Tiri vana vamambo

Iyo ngaisiye matambo,
Munozvidenhera zvakazvigarira,
Mukarumwa nechekuchera,
Tiri vana vamambo isu!

Patatsika toita setichanyura,
Ishe ndishe, muranda muranda,
Taramuka panotamba dera,
Ane chake ane manyawi!

Dundundu takamisa mberi!
Kutsenga mvura ichibuda masese,
Hatirovi imbwa takaviga mupini!
Ndezvehuru, doko dzinonyika miswe!

Chiropa kwedu hachiseveswi sadza,
Kwatinodya zvavapfupi nekureba,
Kupfachura, zvimwe tichikandira shiri,
Vana tsuro mokotsa muromo!

Hatisvikirwe, tinosvika tega!
Munyai anotipedzera nguva,
Muswe wekutumira haurebi,
Kugogodza pachedu, mbune!

Kana tati wenyu tamuda?
Tezvara tangai kunyemwerera,
Mwanaka agara muhupfu uyu?
Iye mukunda ndimapfumise!

Chinono chagara ndeche’ngwe,
Tsvimborume inodya yakawaridza,
Roora kubhadhara chiriporipotyo,
Wedu topakata sahombarume!

Zvino makatyamadzwa nei?
Ngezvemo zvimbutu zvamaonde,
Musina kunzwisisa totsanangura,
Benzi bvunza rakanaka!

Hatikendenge, ko kutyei?
Kudada pachena, munotidii?
Kurereka, kuzvityora kudii?
Tiri vana vamambo isu!

Achakunetsa

Vakanditi ndiritsuro ndinobvurwa sembeva,
Ndokuti kwete iye achiti hongu,
Kuzodairira svoto seyaiwe yako,
Hausakazvinzwa here kuti ibofu rudo?,
Achakunetsa mangwana abata nyoka,
Oda chekuseva opihwa mavanga,
Usazoti ndechekuchera ndiwe vakamucherera.

Nyuchi dzinovinga maruva zvauri kutsi kwehope,
Kufarira chaedza nehutsviri tsviri shiri,
Zvisazokunetse vorumwa neunhutu,
Uzoziwe anorira usiku mazizi,
Usazopere tsoka kutsvaga chinodaro,
Nekuti paunotosvorwa unosuduruka,
Achakunetsa aya mashoko zvichakunetsa,
“Ndozvavaidaka”, zvaitika.

Madyiro ako kadambura kambudzi,
Chiita kekufudza kasakupedzere munda,
Zvakazvarira panevanhu katoti kagona,
Kwete ndipondwe kati nditandirwe imbwa,
Chirodzai rairo kwete mapfumo,
Shongai rudo muvavakiridze,
Huuya kuvanda kwakarambwa nemuroyi,
Munhu haarovi uyu achakunetsa.

Iti handinzwarwo asi uchanzwarwo,
Zviri muvanhu zvinovanikwa,
Mugoni wepwere ndeasinayo,
Iti ndagona asi uchagoneka,
Rudo harwunzarwo rwasiyana nehondo,
Manzwi ega ishamhu inorwadza,
Chichengerai muchirega kuraira,
Achakunetsa awe zitateguru remusha.

naTafadzwa Gibson Madhina

Kushata zvakunoita

Kushata rudzii kwakadai?
Kunonhuvira kana nenhunzi?
Chiripo chariuraya chete!
Zizi harifi rakafa nemhepo!

Ndanyanya kuita mashatirei?
Kunoti anyimwa chake chikwerete?
Ondiita monya rake, chishatakumeso!
Makushe aya, kunyangara bedzi!

Marirangwe dakara ripote,
Rangu zita riri pane yenyu miromo,
Kundishandisa, kundirimisa dimba,
Kushata zvako handidyi chakafa choga!

Mondidyisa sadza menyu mudzimba,
Vana vonzi idyai bota nekukurumidza,
Mukasadaro munodyiwa nerekushata!
Heto anosvika pano iko zvino!

Rangu gumbo kutsika rwenyu ruwanze,
Nyemwerero kunzeve semunondida,
Kungoti gotsi tendeu, zvanzi mamhepo!
Modana godobori kuchenura musha.

Pandapfuura vanosara vachikwenyana,
Hakuna kwaye angaita maipirewo,
Hazvigoni, anoroya chete ndinopika!
Nambuya mukadzi vasekuru, hanzvadzi yamai!

Mapindwa nemweya wakaipa chose,
Imi vanhu munonditaura mose,
Hamuzivi munondipa makomborero ose?
Dhadha haridyiwe musoro zvachose!

Kusina vamai hakuendwi

Tisu majaya hatingaregi kuvhaira,
Ibasa redu kushamisira pane vanhu,
Kazhinji vemanzwi matete vari pedyo,
Asi parinopinda muna amai varo,
Ndipo patozeza kudzoka kuchizororo,
Kusina vamai hakuendwi!

Uchada kudya, kufuga nekupfeka,
Wotobika potse unowata nayo,
Husiku hwese vakapfunya makumbo,
Ihwo ngahurebe, hakuedzi here?
Mhandara woita zvekuonera muhope,
Gangaidzwa, kurota kweakarambwa!

Ipapo gumbeze porotanga kudziya,
Ingwe ndopodzorira, shiri dzichichema,
Mavambakuedza hutonga hwotsvuka,
Ini pepu, tende, simu, ndamuka!
Ndoshamba ivo ano mashambanzou,
Mucheka ndakagara ndasvatanudza.

Ndonanga kumarekete kwandakajaira,
Kunokokoroza, hameno chero chamuka,
Chanza choswinya, ndingangoita rombo rakanaka,
Nhasi ndikadzoka ndakapakata mazana,
Asi kunyanyanyanya chiya chigagairwa,
Chandakapfimba nezuro, chinondida chete!

Chitsoka nditakure

Ini tomu, kata, tende mumuchovha,
Fambefambe, hwindi otanga kunyora,
Tisati tati nepi, oshewedzera takwe,
Pada anyumwa kuti handina nekobiri,
Zvisina chinono, tsvi-i, chiriporipotyo!
Ndopotserwa, kuperekedzwa neshangu!

Hapana yekutamba kutorova tsoka,
Nenzira yepagomo izere zvibayamahure,
Rwedo rurefu, kutosunga dzisimbe,
Pandichati tunhu, pote, tasa nemujinga,
Ndowaraidzwa zvangu nezvandinoona,
Kufadza meso kuti rwedo rwureruke.

Tusikana tunotamba pada paruware,
Paseri pegwenzi majaya anozvuva chabuta,
Apa pane harahwa dzinotamba tsoro,
Apo pabatwa mbavha yavanorova madiro,
Vamwe wakabata mutyo vebhurugwa,
Zvino yokweyiwa kuenda kumapurisa.

Ndatungamidzana nevaviri vanonyengana,
Handikushata nekunyepa kwerume ikoko!
Hanzi ndinogara iko kumadheredhere,
Rudo ibofu, mhandara yogutsurira musoro!
Haaoniwo here kuti shangu yatsveyama?
YekwaMazai, kusingasviki kana michovha.

Pfacha pamusika, zvino dhumadhuma,
Kusanganidza maziso naiye uye hwindi,
Ondinemera hutsotsi nenzwi riri pamusoro,
Ini tana kuramba isati yakora muto,
Aiwa mushure mepfumvu yekufamba netsoka,
Ndinotambira ndiro yesadza, kwete mhosva!