Tsumo

1. Abereka otochena moyo
2. Afamba apota
3. Afirwa haaringwi kumeso
4. Aguta haaoneki
5. Aita chake ndihombarume
6. Aiva madziva ave mazambuko
7. Akanga nyimo awangarara
8. Akuti rima ati ugute
9. Akumhina afamba hazvienzani naTigere
10. Akuruma nzeve ndewako
11. Akwewa sanzu akwewa namashizha aro
12. Ane bedzi ndeane rake kudzana anopururudza
13. Ane ganda ane nyama hazvienzane nowakabata hohwa
14. Ane marengenya haacharike moto
15. Ane mhuri kwayo ndeane ndume ane mhurikadzi vaeni
16. Ane mombe yake anoziva makumire ayo
17. Anokutukira badza unokupa upfumi
18. Apunyaira haashayi misodzi
19. Ashamba haanokorerwi
20. Atandavara aguta, apfunya ndiye avata nayo
21. Ateya mariva murutsva haachatyi kusviba magaro
22. Atswinya arwa
23. Avengwa anhuhwa
24. Baba muredzi mwana kuchema anodaidza mai
25. Badza guru ipa murimi, kuripa simbe inovata naro
26. Basa mangwanani
27. Benzi bvunza rakanaka
28. Benzi raramba mbanda harirapiki
29. Benzi rikasaimba manjemanje richamhanya bani
30. Bere zvarakatya mapapata aro mangani
31. Bhuru rasarira shure rasarira shamhu
32. Chada mwoyo hachikoni, mwoyo chiremba
33. Chafamba chasvava
34. Chafamba kamwe hachiteivi
35. Chaikanya chototsa, chaitotsa chokanyawo
36. Chaitemura chava kuseva
37. Chakabaya chikachokera
38. Chakaenzanwa ibvudzi upfumi hahuna kuenzanwa
39. Chakafukidza dzimba matenga
40. Chakanaka chakanaka mukaka haurungwi (munyu)
41. Chakatairi pasi ndechevanhu vose asi chiri mumuti ndechowagona kukwira
42. Chakatanga ndochakachenjedza
43. Chako ndechako kuseva unosiya muto
44. Chapadare chakakandwa parurimi rwavapfuuri, chomumba chiri mumhepo
45. Chapinda munzeve chavaridza bonde
46. Charova sei chando chakwidza hamba mumuti
47. Charovedzera charovedzera gudo rakakwira mawere kwasviba
48. Chati homu chareva
49. Chauya masikati charamba ndima chauya usiku charamba hope
50. Chava chigondora chava chimombe kutadza kutunga hurema hwacho
51. Chavavana batisisa mudzimu haupi kaviri
52. Chavavana pfumbata vashakabvu havakandi ruviri
53. Chawawana idya nehama mutorwa ane hanganwa
54. Chawira pasi mudzimu wembwa
55. Chekuba hachigari
56. Chembere masikati usiku imvana
57. Chembere mukadzi hazvienzani nekurara mugota
58. Chembere ndeyembwa yomunhu inofa ichigurukuta
59. Chembere ndeyembwa yomurume ndibaba wavanhu
60. Chimene chezizi parafamba hanzi muroyi
61. Chenga ose manhanga hapana risina mhodzi
62. Chibage chinovandira kune vasina meno
63. Chibwe chiremera chavari kure vari pedyo vanotamba nacho
64. Chidamoyo hamba yakada makwati
65. Chidembo hachinzwi kunhuhwa kwacho
66. Chidhiidhii kutsvara hundi moyo uri kumakoto
67. Chidokodoko chirere muviri chikuru chinozouya wakora
68. Chidyamatoo akadzipwa neganda remhuru
69. Chidziva chakadzikama ndicho chinogara ngwena
70. Chigare chenda kudya akaitakura
71. Chigarisano ndicho chine mhosva
72. Chigere ibwe muti unowa
