Rova ngoma mutavara

Rova ngoma mutavara we-e (Yowe-e amai voye) Tonozvireva kuna aniko we-e (Yowe-e amai voye) Rova ngoma mutavara we-e (Yowe-e amai voye) Tonofira musango…

Posted On

Kungopenya pasina

Ndokutorwa mwoyo! Netsiru, yaiita kugadaira, Gore’ro, ndati zvangu nzve-e, Nepadhibhi musi vadzaibayiva. Kuvirwa nerombo rakanaka! Ndokunoitenga, chiriporipotyo, Zvisina kana kuchema-chema. Maguta nemafaro ndokutevera,…

Posted On