Madimikira

1. Bereka gumbo
2. Chando chobvunza mutupo
3. Chavakadya chapfuka
4. Chiseko chenyika
5. Chitsoka ndibereke
6. Chiuno chakareruka
7. Ganyamuto mbama inodzipura nenyama
8. Gudzamudungwe
9. Hana nhete
10. Hari yofanzirofa
11. Hwaive hutsi
12. Inongova njakenjake
13. Karibe musvinu kambudzi kaMunyebvu
14. Kubata kumeso
15. Kubata shaya
16. Kubatwa huyanga
17. Kuda zvakapfava sehonye
18. Kudonha rute
19. Kudya gaka
20. Kudya arere
21. Kudya mutupo unopera meno
22. Kudya nemeso
23. Kudya nhoko dzezvironda
24. Kudya nyika rutivi
25. Kudya zvavapfupi nekureba
26. Kudyira payakasungirwa
27. Kudzika midzi
28. Kudzora tsvimbo
29. Kuenda kwamupfiganebwe
30. Kufamba nedivi segakanje
31. Kufemera pamusoro
32. Kufira mafufu segonzo
33. Kufudza mombe negotsi
34. Kufuga rako wega
35. Kufumobata jongwe muromo
36. Kufura iwete
37. Kugamuchira nemawoko ma viri
38. Kugarira maoko
39. Kugota moto wembavha
40. Kugutswa nguva shoma senzara
41. Kuisa muromo mumhuno
42. Kuita jema newadya
43. Kuitwa kanyama kanyama
44. Kujaidza makudo neanokamhina
45. Kukanda mapfumo pasi
46. Kukanda nhano
47. Kukanganwa chezuro nehope
48. Kukohwa pamusakarima
49. Kukotsa muromo
50. Kukwinya nguo
51. Kumera manhenga
52. Kumera zenze
53. Kunyima sechapungu
54. Kuoma mate mukanwa
55. Kuoma musoro
56. Kuora mwoyo
57. Kupakata gona rinopedza mhuri
58. Kupenya semheni
59. Kupeta muswe
60. Kupindana kwamazuva
61. Kurasa muswe
62. Kurerutsa moyo
63. Kuridza ngoma nemidzonga yenyama
64. Kuridza tsamwa
65. Kurovera moyo padombo
66. Kurumwa nechekuchera
67. Kurumwa nzeve
68. Kuseura gotsi
69. Kushaya ganda kumeso
70. Kushaya mbereko
71. Kushaya nenyadzi kumeso
72. Kushaya shumo
73. Kushaya tsarukano
74. Kusikira moto muziso
75. Kusiya nyemba
76. Kusunga dzisimbe
77. Kusungwa mbira dzakondo
78. Kusungwa ndare
79. Kusvitsa maoko
80. Kutambiswa chepamusoro
81. Kutema ugariri
82. Kutemesa musoro
83. Kutemwa tsinga dzinobuda ropa
84. Kutevera ndari
85. Kuteya mhepo
86. Kuteyiva nedovi segonzo
87. Kutiza mukumbo
88. Kutora nzvimbo
89. Kutsamwa sengwena
90. Kutsenga mvura ichibuda masese
91. Kutura befu
92. Kuva vemo seman’a
93. Kuvhima nemunyu muchanza
94. Kuvhiya chidembo padare
95. Kuwirwa nerushambwa
96. Kuzunzwa homwe
97. Kuzvionera pamhuno sefodya
98. Kuzvipeta serukukwe
99. Madhongi achinenyanga
100. Makobvu nematete
101. Mangwanani hwiza dzichakabatwa nechando
102. Manyama amire nerongo
103. Manyemwe emhuru
104. Mavhu nemarara
105. Mbeva yemumba igonzo
106. Mhodzi yemoyo
107. Misodzi yengwena
108. Mombe yemashanga
109. Moyo murefu
110. Mubvandiripo
111. Mukaka pamhuno
112. Mukanwa makaumburuka chidembo
113. Muramba mhuru
114. Muromo usingamharwi nenhunzi
115. Musadzore tsvimbo
116. Musaore mwoyo
117. Musha wave dambiro redzvinyu
118. Mutambo vepwere
119. Muzambiringwa munyemba
120. Ndipei nzeve
121. Nhamo yapfunya chisero
122. Ngoma ndiyo ndiyo
123. Ngoma yondorwarira
124. Nzungu yepachuru
125. Onovana dzamira nemhuru
126. Pamunhondo pamusasa
127. Parere moyo
128. Pasipanodya
129. Pasi pasati parohwa nenyundo
130. Pfavirai ngoma
131. Rombo rakanaka
132. Ropa ronzwa kufamba
133. Rufu rwune shanje
134. Simba mukaka
135. Suku nasai gandidzanwa
136. Swerakuenda mukwasha vezuva
137. Tichaonana matako pakuyambuka
138. Tsvimbo yehorikotyo
139. Umbimbindoga
140. Vakamwa mukaka vakaguta
141. Wandigura kunorira
142. Wandikandisa mapfumo pasi
143. Wandisasika ndanuna
144. Yakora muto
145. Zai regondo
146. Zuva rakacheka nyika
147. Zuva ronanaira kuna amai varo
148. Zviri munzeve