Madimikira

1. Bereka gumbo
2. Chando chobvunza mutupo
3. Chavakadya chapfuka
4. Chidokori mushonga wemavende
5. Chiseko chenyika
6. Chisionekwi mudzi webwe
7. Chitsoka ndibereke
8. Chiuno chakareruka
9. Dzweteramatadza nzungu dzechinanzvirwa
10. Ganyamuto mbama inodzipura nenyama
11. Gudzamudungwe
12. Gotsi rutsito
13. Hana nhete
14. Hari yofanzirofa
15. Hwaive hutsi
16. Inongova njakenjake
17. Kange mbeu kurima kwandikona
18. Karibe musvinu kambudzi kaMunyebvu
19. Kubata kumeso semwana we
20. gudo
21. Kubata shaya
22. Kubatiswa manhenga
23. Kubatwa huyanga
24. Kubaya dede nemukanwa
25. Kubva zera
26. Kuda zvakapfava sehonye
27. Kudonha rute
28. Kudya gaka
29. Kudya arere
30. Kudya mutupo unopera meno
31. Kudya nemeso
32. Kudya nhoko dzezvironda
33. Kudya nyika rutivi
34. Kudya zvavapfupi nekureba
35. Kudyira payakasungirwa
36. Kudyiwa munyati
37. Kudzika midzi
38. Kudzora tsvimbo
39. Kuenda kwamupfiganebwe
40. Kufamba nedivi segakanje
41. Kufemera pamusoro
42. Kufira mafufu segonzo
43. Kufura maticha nerekeni
44. Kufudza mombe negotsi
45. Kufuga rako wega
46. Kufumobata jongwe muromo
47. Kufura iwete
48. Kugamuchira nemawoko ma viri
49. Kugarira maoko
50. Kugota moto wembavha
51. Kugutswa nguva shoma senzara
52. Kuisa muromo mumhuno
53. Kuita jema newadya
54. Kuitwa kanyama kanyama
55. Kujaidza makudo neanokamhina
56. Kukanda mapfumo pasi
57. Kukanda nhano
58. Kukanganwa chezuro nehope
59. Kukohwa pamusakarima
60. Kukotsa muromo
61. Kukuvarira mukati (sebhora rehosho)
62. Kukwenya munho nekasiyanwa
63. Kukwinya nguo
64. Kumazivandadzoka
65. Kumera manhenga
66. Kumera zenze
67. Kunen’ena meno
68. Kunakurirwa nyoka mhenyu
69. Kungwarira paduri sehuku
70. Kunongedza nekasiyanwa
71. Kunyima sechapungu
72. Kunzungu nekunyimo semhembwe
73. Kupinda nemwenje mudziva
74. Kupona nepaburi retsono
75. Kupura nyemba nemusana
76. Kuoma gotsi
77. Kuoma mate mukanwa
78. Kuoma musoro (sedemhe rekamba)
79. Kuora mwoyo
80. Kupakata gona rinopedza mhuri
81. Kupenya semheni
82. Kupeta muswe
83. Kupindana kwamazuva
84. Kurasa muswe
85. Kurerutsa moyo
86. Kuridza ngoma nemidzonga yenyama
87. Kuridza tsamwa
88. Kurovera moyo padombo
89. Kuruma nzeve
90. Kurumwa nechekuchera
91. Kurwa kusvika wadambuka makumbo segurwe
92. Kuseura gotsi
93. Kushandisa muti
94. Kushaya ganda kumeso
95. Kushaya mbereko
96. Kushaya musoro
97. Kushaya nenyadzi kumeso
98. Kushaya shumo
99. Kushaya tsarukano
100. Kusikira moto muziso
101. Kusiya nyemba
102. Kusunga dzisimbe
103. Kusungwa mbira dzakondo
104. Kusungwa ndare
105. Kusvitsa maoka
106. Kutamba nematope pasina mvura
107. Kutamba nhova
108. Kutambiswa chepamusoro
109. Kutanda botso
110. Kutaura gotsi
111. Kutaura seune mushonga/muti mukanwa
112. Kutema ugariri
113. Kutemesa musoro
114. Kutemwa tsinga dzinobuda ropa
115. Kutevera ndari
116. Kuteya mhepo
117. Kuteya nzou neriva
118. Kuteyiva nedovi segonzo
119. Kutiza mukumbo
120. Kutora nzvimbo
121. Kutsamwa sengwena
122. Kutsenga mvura ichibuda masese
123. Kutura befu
124. Kuturikwa mamhepo
125. Kuva nemukaka pamhuno
126. Kuva vemo seman’a
127. Kuvhima nemunyu muchanza
128. Kuvhiya chidembo padare
129. Kuwanza mbambo pachidhava cheshindi
130. Kuwirwa nerushambwa
131. Kuzunzwa homwe
132. Kuzvionera pamhuno sefodya
133. Kuzvipeta serukukwe
134. Madhongi achinenyanga
135. Makobvu nematete
136. Mangwanani hwiza dzichakabatwa nechando
137. Manyama amire nerongo
138. Manyemwe emhuru
139. Maoko haabati chinopona
140. Mavhu nemarara
141. Mbeva yemumba igonzo
142. Mhodzi yemoyo
143. Misodzi yengwena
144. Mombe yemashanga
145. Moyo murefu
146. Mubvandiripo
147. Muchekadzafa
148. Mukaka pamhuno
149. Mukanwa makaumburuka chidembo
150. Muramba mhuru
151. Muromo usingamharwi nenhunzi
152. Musadzore tsvimbo
153. Musaore mwoyo
154. Musha wave dambiro redzvinyu
155. Mutambo vepwere
156. Muto wejongwe
157. Muzambiringwa munyemba
158. Ndipei nzeve
159. Nhamo yapfunya chisero
160. Ngoma ndiyo ndiyo
161. Ngoma yondorwarira
162. Nzungu yepachuru
163. Nzvengende rumbudzi rusisazivi mafuro
164. Onovana dzamira nemhuru
165. Pamunhondo pamusasa
166. Parere moyo
167. Parumana nzombe
168. Pasipanodya
169. Pasi pasati parohwa nenyundo
170. Pfavirai ngoma
171. Rombo rakanaka
172. Ropa ronzwa kufamba
173. Rufu rwune shanje
174. Simba mukaka
175. Suku nasai gandidzanwa
176. Swerakuenda mukwasha vezuva
177. Tichafura sora
178. Tichaonana matako pakuyambuka
179. Tsvimbo yehorikotyo
180. Umbimbindoga
181. Vakamwa mukaka vakaguta
182. Wakazvarwa chembere dzaenda kudoro
183. Wandigura kunorira
184. Wandikandisa mapfumo pasi
185. Wandisasika ndanuna
186. Yakora muto
187. Zinyarimwe zai regondo
188. Ziso haribi chomunhu
189. Zuva rakacheka nyika
190. Zuva ronanaira kuna amai varo
191. Zviri munzeve