Yanaya rave jezi

Takaribika doro paMasoso, Ropa raMusikavanhu rofadzwa, Bva isu vanhu toropafadzwa, Chiya chamupupuri chamaichiva, Rotevera kuvhuvhuta dutu guru, Yakazonaya dzvotsvotsvo kumakomo, Yechimvuramabwe, matsanza semazai,…

Posted On

Mwedzi wagara

Mwedzi wagara Ndira Pamusi wemba Ndira Nhasi uri pano Ndira Wemba wemba Ndira Kwigo Ndira Pu! Tenderekedziwe Enda nourwere hwangu

Posted On

Kuya kutsime

Kuya kutsime, Zuva nezuva, Kukwira nekudzika, Kaviri kana katatu, Kunochera chinwiwa chanyadenga, Pakuti tiri mvura patimire! Pawainzi enda kutsime, Udzoke wakadengezera, Mugoro wakati…

Posted On

Zvawakati uchandipa

Kana uchiti zvinorwadza, Tiratidze acho maronda, Zvirege kuperera mukutaura, Mbiri yeugamba yaunozvipembedza, Kurura tione mavanga! Kubva muromo haupi, Ruoko ndirwo runogova, Zvino zvawakati…

Posted On

Rwangu rudo rwakadzama

Rwekutanga ndirwo rudo, Rwunocheka kudzika zvakadzama, Rwausingakanganwe kana narini, Nyangwe kuuyei, kana zvaita sei, Nekusingaperi, kundida kabisira! Unoyeuka here kuye kurwizi? Kwataichera makurwe…

Posted On

The morning after

The sun is up! A bright new dawn, Bringing renewed hope, To all and sundry but me, And my already hungry lot, Beaten…

Posted On

Joni

Zvosara zvoga zvidziro zvosara, Misoro yemba yoyambuka, Dzosara dzoga pwere dzosara, Bango remba royambuka, Nyika yangowe chembere neharahwa, Majaha nemhandara parwendo, Yatora moyo…

Posted On

Paita zvibhakera

Nhasi dzina Chemusaiziya, Isu handeyi uko kurwizi, Tinoona chikomana chepamhiri, Chakaurayisa imbwa yako nezuro, Payakarohwa ganyamuto negudo, Ngaatogwinya, nhasi anokuona! Iri raamai vako,…

Posted On

Ndomupaka mupfuhwira

Weduwe-e muchauraya varume, Nemadirativhange amunovadyisa, Asina anoziva, zvino akodzongwa, Mamhepo, muzita remupfuhwira! Godobori ndawirwa nerushambwa, Kutizwa newangu murume, ondisema, Ndipei renyu gachichi remushonga,…

Posted On