Chitema chakati mbee

Ndokungura vatakakotsa riya gore rendongwe,
Vakasotsakatika, nyakutumbura VaNyamutekede,
Pada vakarovera zamu pasi kuti ndife ndiri rombe!
Ndiko kusisadzokereki, kwatakabva kwave kure.

Kuyaruka kwacho zvaingove zvenhamo, zvenhando,
Kurumwa nezvingotsve nezvikodza, imwe mhando!
Pasina chimuko, kuswerovhima masango anorura,
Kutambira kunonyudza, kuredza madziva anoera!

Takambotemwavo dzine ropa’bva zvisina tsarukano,
Nhenha dzakatsvinda kutsika madziro, kunetsa sengozi,
Dzokono toswera tichifudza kuti vakame kana dzasisa,
Kudya rabviswa uroyi nevamwe, kutiedza saSatani!

Ndakatsimirira kuti ndide, ndipe, dakara tazodiwa,
Naivo vakatiya mwoyo tichiti ndivo vanodzoreka,
Nhaka matsotsi hagerani, dhibhura rinobata ariteya,
Ravo simba zvaravandira kumuromo sendebvu!

Akakomborerwa nezvese, kutanga nyasha nehanya,
Kwoti musarinya wekundironda nekunditokonya,
Kusvika ndamerera nehasha, avana wekushungurudza,
Kundichemedza sehanyanisi nekundikwatisa sesadza!
Chokwadi zviito zvaPunha zvanyangara, haadike!
Pashandwa anoda kudya zvese nemhodzi yembeu,
Rose dzinza rake anoda ndiri riritire semudzimu,
Ndodyiwa pesepese sekabhichi, parufu nepamabiko!

Kugunun’una zvako asi maoresa, rega ndiri tapudze,
Rakonzeresa, gadzi rine chinyemu wena, svosvamoyo!
Kusvika vanyemwerera, rinorunga gapu nemhiripiri,
Ndizvo zvavharana, ukama hwehuku nemupfuyi!

Tsinga taretare zvino chandangwinyira woye tsakata,
Dzangove nharo zvadzo, nepaane zera hazvichada,
Makore aenda, ndawe dzoto, rengenya, kurota sedota,
Kwamvura yachekamakumbo, kufa kwangu zvarova!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *