Kuita jema newadya
42. Kuitwa kanyama kanyama
43. Kujaidza makudo neanokamhina
44. Kukanda mapfumo pasi
45. Kukanda nhano
46. Kukanganwa chezuro nehope
47. Kukohwa pamusakarima
48. Kukotsa muromo
49. Kukwinya nguo
50. Kumera manhenga
51. Kumera zenze
52. Kunyima sechapungu
53. Kuoma mate mukanwa
54. Kuora mwoyo
55. Kupakata gona rinopedza mhuri
56. Kupenya semheni
57. Kupeta muswe
58. Kupindana kwamazuva
59. Kurasa muswe
60. Kuridza ngoma nemidzonga yenyama
61. Kuridza tsamwa
62. Kurovera moyo padombo
63. Kurumwa nechekuchera
64. Kurumwa nzeve
65. Kuseura gotsi
66. Kushaya ganda kumeso
67. Kushaya nenyadzi kumeso
68. Kushaya shumo
69. Kushaya tsarukano
70. Kusikira moto muziso
71. Kusiya nyemba
72. Kusunga dzisimbe
73. Kusungwa mbira dzakondo
74. Kusungwa ndare
75. Kusvitsa maoko
76. Kutambiswa chepamusoro
77. Kutema ugariri
78. Kutemesa musoro
79. Kutemwa tsinga dzinobuda ropa
80. Kutevera ndari
81. Kuteya mhepo
82. Kuteyiva nedovi segonzo
83. Kutiza mukumbo
84. Kutora nzvimbo
85. Kutsamwa sengwena
86. Kutsenga mvura ichibuda masese
87. Kutura befu
88. Kuva vemo seman’a
89. Kuvhima nemunyu muchanza
90. Kuvhiya chidembo padare
91. Kuwirwa nerushambwa
92. Kuzunzwa homwe
93. Kuzvionera pamhuno sefodya
94. Kuzvipeta serukukwe
95. Madhongi achinenyanga
96. Makobvu nematete
97. Mangwanani hwiza dzichakabatwa nechando
98. Manyama amire nerongo
99. Manyemwe emhuru
100. Mavhu nemarara
101. Mbeva yemumba igonzo
102. Mhodzi yemoyo
103. Misodzi yengwena
104. Mombe yemashanga
105. Moyo murefu
106. Muzambiringwa munyemba
107. Mukanwa makaumburuka chidembo
108. Muromo usingamharwi nenhunzi
109. Musadzore tsvimbo
110. Musha wave dambiro redzvinyu
111. Mutambo vepwere
112. Ndipei nzeve
113. Nhamo yapfunya chisero
114. Ngoma ndiyo ndiyo
115. Ngoma yondorwarira
116. Nzungu yepachuru
117. Onovana dzamira nemhuru
118. Pamunhondo pamusasa
119. Parere moyo
120. Pasipanodya
121. Pasi pasati parohwa nenyundo
122. Pfavirai ngoma
123. Rombo rakanaka
124. Ropa ronzwa kufamba
125. Simba mukaka
126. Suku nasai gandidzanwa
127. Swerakuenda mukwasha vezuva
128. Tichaonana matako pakuyambuka
129. Vakamwa mukaka vakaguta
130. Wandigura kunorira
131. Wandikandisa mapfumo pasi
132. Wandisasika ndanuna
133. Yakora muto
134. Zai regondo
135. Zuva rakacheka nyika
136. Zuva ronanaira kuna amai varo
137. Zviri munzeve