Vamwe vaiti ibenzi

Ruzhinji rwaiti anorwara,
Vamwe vakati ibenzi,
Zvikanzi navapfuuri anopenga,
Pane vaiti kukotsira,
Ngaarohwe gwati apepuke!

Vemutsa vakati musadaro,
Moyo murefu wekuregerera,
Hongu, dzakatamba nepwere,
Dzikapoya paya pakudzorerwa,
Kwete, haisi mhaka yake!

Achipenga ngaamhanye bani?
Haarwari uyo, pada inzara,
Ari kuzvuwa makumbo kudaro,
Kuteerera mwiri kwaanoita,
Mupeyi munya nemunjonjo.

Pwere dzoti tuzuru, nde-e!
Pedze dzokwatika kuseka,
Ruzha dzichitevera shure,
Gurumwandira kusvooredza,
Rake bhurugwa risingazivi mberi.

Takazonzwa nerunyerekupe,
Mumasaisai echimanjemanje,
Kuti anonyepa, kutsvaga kupona,
Saidzirai Bhoki muone kumhanya,
Tozonzwa hu-u, bhu-u, yowe-e!

Muhombe nemuranda

Iwe rega kundijairira,
Mutemo unomira pano,
Ndikati nhasi udzingwe basa,
Unoswera wogota mushana paruzevha.

Umire kundidheerera,
Ndiri foromanika ini,
Undione kuhofisi mangwana,
Handishandi usiku samahobho!

Enda kunodyira povo uko,
Kunofunya zvekuzvimbirwa,
Zvanzi chikafu ndachionereyi?
Pedze woswera uchikwenya dumbu!

Inonzi nzara hachigutswi ganyabvu,
Nyangwe kunhafu, ichadzoka chete,
Isu tinazvo tinodya nhereka,
Yako unoseva uchisiya muto!

Doro handinwi kudhakwa,
Bedzi kutonhodza pahuro,
Nekutandara pane vamwe,
Undione ndichinwa remahara!

Gara muvhu umo vakatandavara,
Haungasakadzi chituru nechibuku!
Ivo masese amunongogudugudza,
Chikafu here kana chinwiwa?

Tiri vana vamambo

Iyo ngaisiye matambo,
Munozvidenhera zvakazvigarira,
Mukarumwa nechekuchera,
Tiri vana vamambo isu!

Patatsika toita setichanyura,
Ishe ndishe, muranda muranda,
Taramuka panotamba dera,
Ane chake ane manyawi!

Dundundu takamisa mberi!
Kutsenga mvura ichibuda masese,
Hatirovi imbwa takaviga mupini!
Ndezvehuru, doko dzinonyika miswe!

Chiropa kwedu hachiseveswi sadza,
Kwatinodya zvavapfupi nekureba,
Kupfachura, zvimwe tichikandira shiri,
Vana tsuro mokotsa muromo!

Hatisvikirwe, tinosvika tega!
Munyai anotipedzera nguva,
Muswe wekutumira haurebi,
Kugogodza pachedu, mbune!

Kana tati wenyu tamuda?
Tezvara tangai kunyemwerera,
Mwanaka agara muhupfu uyu?
Iye mukunda ndimapfumise!

Chinono chagara ndeche’ngwe,
Tsvimborume inodya yakawaridza,
Roora kubhadhara chiriporipotyo,
Wedu topakata sahombarume!

Zvino makatyamadzwa nei?
Ngezvemo zvimbutu zvamaonde,
Musina kunzwisisa totsanangura,
Benzi bvunza rakanaka!

Hatikendenge, ko kutyei?
Kudada pachena, munotidii?
Kurereka, kuzvityora kudii?
Tiri vana vamambo isu!

ACHAKUNETSA

Vakanditi ndiritsuro ndinobvurwa sembeva,
Ndokuti kwete iye achiti hongu,
Kuzodairira svoto seyaiwe yako,
Hausakazvinzwa here kuti ibofu rudo?,
Achakunetsa mangwana abata nyoka,
Oda chekuseva opihwa mavanga,
Usazoti ndechekuchera ndiwe vakamucherera.