73. Chikakarara nganda reshumba/nzou
74. Chikomba chinovirima kwacho
75. Chikomo shata divi rimwe ritambire pwere
76. Chikuni chinoda mukuchidziri
77. Chimwe nachimwe chine nguva yacho
78. China manenji hachifambisi chinomirira kuti mavara acho aonekwe
79. Chinobhururuka chinomhara
80. Chinogova ruoko muromo haugovi
81. Chinokanganwa idemo asi chitsiga hachikanganwe
82. Chinokokwa upfumi urombo hunozvikoka
83. Chinokura chinokotama musoro wegudo chave chinokoro
84. Chinokura choga isango munda kukura huona tewe
85. Chinokura usipo imombe munda unokura nokuvandurirwa
86. Chinono chine’ngwe bere rakadya richifamba
87. Chinonzi regedza ndechiri mumaoko chiri mumoyo unofa nacho
88. Chinorwadza chinogutsa auya nacho
89. Chinotanga mberi mashura
90. Chinotaura ndechiri mumusungo, chiri muriva chinoti denga rava
91. Chinotanga kukambaira, kufamba kunouya kwega
92. Chinozipa chinoregwa
93. Chinoziva ivhu kuti mwana wembeva anorwara
94. Chinya chegurwe kudashura gumbo neshungu
95. Chipitipiti chakazvara chimwandamwanda
96. Chirega kutya kununa iwe wakasasikwa
97. Chirema ndechina mazano chinotamba chakazendama kumadziro
98. Chirere mangwana chigozokurerawo
99. Chiri mumoyo chiri muninga unofa nacho
100. Chiri mumusakasaka chinozvinzwira
101. Chiri pamuchena chiri pamutenure
102. Chiri pamumwe chiri padanda
103. Chiripo chariuraya zizi harifi nemhepo
104. Chiripo chiripo ndarira imwe hairiri
105. Chirungurira chirwere ukanyara unofa nacho
106. Chirungurira ndechowadya maradzwa chowerinopisa isvoto
107. Chisi chako hachibatsiri unodya wakaringa kumusuwo
108. Chisi chako masimba mashoma
109. Chisi chako pembera wadya
110. Chisi chako rembedza maoko, rega kukungira hata
111. Chisi hachieri musi vacharimwa
112. Chisingaperi chinoshura
113. Chitaurirwa mbare dzekumusana
114. Chitende chinorema ndechine mhodzi
115. Chitsva chiri murutsoka
116. Chitsva chitsva munamba wejenachena
117. Chivendekete anoseka chimedure
118. Chomukuru anopa omene
119. Chomukuru hachikumbirwi
120. Chura kugara mumvura handi kunwa
121. Dare harizondi munhu rinozonda mhosva
122. Dindingwe rinonaka richakweva rimwe kana iro rokwehwa roti mavara angu azare’vhu
123. Dzakatamba nepwete dzikareswa kudzorerwa
124. Dzavira mutswanda hadzichanetsi kunhonga
125. Dzvinyu kuzamba zuva huona bako
126. Fodya haina manenji semhamba
127. Fodya haina shura sedoro
128. Gapakapa ndere fodya remhudzi rinokura nokusakurirwa
129. Gombarume kudze soro kukudza dumbu wonge wave chana
130. Gona ana gona vakewo
131. Gona rehupfumi iziya
132. Gondo kuengerera raona zumbu
133. Gonzo mhini gara mumwena chakaipa chikuwaniremo
134. Gore haribvi pakabva rimwe
135. Gore musandu
136. Gudo kuipa kuipa zvaro asi haridyi chakafa choga
137. Gunguo rakaramba kumirira museve rikapona nehwakumukwaku
138. Gunguo rinodya mbamba, rino muchero waro
139. Hakuna dziva risina chura
