Roora rechimanjemanje

Gwaro renyu madzibaba ndariona,
Kutema kwekubatanidza ukama here?
Mamiriro ezvinhu tese tinoaziva,
Ndozviwanepi, chingwa netsvigiri?
Pazvinwiwa tichatoronda nhimbe.

Vakarabwa mune idi here shuwa?
Kundibhadharisa makandinzwanani?
Musadaro, inga muri vanyarikani,
Wenyu munomutarisira kutya kani?
Mukunda ndiye nyakundipfimba!

Mubvunzei paakazembera madziro!
Kupfunya chisero, tsika dzenhema,
Ndakamuona achipembera makan’a,
NdiMuzavazi mumamana matigere,
Hazvichabviri kutekenyandebvu.

Mwanasikana ndimapfumise!
Asika nongaivoka zvine mwero,
Chisiyanai nezviripwaripwa!
Hazvichadi pwanyaruzhohwa,
Ndakamuziva awa nengura.

Tasvika pano tichiti tichabuda,
Zvomoda tivake seri kwedanga,
Kukuvharirai mhumhi nemapere,
Ndinizve ndokurimirai gombo,
Chuma chandabvisa chishoma?

Kuumbwa akaumbwa zvake semusuva,
Hatishori, asi tarirai maziso kutsvuka,
Zvakumanakumana neufende hwenguruve,
Zvakare akafura vadzidzisi nerekeni,
Imbeu inosimwa kumucheto kwemunda!

Zvinenge zvave neudyire vadikani!
Rusambo rudzii, inzwai kuchema,
Yechimanda ndeyei asina pamiviri!
Tarakita ndiro rave danga rinotsika?
Bva chengetai, todzoka tavana pfuma!

Kwaye ndiani apa

Ruzha, pano anongovhotomoka,
Ndini wacho wembeu, ndionei!
Uyo chinguri asvika akangoti zii,
Atadza kukwana, mhutwa murusero!
Zvino kwaye ndiani apa?

Wasu wako ndiye weManyika,
Kwainonaka mhamba ngevamai,
Mukwerekwere kumahombekombe,
Tateguru rakabva nyikamukanza,
Manje ari nani ndiani apa?

Vakuru vakapfeka yemurara,
Rwavo ruziva rwakabva mudzinza,
Ava vengovani dzavo dzedzidzo,
Vanongopembedza magariro avamwe,
Saka ndezvipi zviri nani?

Wangu muvakidzani hasha kani,
Maoko ake haabati chinopona,
Kubva wako kunyara kwerudzii?
Rake zita paruzhinji haaridairi,
Ko-o ndekupi kwekupotera?

Imi munavo majaya nemhandara,
Potai muchitenda Musikavanhu,
Wepapapo vaviri vega pachavo,
Vanongoswerodya nyika rutivi,
Vagere ndevapi apa?

Hongu inyeredzi, tsvarakadenga,
Asi haana nguva nekuzvidinga,
Chipukandipemwenje mudhiniwe,
Chinongokwenya nekutsvara’nda,
Ko-o ndeupiko ari nani?

Kufundumara, tione ukamutanga?
Nyangwe zuva rabuda kudai,
Uyu anongoseka-seka neparufu,
Wadavapfanya bhanana repamusika,
Munhu kwaye ndeupi apa?

Ava ngevenhafu havazivi pekumira,
Zvino vazvimba matumbu nesadza,
Mukoranebhande kungoti nyobvo,
Yovhuvhuta kutotsvaga chekubatira,
Ane chimiro kwacho ndiani?

Wepano anozvirova dundundu,
Kuona nemavanga kuti anokaka,
Handirarame ane mitezo inoteta,
Gwara, tsiyo dzake dzinorwadza,
Achararama kupinda umwe ndiani?

Dzikama, hazvidi dzungu,
Rega kukurirwa nemhepo,
Kusvisvina zondo ndichitaura,
Hapana chiri nani pane chimwe,
Tese tiri nyama ichaora!