Nyuchi dzinovinga maruva zvauri kutsi kwehope,
Kufarira chaedza nehutsviri tsviri shiri,
Zvisazokunetse vorumwa neunhutu,
Uzoziwe anorira usiku mazizi,
Usazopere tsoka kutsvaga chinodaro,
Nekuti paunotosvorwa unosuduruka,
Achakunetsa aya mashoko zvichakunetsa,
“Ndozvavaidaka”, zvaitika.

Madyiro ako kadambura kambudzi,
Chiita kekufudza kasakupedzere munda,
Zvakazvarira panevanhu katoti kagona,
Kwete ndipondwe kati nditandirwe imbwa,
Chirodzai rairo kwete mapfumo,
Shongai rudo muvavakiridze,
Huuya kuvanda kwakarambwa nemuroyi,
Munhu haarovi uyu achakunetsa.

Iti handinzwarwo asi uchanzwarwo,
Zviri muvanhu zvinovanikwa,
Mugoni wepwere ndeasinayo,
Iti ndagona asi uchagoneka,
Rudo harwunzarwo rwasiyana nehondo,
Manzwi ega ishamhu inorwadza,
Chichengerai muchirega kuraira,
Achakunetsa awe zitateguru remusha.

naTafadzwa Gibson Madhina

Kushata zvakunoita

Kushata rudzii kwemeso kwakadai?
Kunonhuvira kana nenhunzi?
Chiripo chariuraya chete!
Zizi harifi rakafa nemhepo!

Ndanyanya kuita mashatirei?
Kunoti anyimwa chake chikwerete?
Ondiita monya rake, chishatakumeso!
Makushe aya, kunyangara bedzi!

Marirangwe dakara ripote,
Rangu zita riri pane yenyu miromo,
Kundishandisa, kundirimisa dimba,
Kushata zvako handidyi chakafa choga!

Mondidyisa sadza menyu mudzimba,
Vana vonzi idyai bota nekukurumidza,
Mukasadaro munodyiwa nerekushata!
Heto anosvika pano iko zvino!

Rangu gumbo kutsika rwenyu ruwanze,
Nyemwerero kunzeve semunondida,
Kungoti gotsi tendeu, zvanzi mamhepo!
Modana godobori kuchenura musha.

Pandapfuura vanosara vachikwenyana,
Hakuna kwaye angaita maipirewo,
Hazvigoni, anoroya chete ndinopika!
Nambuya mukadzi vasekuru, hanzvadzi yamai!

Mapindwa nemweya wakaipa chose,
Imi vanhu munonditaura mose,
Hamuzivi munondipa makomborero ose?
Dhadha haridyiwe musoro zvachose!

Kusina vamai hakuendwi

Tisu majaya hatingaregi kuvhaira,
Ibasa redu kushamisira pane vanhu,
Kazhinji vemanzwi matete vari pedyo,
Asi parinopinda muna amai varo,
Ndipo patozeza kudzoka kuchizororo,
Kusina vamai hakuendwi!

Uchada kudya, kufuga nekupfeka,
Wotobika potse unowata nayo,
Husiku hwese vakapfunya makumbo,
Ihwo ngahurebe, hakuedzi here?
Mhandara woita zvekuonera muhope,
Gangaidzwa, kurota kweakarambwa!

Ipapo gumbeze porotanga kudziya,
Ingwe ndopodzorira, shiri dzichichema,
Mavambakuedza hutonga hwotsvuka,
Ini pepu, tende, simu, ndamuka!
Ndoshamba ivo ano mashambanzou,
Mucheka ndakagara ndasvatanudza.

Ndonanga kumarekete kwandakajaira,
Kunokokoroza, hameno chero chamuka,
Chanza choswinya, ndingangoita rombo rakanaka,
Nhasi ndikadzoka ndakapakata mazana,
Asi kunyanyanyanya chiya chigagairwa,
Chandakapfimba nezuro, chinondida chete!