Posted on: March 23, 2020 Posted by: admin Comments: 0

Mumba muno mune mweya,
Kunhuhwa semakafira gonzo,
Chinonzi mutsvairo unochiziva?
Wakapedzisira kushamba rinhi?
Gwema rinobva nekwauri uko!
Wakwiza man’a ari kuseka avo?
Pada isipo yawageza nayo,
Gutsurira kana kuzunguza,
Chirega kuvhura muromo,
Zvaugere kumhepo kudai,
Zvino wochemeizve, ndadini?
Chibuda unobongorera panze,
Misodzi yako inonhuhwa!

Leave a Comment