Zhizha ratisiya

Ndanzwa ruzha rwesando nezvipikiri,
Kurovera bhokisi reakatisiya madeko,
Zhizha, pataipura nyemba nemusana,
Aenda, zvese nemaguta akatekeshera.

Hatina chakanaka, totsamwa kana yonaya,
Kutirova nhongonya, ichierera nemumaziso,
Kukoshiwa kunhuhwira kwejiho rabva kunaiva,
Paye zuva parinenge razoti genen’ene!

Kukanganwa kuti ndiyo yapfavisa munda,
Chiona kunaka kwegejo rine muromo mutsva,
Nemafuro manyoro, zvipfuyo zvopenya,
Kana! Hatairima nenzombe dzakaneta!

Akanaka agara haararame nguva refu!
Zurori taidya magaka, ipwa nemaviswe,
Mai vachibika nzungu, nyimo nechibage,
Maenza atisiya, musimboti weupenyu!

Chogwagwadza, hachina kana mudiki,
Chando, nyangwe chine zuva chabarwa.
Kukomba choto zvotoda uri mutanda,
Nemhandirire, urege kuteerera mwiri.

Musanyanyokoshesa zvaVaMuzavazi,
Idzo inyambo bedzi dzokuseseza nguva.
Ini dzandinoda hangu ingano dzambuya,
Dzine dzidziso yetsika dzepasichigare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*