140. Hakuna mombe inokorera pamarekete
141. Hanya nani chidoma chekwaChivi
142. Hapana angagone chisingagoneke naGona
143. Hapana chembwa tenzi vararira mutakura
144. Hapana mhou inokumira mhuru isiri yayo
145. Hapana mukuyu unovinga shiri
146. Hari haiviri isina mukuchidziri
147. Hauzivi tsanga inokodza tsambakodzi
148. Heya baravara ndiwo magariro kutuka mwene wechisvo ndiwo mano
149. Hope hadzina ndima
150. Hove dzinokwira dzine muronga
151. Hove huru dzinodyira kwodoka
152. Hukwana inodya ndeiri pana mai
153. Hurudza inofa ichinzi inodya
154. Hwahwa hahuna mbuva
155. Hwuromboi hwagara nherera kudya ikarutsa
156. Ibangano muchateya kuzondoona kwava kwomumwe chete
157. Idambudziko rehope kurota kwawakarambwa
158. Igangaidza mukwenyi mhezi kuvavira mumoyo
159. Igaroziva kuti mhanza yembudzi iri mumabvi
160. Ikamwe pagore hembe yenherera
161. Imbwa nyoro ndidzo tsengi dzematowo
162. Imbwa payadyira haipakanganwi
163. Imbwa yakwavarara yatya
164. Imhashu yomurwere inogochwa yakabatwa gumbo
165. Inotanda yomunyepi younyerere haitandi
166. Ishe ndishe, muranda muranda
167. Ishungu dzomutana waswera padare kuramba nemhandire seane meno
168. Isimba kaviri kurwa nemukadzi weasipo
169. Kakara kununa hudya kamwe
170. Kamoto kamberewere kanopisa matanda mberi
171. Kamupungurunje kahove kanyama kasina muto
172. Kana rokwata roda kunoibva
173. Kana shumba ikashaya nyama inodya uswa
174. Kana wadya imbwa idya iri hono
175. Kandiro enda kandiro dzoka
176. Kandiro kanoenda kunobva kamwe
177. Kangoma kana koririsa kawa pedyo nekuda kubvaruka
178. Kubaya tange hama vatorwa vakutye
179. Kubikira mweni kumudzinga
180. Kuchengeta imbwa yomweni kuda mwene wayo
181. Kuchenjedza nyamukuta kuzvara uchada
182. Kuda chemungozva kubata mwana
183. Kudada kwavari mugomo kukumbira vari pasi mapfiwa
184. Kudya chevapfupi nekureba
185. Kudyirwa munda nembwa sendakarima nyama
186. Kufa izuva rimwe, kuora igore
187. Kufa kweane hari anosiya mazonde
188. Kufira mafufu segonzo
189. Kugara nhaka kuona dzevamwe
190. Kugarika tange nhamo
191. Kugocha kunoda kwaamai kwomwana kunodzima moto
192. Kukokwa kwasamusha kukokwa kwavagere naye
193. Kukonwa kwedare kukonwa kwamambo
194. Kukurukura hunge vapotsva
195. Kungotya nyanga dzezizi nyamba manhenga
196. Kunokanganwa mudyi wenyemba muoreri wamateko haakanganwi
197. Kupa kuturika
198. Kupedza nyota kuenda padziva
199. Kupfuma kwemuchana mudzimu wake
200. Kuramba dzvuku kuona jena
201. Kuramba nyama yechidembo hunge une yetsuro
202. Kurava mbudzi nedzisipo kurava nedzava matowo
203. Kuravidza chembere muto wegwaya mangwana inofira mudziva
204. Kurayira kunoda pwere mukuru ndimambo
205. Kure kwegava ndokusina mutsubvu
206. Kure ndokuna amai kune mukadzi unofa wasvika
207. Kurembera kwedamba handiko kuwa
208. Kurera imbwa nomukaka mangwana inofuma yokuruma
