Madimikira

1. Basa mangwanani
2. Bereka gumbo
3. Chando chobvunza mutupo
4. Chavakadya chapfuka
5. Chiseko chenyika
6. Chitsoka ndibereke
7. Chiuno chakareruka
8. Ganyamuto mbama inodzipura nenyama
9. Hana nhete
10. Hapana anodya arere
11. Hapana inofura iwete
12. Hari yofanzirofa
13. Hwaive hutsi
14. Inongova njakenjake
15. Kubata kumeso
16. Kubata shaya
17. Kubatwa huyanga
18. Kuda zvakapfava sehonye
19. Kudonha rute
20. Kudya gaka
21. Kudya mutupo unopera meno
22. Kudya nemeso
23. Kudya nhoko dzezvironda
24. Kudya nyika rutivi
25. Kudya zvavapfupi nekureba
26. Kudyira payakasungirwa
27. Kudzika midzi
28. Kudzora tsvimbo
29. Kuenda kwamupfiganebwe
30. Kufamba nedivi segakanje
31. Kufemera pamusoro
32. Kufira mafufu segonzo
33. Kufuga rako wega
34. Kufumobata jongwe muromo
35. Kugamuchira nemawoko ma viri
36. Kugarira maoko
37. Kugota moto wembavha
38. Kuisa muromo mumhuno
39. Kuita jema newadya
40. Kuitwa kanyama kanyama
41. Kukanda mapfumo pasi
42. Kukanda nhano
43. Kukanganwa chezuro nehope
44. Kukohwa pamusakarima
45. Kukotsa muromo
46. Kukwinya nguo
47. Kumera manhenga
48. Kumera zenze
49. Kunyima sechapungu
50. Kuoma mate mukanwa
51. Kupakata gona rinopedza mhuri
52. Kupenya semheni
53. Kupeta muswe
54. Kupindana kwamazuva
55. Kurasa muswe
56. Kuridza ngoma nemidzonga yenyama
57. Kuridza tsamwa
58. Kurovera moyo padombo
59. Kurumwa nechekuchera
60. Kurumwa nzeve
61. Kuseura gotsi
62. Kushaya ganda kumeso
63. Kushaya nenyadzi kumeso
64. Kushaya shumo
65. Kusikira moto muziso
66. Kusiya nyemba
67. Kusunga dzisimbe
68. Kusungwa mbira dzakondo
69. Kusungwa ndare
70. Kutambiswa chepamusoro
71. Kutema ugariri
72. Kutemesa musoro
73. Kutemwa tsinga dzinobuda ropa
74. Kutevera ndari
75. Kuteya mhepo
76. Kuteyiva nedovi segonzo
77. Kutiza mukumbo
78. Kutora nzvimbo
79. Kutsamwa sengwena
80. Kutsenga mvura ichibuda masese
81. Kutura befu
82. Kuva vemo seman’a
83. Kuvhima nemunyu muchanza
84. Kuvhiya chidembo padare
85. Kuzunzwa homwe
86. Kuzvionera pamhuno sefodya
87. Madhongi achinenyanga
88. Makobvu nematete
89. Mangwanani hwiza dzichakabatwa nechando
90. Manyama amire nerongo
91. Manyemwe emhuru
92. Mbeva yemumba igonzo
93. Mhodzi yemoyo
94. Misodzi yengwena
95. Mombe yemashanga
96. Moyo murefu
97. Mukanwa makaumburuka chidembo
98. Muromo usingamharwi nenhunzi
99. Musadzore tsvimbo
100. Musha wave dambiro redzvinyu
101. Mutambo vepwere
102. Ndipei nzeve
103. Ngoma ndiyo ndiyo
104. Ngoma yondorwarira
105. Nzungu yepachuru
106. Onovana dzamira nemhuru
107. Pamunhondo pamusasa
108. Parere moyo
109. Pasi pasati parohwa nenyundo
110. Pfavirai ngoma
111. Rombo rakanaka
112. Ropa ronzwa kufamba
113. Simba mukaka
114. Suku nasai gandidzanwa
115. Swerakuenda mukwasha vezuva
116. Tichaonana matako pakuyambuka
117. Vakamwa mukaka vakaguta
118. Wandigura kunorira
119. Wandikandisa mapfumo pasi
120. Wandisasika ndanuna
121. Zai regondo
122. Zuva rakacheka nyika
123. Zuva ronanaira kuna amai varo
124. Zviri munzeve