Muhombe nemuranda

Iwe rega kundijairira,
Mutemo unomira pano,
Ndikati nhasi udzingwe basa,
Unoswera wogota mushana paruzevha.

Umire kundidheerera,
Ndiri foromanika ini,
Undione kuhofisi mangwana,
Handishandi usiku samahobho!

Enda kunodyira povo uko,
Kunofunya zvekuzvimbirwa,
Zvanzi chikafu ndachionereyi?
Pedze woswera uchikwenya dumbu!

Inonzi nzara hachigutswi ganyabvu,
Nyangwe kunhafu, ichadzoka chete,
Isu tinazvo tinodya nhereka,
Yako unoseva uchisiya muto!

Doro handinwi kudhakwa,
Bedzi kutonhodza pahuro,
Nekutandara pane vamwe,
Undione ndichinwa remahara!

Gara muvhu umo vakatandavara,
Haungasakadzi chituru nechibuku!
Ivo masese amunongogudugudza,
Chikafu here kana chinwiwa?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*