Muromo wako

Igaba rako,
Ndiwe mwene waro,
Zvaunoda naro woita,
Kubhwereketa kana kutaura,
Kuvaka kana kuvondomora,
Asi ziva shoko harivhikwi,
Kana rabuda haridzoki,
Munzeve ravaridza bonde,
Zvaunozunguza musoro,
Iwo muromo uchiti hongu,
Ruzhinji rwoziva ripi zano,
Zvausingamharwi nenhunzi,
Watanga haurembi kureketa,
Vanoenda mhiri vanodzoka,
Funga usati washama,
Urege kutsindira mwena,
Uriwo unobuda ishwa,
Wopfugama nemagokora,
Kukumbira ruregerero,
Zvave kumuridzi vedyira,
Kufuga kana kuvaridza,
Zvawabvira kuvhotomoka,
Kutaura zvisina maturo,
Kun’onon’ora zvakaora,
Chisimuka paugere apo,
Enda unovhiya mbudzi!

Imwe nhamo kuzviparira

Kupfachura ndekwe vakazara nazvo,
Vanoshaya vagara vanodunguzira,
Kumhanya hunge uchiziva nzira,
Vamwe vose zvino kutotsunzutira,
Kunopemha hakuendwi vakatsvinda,
Mucheno vamandiriri vakashongedza,
Makasunga zvidananguva zvemazana,
Emadhora, muchizvidira doro remhiri,
Kufamba pamwe neparamendi yose!
Vanagudzamudungwe, pasi nemudenga,
Zvino ndege yenyu mega munoida yei?
Ko kukwira idzo dzinokwira vamwe,
Muchinokumbira vakapfeka zvikabanga,
Kubasa vanoenda vakatasva bhasikoro,
Mutungamiri anotambira mari shoma,
Imi muchitambirisana zvakapetwa kasere,
Kurara nekudyira muhotera misi yose,
Zvino ichanakidza sei nyika yave rima,
Mwana atenga bhutsu nemari yemagetsi,
Inombowe marii yamunoda zvifambe?
Iyo yamunoswerogurira matunhu,
Zvaisingakwani bhazi kudzoka kumusha,
Inga tine migodhi yendarama vani?
Cherai goridhe tibude munhamo!

Kuchiri kuchema

Kuchiri kuchema kuri kwega here?
Machenere akadaro, Vhisachi panhamo!
Kana zvave zvekutsvaga mugaranhaka,
Tsiyo dzakazorwa nemiromo mitsvuku,
Zvowonge chipoko nemisodzi yenhema!

Kuchema senge mutambo wepwere,
Kusingaoni uyo angouya ari maoko,
Apunyaira rwendo kukubatai maoko,
Mhere inokwetsurwa zvine sarudzo,
Kune bedzi auya akabata chingwa.

Pasvika mukwasha wenyikamukanza,
Pakati pemhere’bva yombosendekwa,
Kutsvaka mubvuri wekumisa motokari,
Ane sikorosikoro yake obvisa mberi,
Zvemhere zvosimudzirwa mbaimbai.

Zvino zvoonge makwikwi pamhuri,
Vana vanyamunhu kuda kushamisira,
Kuti ane mhuri yakatsvindisisa ndiani?
Ko pwere dzinotsvaga chii parufu?
Dzorasa muswe kuswetuka chitunha.

Zvikanzi vemhiri simudzai maoko,
VeMerika vakati toita zvekusimuka,
Vemuno mukwasha afuma kunokama,
Iye pano ari kuvhiya mbudzi yepiri,
Pfungwa dzeasina basa hadzina basa.

Varamu chikwee sevari pamuchato,
Mumwe adirwa mvura ine makoko,
Vavakidzani vemushakabvu nazvo katya,
Kubara kwasahwira zvainenge mhepo,
Ndicho here chavanoti chizvinozvino?

Nharaunda zvino yongokwenyana!
Chinguri yabvira kutaura nemaziso,
Vamwe vaedza chibhende nemadimikira,
Kuti regai kungwarangwanduka pasina,
Ari pano akafa ochonywa shure nehuku!

Zvino zvichabatsirei kutenga maruva?
Kuita mabiko pamberi peafa nenzara?
Kuuraya mombe vawengi vapfachure?
Bhokisi remari rekucherera muvhu?
Siyai zvenyu honye dziite madiro!