Chando chapisa

Kutapira here kwechivabvu,
Patinogocha takakomba choto,
Mwaka vachinja zvino chorova,
Chando-dutu kubva mabvazuva!

Charova nemutoo vakaminama,
Icho chokwidza hamba mumuti!
Makomo mbu-u nechando-chena!
Chinopona chine mudzimu vacho!

Unochiziva iwe ukachiona?
Choita zvekunaya chimvuramabwe,
Mazai echando asina mukare amboona,
Kubuda panze ndekwevakashinga moyo!

Kutaurirwa hunyimwa gore rino,
Vakafa havana chavakaona!
Zvino chatitambisa chepamusoro,
Kusvika amai vevana vaita mapatya!

Mutanda kutorara uchibaka,
Chando zvochobvunza mutupo,
Hameno kukaita chirimo gore rino,
Totenda dzamwa dzaswera nebenzi!

Kana iyo mvura yaoma chando!
Takapedzisira kuona shuramurove rini?
Mhuka kutomirira rorova nhongonya,
Pada inganyunguduka dzikapedza nyota!

Machinjireiko oita nyika kudai?
Kudonda kwayo kuenda kure nezuva?
Chando zvochorova mwedzi mitanhatu!
Gunyana vepi tichigwagwadzwa kudai?

Chorwadza, tozviputira mabhachi,
Dunhu rose zvoromera mazhin’a,
Nzira yekurwizi yamira kupfumbira,
Vana mushambanegore vavanda.

Rugare

Nyika izere matambudziko,
Asi rugare rwunonaka rwatanga nhamo,
Chirega kukungira hata chisi chako,
Apunyaira haashayi misodzi,
Iye akuti rima uyu ati ugute,
Kuti uwe nerugare rwechokwadi.

Hongu ibongozozo nebopoto,
Paita bishi nemadhunamutuna,
Izvi hazvititadzisi kuva nemuchete,
Chirega kudenha zvakazvigarira,
Wotokunya nguo, rukova rwizi!
Kuti pachedu tive nekuteramira!

Chinotanga rudo nemutsa,
Kubata mabasa akarurama,
Chada moyo chagara hachikoni,
Kuzvidzora nemoyo murefu,
Mufaro nerugare zvotevera,
Ndiko kugadzikana kwepfungwa.

Hushamwari nevamwe hwakadzika,
Patinoteerera zvakadzama nemoyo wese,
Chapinda munzeve chavaridza bonde,
Topindura pasina tsoropodzo,
Rudairo neruremekedzo rwosimbiswa,
Havangaregi kuswedera pedyo nesu!

Upenyu hwenungo irima,
Rugare haruzvikoki senhamo,
Kuti rwushanye kutosunga dzisimbe,
Kana rwasvika zvakare harugarisiki,
Chikuni chagara chinoda mukuchidziri,
Kutomiramira, potse rwopfuurira.

Kana vanyengetera kuna Nyadenga,
Ziva anobatsira anozvibatsira,
Tarenda harichererwi muvhu,
Rinogochwa rakabatwa gumbo,
Kurishandisa kuti riberekane,
Kufadza vadzimu iwe woropafadzwa!