Mubvumbi

Idzo hope ngadzinake kwoedza kudai,
Kwakati tiba, makore avhara chiedza,
Machongwe anorira okanganisa rugare,
Magweture nezvisii-sii zvichichemerera!

Zvamutsa mudhara zvino rave bongozozo!
Oshevedzera mukai, mukai muende kujana!
Mhou dzinoda kukama, ndima yakamira,
Havaoniowo here nhasi kune mubvumbi?

Mvura yoimba rwiyo mudzangu nzeve,
Kupepuka nekukotsira zvichikwikwidzana,
Yonaya porepore ichindibhabhadzira hope,
Nyorenyore zvayo kufamba kwehozhwe.

Inorova mazenge yodzika nemutsindo,
Kana yoerera yodaira nemahonyera,
Yasarira padenga haiteedzeri vamwe,
Nhereka, madiro yongoti do, do, do, do!

Mubvumbi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*