Akaguta anofara

Ndakomberedzwa nemiteyo,
Kune yechisikirwa handisvikiyo,
Ndinoitwa huku, mutsipa kwiyo,
Ndinovhunika ndapurwa sezviyo,
Rwavagara vachiimba rwiyo.

Ndiri murufuse, ndawakunga,
Vachindibanha nekunditunga,
Kundibata vanotondisunga,
Bakatwa kumusana rondijunga,
Ndaenda ndipo vachandifunga.

Yanyanyodini yangu ipiro?
Yaita vanditsike mapapiro,
Mavanga otoda chaiyo rapiro,
Nyangwe ndikaupa mupiro,
Kwangu kudya ndiro dopiro!

Vavo moto rave rimi, wapfuta,
Vodira, kuvanza mafuta,
Kukanga vatanga, tsambarafuta,
Pachenyu idyai muite mafuta,
Mhuri yese matumbu kufuta!

Ndiko kusiyana kweupenyu,
Kune vetsvigiri nevemunyu,
Rinonaka warirunga dzvinyu,
Chiona vavo mundiro benyu,
Ruzhinji vharai miromo yenyu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*