Dukuduri wakafa

Hona vanhu, hona vanhu-we!
(Kamwe kakati – vaneiko, vaneiko-we?)
Kamwe kakati – vane tsenza, vane tsenza-we!
(Kamwe kakati – kumbira tipivevo?)
Kamwe kakati – hatiroyivi here?
(Kamwe kakati – huroyi hwacho huri payi?)
Kamwe kakati – huri mudukuduri!
(Kamwe kakati – dukuduri wakafa!)
Kamwe kakati – haagarwi nhaka-su?
(Kamwe kakati – kuita magarirei?)
Kamwe kakati – simuka tiende-we?
(Kamwe kakati – tiende kupiko-we?)
Kamwe kakati – kunoona uviri-viri hunoenda gova

Ndashuwa kuyaruka

Motomuka hwandambe zhizha rino,
Zvakwakanaya, sunga maviri bedzi,
Uyu osungawo maviri madhonza,
Iwe pamberi kutara maraini embeu,
Uyu otevera mushure meanokandira.

Parinopisa rerudziyakamwe,
Kumurai pamwe, mudzizorodze,
Imi mogara mubvute remuMango,
Mai vanouya neputugadzike,
Nemutangwa chibage chemubindu.

Modzoka kumunda mosadharara,
Moimba tsotsa kurerutsa ndima,
Usingazivi manzwi imbira mumoyo,
Ndaona twana twepapapo kukoma,
Twabvira kare kumhanya nebani.

Mai vogunun’una, vana misikanzwa,
Kubva nhasi hapadyivi rinopisa,
Mukadzi mukuru neshamhu mushure,
Vapinda pfumvu kutukutira ruzhova,
Toseka zvedu nhamo kunga rugare!

Ivo vakomana zvino havadzoki?
Zvavasoenda kare ruzambirambira,
Kuchiri kukokorodza mombe kwega?
Kune mapere, hazvidi kusvipirwa,
Mai hana yaramba kugadzikana!

Handichadi peya

Ndobhuye gwinyiso nyamusi,
Kanyi handichaguriko,
Madhodha akona mikonyo,
Haarembi kureketa,
Uyu onini wepamutunhu,
Iye Mutsapato wepamhiri,
Ndumure dzake indururani,
Misakainzwa chakata, kukwesa!
Kwaakondimake fongo,
Echondikaba mupunhuro,
Piriwiri, ndichobude ngazi!
Kubeni ndaimuremekedza,
Hazvina ndaa hazvo!
Chakandya chakaoneka,
Mutanda wakasiye mbare,
Zvemamhuza handidi hangu,
Handichatambi navo peya!

Nyika inodadisa

Rengwendu, ndokwira matunhu!
Kuyewa iyo yakatikomberedza,
Mapani, mabakwa nemakura,
Mashizha oyevedza ruvara,
Inongova mudya nemeso!

Inzwa runyararo kuti mwi-i,
Bedzi kurira kwemashizha,
Bva hutsi hwenyama hautosvori!
Shiri, nyenze netupukanana,
Zvinongotsviriridza zvinodadisa.

Kamhepo inga kutonhorera,
Kachifuridzira zvinyoronyoro,
Kunhuvirira kwaivo mashizha,
Kana maruva emuno musango,
Nehuchi kubva mumikoko.

Rawira michero mutakunanzva,
Nzviru, nhengeni nechecheni,
Shuma, makwakwa nematohwe,
Nyii, nhunguru nemazhanje,
Chitaurirwa mbare yegotsi!

Pandati seya ndabiwa nehope,
Kwadoka, zvino ndamuka nedzungu,
Ndoti nyamu, chitsoka ndibereke,
Ndovhunduka kese kati kwata,
Nezvigutsa zvakasara murutsva!

Kufudza mombe

Harahwa dzogadzirira kuronda nhimbe,
Rwawe rudziyakamwe, isu todzivhurira,
Kudzisairira mubani, pakati pemakomo,
Mune mafuro, mvura zvese negokoro.

Padzinoti tsikitsiki kufurira nzara,
Tombotora mukana wekuvhima,
Tsotso musango, imbwa kutevera hwema,
Miseve zvese nemakano takarodza.

Nhasi matenga akafuratira chose,
Kana katsuro zvako kati vhurukushu,
Sango ragara haringopi mangamanga,
Hameno, zvimwe mazuva anotevera.

Makwikwi kuzvivaraidza, hofori mudenderedzwa,
Kumira negumbo ribodzi, dzopeta maoko,
Isu kudya nemeso, toimba “jongwe guru ndiani?”
Kurwa kusvika vadimbuka makumbo segurwe!

Vaiveko vakomana vakuru vehutsinye,
Chandaroverwa woye-e tsakata!
Wopomerwa mhosva dzisina tsarukano,
Zvanzi uri kunonoka kukanda tsoka!

Zvino yoturuka muno mugwenga,
Tichangobuda muchirimo kudai,
Zvonakira mombe mafuro manyoro,
Isu tazoyeuka bako tati nyakata!

Chiona dzoita murambamhuru,
Kuoma musoro, kudzora dzonetsa,
Pfumvu yekurumiswa mago nenyuchi,
Kubaiwa netwunorwa manhede, feso!

Tende padombo kutumbura minzwa!
Nguo podzooma, muviri wotonhora,
Kusvika kumba wanei tsima nemutetenerwa,
Nyama yaramba, kana simuka tienzane hakuna!

Mai wobvunza zvaswera zvichitora nzvimbo,
Wongoti chete mombe dzanetsa nyamusi,
Zvaitika kumombe hazvisvike kumba,
Wekwemurume ndewe kwemurume!