Posted on: May 27, 2018 Posted by: admin Comments: 0

Ndakatumwa namhamha
Kunotenga masamba
Ndikasangana nejaya
Rikati ndinokuda
Ndikati sve-e handikudi
Ndoda mupositori
Anonditengera bhareta
Nemudonzvo wesirivha
Kana hondo yauya
Ndohwanda mumandebvu
Ndohwanda mumandebvu
Ndohwanda mumandebvu

Leave a Comment