Miedzo yaSatani

Iye Musikavanhu ane chinya,
Kupa nerudyi obvuta neruboshwe,
Kugadzira nzvimbo inodiwa nevese,
Pedze onamatira ipapo muchetura,
Zvino vanaMubviri vapinda pfumvu,
Kufira pakati pemakumbo sengoma!

Kana ivo varume veKaroi voshinha,
Voisa ruzhova pane yavo minda,
Kusosa ikoko kanzvimbo kamwe,
Dai vanyora zvavo pari pahuma,
Kana kuisa magetsi muviri wose,
Paunobata pfudzi wogwinhwa.

Iyo minda yacho yongoti mwi-i,
Yakafashamira senzungu yepachuru!
Ine zvipfuva zvinopaza nguo,
Zvivakashure hazvisingori zvigadziko?
Mazuva’no zvava nemamwe mabasa,
Mavara eshato’bva rimbe remoto!

Zvino kusimira rudzii kwakadaro?
Idzo nhumbi mamvemve chaivo!
Chambuya chikorobho chikawe nani,
Bva pfekai kwadzo dzinovhara mabvi,
Musiye idzo dzakati mbambamba,
Dzinovhenekera nezvakahwanda!

Ziso rakanzi haribi chomuridzi,
Asi chakarembera pasi ndeche vese,
Icho china manenji hachifambisi,
Chine kaye kamufambiro kekudenha,
Nemukorore vavamwene akafuratira,
Dakara adzipwa neganda remhuru!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*