Aive magariro

Ndopika navakuru vakapera ne’nda! Taive takagarika gochaimatehwe, Tisati tavhiringwa navapambevhu, Nharaunda dzi-i, pamusoro pechikomo, Tichiona zvinouya zvichiri chinhambwe, Musha takavakidzira nerutsito! Ziya kuerera…

Posted On

Chikende

Hona chikende (Sadza wadya here) Chikende (Nemusoro wembeva) Chikende (Sadza wadya here) Chikende (Nemusoro wembeva) …

Posted On

Hwema handirase (michero yemusango)

Mutohwe wemunzira yekutsime, Ndiwo waive wadawatanha! Hausaikwanisa kuchengeta Dohwe ratsemuka, Rakasinina kudai ndere mudondo! Vamwe vakati Mashuku, Vamwe Mahobohobo, VaManyika tinoti Mazhanje, Anonaka…

Posted On

Munyori

Kunyora kuverenga! Pavanorava magwaro vachikwenyana, Iwe chinyararire, uri pabasa, Pavanenge votamba rwiyo, Chako kuteerera manzwi, Pavanosekerera nyambo, Iwe uri kudzidza maitiro, Vachinge voyeva…

Posted On

Zvanzi ndiri muroyi

Kunyangara chete kwandakaita, Kunosekesa nembavha yakahwanda, Kubva zvakonzeresa nyakanyaka, Vaona maziso kutsvuka vakati kushaya hope, Ini ndakazvarwa ndakadaro. Iripo pasi pedara ngoro, Pakatadza…

Posted On

Kambasha

Amai bhoyi mamuka sei (Kambasha, iye-iye ahe-e he-e, kambasha) Murume wacho kamire-mire (Kambasha, iye-iye ahe-e he-e, kambasha) Murume wacho akiya mucheno (Kambasha, iye-iye…

Posted On

Hakusi kudada

Hupenyu hunoda kuzorora, haudi kuramba wakarara, Nemagwiriri kuvhundutsira mhembwe kunyimo urere, Womuka uchikwenya pane vakarabwa sevaendwa neuriri, Pedze pindu, woti wakaroyiwa nevakaenda kumaroro,…

Posted On