Guyo riye randitambudza

Emeria ndikuyire (Guyo riye randitambudza) Emeria ndikuyire (Guyo riye randitambudza) Ndabata musoro (Guyo riye randitambudza) Ndabata musana (Guyo riye randitambudza) …

Posted On

Happy MOV Year

If it weren’t heartaches and pain? It’s only been ordinary for many, As this year comes to a hasty close, For there is…

Posted On

Ndizvo zvinoita rudo

Chiiko chandirovesa hana? Paanongoti nepadivi nzwe-e, Kundishaisa zororo kana hope, Zvinorema pamoyo kuzvireva, Kune iye muridzi wenyaya. Zvangu zvinenge zvoda kuita, Dzvoko, kwandiri…

Posted On

Makumi mairi nemashanu

Kana ndisati ndakuziva? Nguva kure gochaimatehwe, Pedyo neni waingowepo, Waiva muvakidzani wangu, Kugarisana nekudyidzana, Karekare makore tichifara, Kusuduruka ndakatadza, Nyamatsatse ndokucheka, Ini pepu,…

Posted On

Chitsa chemudoro

Chitsa chemudoro here ha-a (Chava chitsa chemudoro) Chitsa chemudoro mai voye (Chava chitsa chemudoro) Chitsa chemudoro makwindi (Chava chitsa chemudoro) Katibvu, katinganda, hendehe…

Posted On

Hazvina zvazvinoreva

Usashushikana zvako hama, Nekudzika-dzika kuzvitsvaga, Hazvina kana zvazvinoreva, Nyakuzvireva akatozvikanganwa, Kupfuura achikuturikira mhepo, Kukukandira mweya wetsvina, Yave mhezi pakati pewako moyo, Pfungwa hadzichaoni…

Posted On

Bata panorwadza

Parerenyatwa tose tinopaziva, Zvinavashe, kutonga ndekwamambo, Dambudzo tisu takarirera, Takawira pavadzvova ndururu, Tungamirirai, kwete kutonga nedemo, Kuvakuru nevadiki shamuyarira, Totsonderwa muduri semhutwa, Nhongo…

Posted On