Posted on: May 30, 2020 Posted by: admin Comments: 0

Aive magariro

Ndopika navakuru vakapera ne’nda! Taive takagarika gochaimatehwe, Tisati tavhiringwa navapambevhu, Nharaunda dzi-i, pamusoro pechikomo, Tichiona zvinouya zvichiri chinhambwe, Musha takavakidzira nerutsito! Ziya kuerera hunge washanda, Mucherechedzo kuti Samusha imhare, Muberere zvino yagara mutonono, Mukombe muchanza yakakomba pfuko, Pfumo kuroboshwe nendandi muhuro, Masese achierera nemundebvu. Chembere yagara pasi pemushonjowa, Tsvarakagenda mazuva’yo, chigagairwa, Mushava aiwe neganda remvura, Payatsika poita mutinhimira, Chiremerera chinokunda ndarama, Museve wakariga mhitsa padare. Yasara bedzi nemazino matatu mukanwa,…

Posted on: May 9, 2020 Posted by: admin Comments: 0

Chikende

Hona chikende (Sadza wadya here) Chikende (Nemusoro wembeva) Chikende (Sadza wadya here) Chikende (Nemusoro wembeva) …

Posted on: May 6, 2020 Posted by: admin Comments: 0

Hwema handirase (michero yemusango)

Mutohwe wemunzira yekutsime, Ndiwo waive wadawatanha! Hausaikwanisa kuchengeta Dohwe ratsemuka, Rakasinina kudai ndere mudondo! Vamwe vakati Mashuku, Vamwe Mahobohobo, VaManyika tinoti Mazhanje, Anonaka kwete zvekutambaba hwii! Dhorofiya, Dhoro, Dorosiya, Makazo! Kana warida ibasa kuridya ipapo, Rinotsvukira seMango kana raibva, Pachawo Mudhoro unorapa zvironda! Tsombori, dzimwe nzvimbo Tsambatsi, Kwedu dzaingomera munharaunda, Muchero wevapfana wembudzi, Vasingaendi kure pakati pesango! Muuyu hauiti mashizha kwenguva refu, Pamwe maenza kwechinguvana, Maruva otapudzwa nezviremwaremwa, Mugugu nemutandabota…

Posted on: May 5, 2020 Posted by: admin Comments: 0

Munyori

Kunyora kuverenga! Pavanorava magwaro vachikwenyana, Iwe chinyararire, uri pabasa, Pavanenge votamba rwiyo, Chako kuteerera manzwi, Pavanosekerera nyambo, Iwe uri kudzidza maitiro, Vachinge voyeva mitambo, Iwe uri kuongorora kudaira kwemiviri yavo! Paye wazobatanidza yako mitsara? Vanokushamira semutombo!

Posted on: May 4, 2020 Posted by: admin Comments: 0

Zvanzi ndiri muroyi

Kunyangara chete kwandakaita, Kunosekesa nembavha yakahwanda, Kubva zvakonzeresa nyakanyaka, Vaona maziso kutsvuka vakati kushaya hope, Ini ndakazvarwa ndakadaro. Iripo pasi pedara ngoro, Pakatadza mvura kunaya dzakafa mbongoro, Musazondishoropodzawo ndasvika ndiri murusero, Kana kwadoka ndinotasva riri bere, Kujegana, rinombobatawo dzangu mbudzi. Rinogara muhozi mangu zizi? Kungotsvagawo pokuhwanda mvura, Kana zviremwaremwa zviri pambariro? Hazvizivi pazviri nekushaya maziso, Kubva nhasi zvondiunzira mutauro! Hongu tsono ndeyangu handirambi, Yakadonhera mubhodhoro karekare! Akazadza mvura ndewangu mukunda,…

Posted on: May 3, 2020 Posted by: admin Comments: 0

Kambasha

Amai bhoyi mamuka sei (Kambasha, iye-iye ahe-e he-e, kambasha) Murume wacho kamire-mire (Kambasha, iye-iye ahe-e he-e, kambasha) Murume wacho akiya mucheno (Kambasha, iye-iye ahe-e he-e, kambasha) …

Posted on: May 2, 2020 Posted by: admin Comments: 0

Hakusi kudada

Hupenyu hunoda kuzorora, haudi kuramba wakarara, Nemagwiriri kuvhundutsira mhembwe kunyimo urere, Womuka uchikwenya pane vakarabwa sevaendwa neuriri, Pedze pindu, woti wakaroyiwa nevakaenda kumaroro, Yasaidzirwa kumafuro haifuriri iwete bhururu! Muka uende, rega kuti pamunhondo pamusasa, Kwete kuronda nhimbe, siyana nezvemasese, Geza ano mashambanzou utevere kwakaenda sisi, Kupinda mumusakasaka, kurwa wakadedemara sesoso, Kana wodya zvinonaka’bva ropembera rako susu. Kutaura kuno takatambarara tichidya rwatata, Takagara zvedu mumumvuri wemusharu kwatete, Tichiyeva dzinotungana, huruwa kuti…

Posted on: April 30, 2020 Posted by: admin Comments: 0

Kunyangira iri mudanga

Musaona kufamba nyorenyore sezongororo, Porepore, nhereka semunhu ari pazororo, Segonzo anoruma achifuridzira, igororo, Anokunyudza, kukugarisa mutswanda, chiororo, Akapakata zvikukutu zvakabva kure kumaroro. Kumazivandadzoka kwaakaenda mhiri kwaLimpopo, Munhu ndeasingapurutani, paafunga ndipopo, Usamubatsira siya adonhe, akwira ega mumupopo, Ateyiwa nedovi, ange otorota achidya mapopo, Hari yesadza haichererwi mvura kuno, chivi ipopo! Avhakachira vakarabwa kumapfanya ikoko, Oona muramu achitamba pada, akanda chikokoko, Ndokupoterera, akati regai ndiende nekokoko, Pooti ndidadamire, kuedza kubura mukoko, Anyangira…

Posted on: April 29, 2020 Posted by: admin Comments: 0

Mubvumbi

Idzo hope ngadzinake kwoedza kudai, Kwakati tiba, makore avhara chiedza, Machongwe anorira okanganisa rugare, Magweture nezvisii-sii zvichichemerera! Zvamutsa mudhara zvino rave bongozozo! Oshevedzera mukai, mukai muende kujana! Mhou dzinoda kukama, ndima yakamira, Havaoniowo here nhasi kune mubvumbi? Mvura yoimba rwiyo mudzangu nzeve, Kupepuka nekukotsira zvichikwikwidzana, Yonaya porepore ichindibhabhadzira hope, Nyorenyore zvayo kufamba kwehozhwe. Inorova mazenge yodzika nemutsindo, Kana yoerera yodaira nemahonyera, Yasarira padenga haiteedzeri vamwe, Nhereka, madiro yongoti do, do,…

Posted on: April 28, 2020 Posted by: admin Comments: 0

Hoza here amaiwe-e

Hoza here amaiwe-e (Chivaya-vaya, hoza here amaiwe-e, chiwayawaya) Handirare mukomboni (Chivaya-vaya, hoza here amaiwe-e, chiwayawaya) Ndozorumwa zvangu nenhata (Chivaya-vaya, hoza here amaiwe-e, chiwayawaya) …