Handidi mari yako

Handidi mari yako,
Yekutanga ndaudzwa magaramwoyo,
Hanzi he-e he-e, zvakazodai zvikazodini,
Kusvika ropa rangu rogwamba.

Gara nemari yako,
Asi tanga wabhadhara imba,
Mutero wemagetsi nemvura,
Utenge manyowa emuriwo!

Handiidi mari yako iwe!
Nechaunozvinetsera handizivi,
Chingoisa padivi yedzidzo yevana,
Neyezvipfeko zvacho zvechikoro.

Kana kobiri rako handidi,
Chingotitengera hambautare,
Nendege kubhururuka mhiri,
Nepekurara pakati chuchu!

Handinei nemari yako ufunge,
Kungomirira vana vapedze fundo,
Tione kupatsurirana twake-twake,
Umwe naumwe ozvionera.

Kutongozvishusha mwachewe,
Vana vanoziva hapana chaunoita,
Ndisini kungwara, kumira-mira,
Nekashomako kaunondipa.

Handidi kana kayi zvako wena,
Chingopedza roora vabereki vachanzwa,
Wotenga mishonga pavanorwara,
NemaYuwesi epazororovozve.

Chengeta ndarama yako mhani,
Asi wangu muromo wogara mumhuno,
Kusiya kwePasika neKisimusi,
Patinopembera kudya mari yako!

Pfimbika mari yako muvhu,
Woitevera woenda kwamupfiganebwe,
Tione ukaenda nayo nyikadzimu,
Yatichasara tichidya nezvikomba!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*