Kugarira hari sembwa

Zviyo zvako hazvina kunyatsokangwa izvi, Hauzivi mhamba inoshata musi vayabikwa, Moshora angu magate mashava kuvazva hwahwa, Nditambidze mhirimo tiite ‘mhoro doro’, Iri rinotoda…

Posted On

Kukura hakutani

Kukura hakutani, kamwana kanezuro uno? Kataituma mvura kachiita zvokumhanya, Mukombe vosara vosvika chave chikamu, Ndiko kupindana kwamazuva takarivara, Nhasi zvino rasimba, pasadza chave…

Posted On

Mutsetse

Dzidza kumira mumutsetse zvakanaka, Ngaururame urege kunzvenganzvenga, Iwe vanonoka enda uko kumashure, Dai waida kumira nasahwira wamukira, Nhasi uchawa wekupedzisira kubatsirwa. Ndaizivei kuti…

Posted On

Kusiri kufa ndekupi

Ndiye muwakidzani wandinofungira, Kuti akaba mbudzi yangu iya chena, Pandakaishaya akabika zvinonhuhwira, Kwaturai chaizvo musadzore tsvimbo, Kusvika asiya nyemba, kufuga rake ega. Ngatibvute…

Posted On

Nyika Dzimu

Yedu nyika inotongwa neVadzimu, Pamwe neMhondoro dzinosvikirwa, Dzinotaura ndimi nevari kumhepo, Dzoturikira kunaMambo mutongigava, Nehofori dzemakurukota obatsirwa, Kutungamira ruzhinji pasina saruro. Masango otipa…

Posted On

Dudu muduri

Dudu muduri (Katswe) Dudu muduri (Katswe) Chipo muduri (Katswe) Chiedza muduri (Katswe) Rudo muduri (Katswe) …

Posted On

Ndafunga mbire

Ndagarisa muno musango ndaneta, Kwemakore kuvhima pasina chimuko, Kubatwa huyanga semombe yemashanga, Iyo nhava maburi yaramba kuzara, Ngoroyemoto kushaya kana tsaru zvavo? Bata…

Posted On

Sadza

Maiwe-e! Itsima yahombarume here, Wasverorimbinyuka muzuva nebasa, Kubva tinoritema isu vanamadyirapanze, Nemusuwa weganyabvu rinopera chimbi, Ndisunungure chuma chiunu chiregedzeke, Undipe komichi yemvura yakati…

Posted On

Varidzi vemwana

Chandakatadzira musiki chikukutu, Urombo hwemukwambo chikwambo! Hunotoda kubika doro zvese nesvikiro, Dzinza rose kushaya akaenda kuchikoro, Veukama voti regai mwana aroorwe. Mati moyo…

Posted On