Tiri vana vamambo

Iyo ngaisiye matambo, Munozvidenhera zvakazvigarira, Mukarumwa nechekuchera, Tiri vana vamambo isu! Patatsika toita setichanyura, Ishe ndishe, muranda muranda, Taramuka panotamba dera, Ane chake…

Posted On

Achakunetsa

Vakanditi ndiritsuro ndinobvurwa sembeva, Ndokuti kwete iye achiti hongu, Kuzodairira svoto seyaiwe yako, Hausakazvinzwa here kuti ibofu rudo?, Achakunetsa mangwana abata nyoka, Oda…

Posted On

Tipei doro timwe

Tipei doro timwe Ha-a here Tipei doro timwe Changu chimwe chii Changosara chitende …

Posted On

Kushata zvakunoita

Kushata rudzii kwakadai? Kunonhuvira kana nenhunzi? Chiripo chariuraya chete! Zizi harifi rakafa nemhepo! Ndanyanya kuita mashatirei? Kunoti anyimwa chake chikwerete? Ondiita monya rake,…

Posted On

Kusina vamai hakuendwi

Tisu majaya hatingaregi kuvhaira, Ibasa redu kushamisira pane vanhu, Kazhinji vemanzwi matete vari pedyo, Asi parinopinda muna amai varo, Ndipo patozeza kudzoka kuchizororo,…

Posted On

Chitsoka nditakure

Ini tomu, kata, tende mumuchovha, Fambefambe, hwindi otanga kunyora, Tisati tati nepi, oshewedzera takwe, Pada anyumwa kuti handina nekobiri, Zvisina chinono, tsvi-i, chiriporipotyo!…

Posted On

Manhungetunge

Manhungetunge manhungetungewo Haiwa manhungetunge Ndakanga ndaroyiwa Haiwa manhungetunge Nenzira yerudo, Haiwa manhungetunge …

Posted On

Chando chapisa

Kutapira here kwechivabvu, Patinogocha takakomba choto, Mwaka vachinja zvino chorova, Chando-dutu kubva mabvazuva! Charova nemutoo vakaminama, Icho chokwidza hamba mumuti! Makomo mbu-u nechando-chena!…

Posted On

Rugare

Nyika izere matambudziko, Asi rugare rwunonaka rwatanga nhamo, Chirega kukungira hata chisi chako, Apunyaira haashayi misodzi, Iye akuti rima uyu ati ugute, Kuti…

Posted On