Zvirahwe

1. Amai ndebvu baba ndebvu (chibage)
2. Amai handei munozvarira mberi (xxx)
3. Chidya mafuta asingakori (banga)
4. Gomo rekwedu rinopfungaira (sadza)
5. Jira rababa vangu risingapere kupetwa (denga)
6. Kakomana kakariga ishe padare (hope)
7. Kuenda humbangu, kudzoka humbangu (gonhi)
8. Mombe yababa vangu inonwa yakabatwa muswe (mukombe)
9. Mutumba unorira usina ura (ngoma)
10. Ndakwira mugomo ndikaona 7 (demo)
11. Nhengu nhengu mucherera kure besuririno (xxx)
12. Simuka tienzane (derere)
13. Tamba-tamba chidembo muswe ndakabata (xxx)
14. Tamukomba tikamuparadza (tsima yesadza)
15. Tsotso munzira tsotso musango (imbwa)
16. Twukomana twunorwa hondo twakaisa makumbo mudenga (feso)
17. Tuma Tsitsi asinganyare (tsamba)
18. Zimuti rakati zhii tsotso nduje warara (mwedzi nenyeredzi)
19. Zinyamupiki zinyamufoshoro murungu asina mubhoyi (gurwe)
20. …