Posted on: March 29, 2020 Posted by: admin Comments: 0

Vhara gonhi (Covid-19)

Chakatirova zvino takayeverwa, Nyamba takachinzwa chichiuya, Mwedzi mitatu, mina yapfuura, Chipembwe chashura matongo! Vamwe tichirarama nhereka, Vanhu ndevasingagari pasi, Kupembera tichipura nemusana, Tichiti agara mashura eikweyo, Chichatanga vemhiri takatukirira, Ndeeko mashiripiti ekumabvazuva, Chovharisa dzinemukurumbira, Mhene dzinozvirova matundundu, Madhorodha nenyikamukanza, Mabasa naizvo zvitoro zvikuru, Chakabaka, icho chisingaonekwi! Bva pedu papera, takainonokera, Ini ndatowe nedzimwe pfungwa, Zvimwe zvagara hazvidi chitsaga, Zvochodongorera rwangu ruwanze, Chasvika hachiridzi mheterwa, Musiki anobatsira anozvibatsira, Rangu gonhi neruzhowa…

Posted on: March 26, 2020 Posted by: admin Comments: 0

Chari mukaranga

Wogotengera chari mukaranga, ko-o iniwo (Chari mukaranga) Wogotengera chari mukaranga, ko-o iniwo (Chari mukaranga) Wogotengera chari mukaranga, ko-o iniwo (Chari mukaranga) …

Posted on: March 25, 2020 Posted by: admin Comments: 0

Zvibate

Nhandi vanditsika muswe wangu, Zvino ndatodza kutsika remberi, Vachenjeri vane muti mukanwa, Vagara vanotsenga mushonga, Vanoshopera dima mberi kwangu, Zvemunzira dzavo zvigutsa havaoni, Kunetsana nemhopo parangu dama, Avo magadziko achiora nemhezi, Ndimi zvenyu makaita kuvakwa, Marombe takangozvarwa kakadaro, Kusaziva paye pamunondinyemudza, Isvosvamoyo inotapudza shungu, Muchenjere kunyima neakaguta, Kundigera, muchindisevesa sadza, Muri kutondipa mbiri ichatapudzika! Ndofondoka, kundichochora simba, Nyamba muri kundidzidzisa basa, Manje tozivana nekapadza keserima, Musaenzanisa nguvo nedzatarubva, Munongoziva chega…

Posted on: March 24, 2020 Posted by: admin Comments: 0

Muka upenye

Waramba mbanda kubva haurapiki, Chirega tigokuyambira mwachewe, Kugarika hakuzvikoki seurombo, Kutomira-mira, kusunga dzisimbe, Mhuka yeshure inyama yeshumba. Imwe nhamo inokupa chimene, Chezizi, parafamba zvanzi muroyi, Kana ganda harichadairi mvura, Irwo ruvanze rwausingachekereri, Zvonzi nepwere panogara binya! Badza guru rinopiwa musakuri, Kuripa nyope inofuga naro gudza, Anokaka anoonekwa nemavanga, Iwo mutanda wakasiya mbare wani, Chimboedza, urege kusiya nyore. Nenzara dumbu richikwakwata, Iwe mwene kutorara wakapfunya, Siya vanotaura, vachanyarara avo, Vanoziva zvavaona…

Posted on: March 23, 2020 Posted by: admin Comments: 0

Awengwa anhuhwa

Mumba muno mune mweya, Kunhuhwa semakafira gonzo, Chinonzi mutsvairo unochiziva? Wakapedzisira kushamba rinhi? Gwema rinobva nekwauri uko! Wakwiza man’a ari kuseka avo? Pada isipo yawageza nayo, Gutsurira kana kuzunguza, Chirega kuvhura muromo, Zvaugere kumhepo kudai, Zvino wochemeizve, ndadini? Chibuda unobongorera panze, Misodzi yako inonhuhwa!

Posted on: March 22, 2020 Posted by: admin Comments: 0

Muka kwaedza

Muka, muka, muka kwayedza Zuva rabuda, Machongwe arira, Muka, muka, muka upenye Farira kufamba kwenguva

Posted on: March 21, 2020 Posted by: admin Comments: 0

Usanyengedzwa

Yakatanga iri hurukuro zvayo padare, Vasharukwa vechondinyengedza, Chiroora mwanawe, ndiwo musimboti, Ini ndokunozvitsvagira yangu nhenha, Yakaita zvekusikwa, kwete kuzvarwa, Ndokumhanyira nayo mumambure, Dzikakurumuka hama nemadzisahwira, Kupunyaira kubva matunhu ari kure, Dzikapembera, kunwa nekudya neni, Akave makuwerere ega-ega zuva rose, Ndikadaidzira yowe-e nekunakidzwa, Ndogutsurira, kutenderana nazvo, Muromo vavakuru usingaviri pasi, Kuzoti gare-gare wadzika midzi, Wakanganwa kwavakabva nehope, Unouno kwatadza kumira mushe, Hakusisina chakanakaba hwii, Ziso rongodzvokora pakanganisika, Ndave zinatsawafa, chandaita chakaipa,…

Posted on: March 1, 2020 Posted by: admin Comments: 0

Simbe

Ivo vekurara masikati ava! Vachisakura vamwe nekuvhima, Kotsi negotsi kubva ngonono, Fukidza hari kana tswinya mhuno, Hope dzinodhonzerana nerufu, Tsika nditsikewo, zvinobhemerana! Usimbe zvamunoona unorwarisa, Zvekutofuga machira muChirimo, Rugare runotanga nekutambudzika, Chandagwinyira, tsinga tare-tare, Ngoma kurira kutoramba uchirova, Bedzi chemahara panyika mushana! Hohodo, kuseka nhamo serugare, Kwaendwa yave gudzamudungwe, Pamabiko kutongovanza miromo, Pagungano kungovedzera mibvuri, Pakuti hapana anoteerera rovha, Pfungwa dzaro hadzinawo basa! Samusha vaneta nekupopota, Chavo chituru hachigarwe nenyope,…

Posted on: February 21, 2020 Posted by: admin Comments: 0

Practice gratitude

Those old ways are for the archives, I am overworked and way underpaid, Always chasing ridiculous deadlines, Constant demands, one after another, No time, no budget and no support! Even when I focus, it’s quite hard to see, It’s a blur, now I’m making misteks, Woodn’t hurt to cut me some slack! Yours is an insatiable bottom line, Figures disappearing into the page, A ballooning chest that’s never full, Yet…

Posted on: February 1, 2020 Posted by: admin Comments: 1

Celebrate with me, I’m British!

I have seen them coming in their droves, Welcomed with both hands, calling them expatriates, They drained our resources but paucity of help, Then when I landed on their own patch, It was different, they called me immigrant! Accused of taking away all their jobs, This is the life of countless African souls, Unwanted and unloved, home and away, Always in a fix, just like a cigarette, On one end…