209. Kurera imbwa rera inoruma igokudzivirira mupfumvu
210. Kureva ndokunei, kutarisa kurevawo
211. Kurova imbwa wakaviga mupini
212. Kurumwa nechekuchera
213. Kusaziva kufa
214. Kuseka nhamo kunga rugare
215. Kusimbirira kurapa mhopo kumusana iwe une ziso rine mbonje
216. Kutatarika humira
217. Kutaura kudzikisira kuita makata
218. Kutenda kwakitsi kuri mumwoyo
219. Kuvhunduka chati kwata hunge une katurike
220. Kuwanda kwemaoko kunotsonza ndima
221. Kuyewedza semhiripiri mukati izere uturu
222. Kuziva mbuya huudzwa
223. Kwadzinorohwa matumbu ndiko kwadzinomhanyira
224. Kwamairidigikira ndiko kwomoringa benya, kwamairinga benya ndiko kwomoridigikira
225. Kwave kusakara kwedowo serisakadyiwa nyama
226. Machongwe maviri haakukuridze pamutanda mumwe
227. Made echakata kutsvukira mumuti kuti ndiposherwe
228. Made etsvimborume okudya yakawaridza
229. Mai musuva usingasevi muto
230. Makata anoshura materu
231. Makunguo zvaakatya akafa mangani
232. Makunun’unu maodza nyemba
233. Manakira kure mvura yemubvumbi
234. Manatsa mukanwa ndonda kurota ichiyamwa
235. Manenji kuona kamba ichitamba nembudzi
236. Mangachena inoparira parere nhema
237. Manyengedza pfungwa efodya kuzadza dama nehutsi husingasviki kuguru
238. Mapudzi anovira kusina hari
239. Matakadya kare haanyaradzi mwana
240. Matanda makuru mazunguniswa
241. Matende mashava anovazva doro
242. Matukirwo ababa kunema mwana
243. Matsotsi haagerani
244. Mazvake-mazvake kudya kwembada
245. Mazvokuda kufa namaronda enyora
246. Mbavha imbatwa, mbavha-rutsoka ishamwari
247. Mbiri matende inoputsika
248. Mbudzi kudya mufenje kufananyina
249. Mbudzi yazvarira pavanhu yati nditandirwe’mbwa
250. Mharadzano dzakabva munzira
251. Mhembwe rudzi kuzvara mwana ane kazhumu
252. Mhondoro kurura inotanga wayo
253. Mhosva haiori
254. Mhosva inorondwa hakuna mhosva yakaita honye
255. Mhuno hainwi mvura muromo usina kunwa
256. Miti inomera pamwepo hairegi kukwizana kana kune mhepo
257. Mombe yekukumbira ndeyekukama wakaringe nzira
258. Mombe yenjeni kutokama wakasungira
259. Moyo chena unobayisa
260. Moyo muti unomera paunoda
261. Mucheri wegurwe mutevedzeri, mudimbidziri anorasa mwena
262. Mudzimu vakupa ronda vati nhunzi dzikudye
263. Mudzimu waro bonga kuwana huku dzichirwa
264. Muenzi haapedzi dura
265. Mugoni wepwere ndeasinayo
266. Mugoti unopiwa anyerere
267. Mukuru mukuru hanga haigari pfunde
268. Mukwasha mukuyu haapere kudyiwa
269. Munhu akanaka haararame
270. Munhu haarerwi nebonde
271. Munhu kufamba kunenge kukavira nyimo, kutizira kuchinge kudyara nzungu, kucheuka kukange kutsindire’shwa
272. Munhu akatsiga anozviganhura pakunwa hwahwa
273. Munongedzo hauzvinongedzi
274. Munyai mutumwa, muridzi wesoko ndiwe
275. Muonerapamwe chuma yemuzukuru
276. Muramba kukombwa muramba hweni
277. Muramu inzungu yakateya gonzo
278. Murimi anodya amire
279. Murombo haarovi chine nguo
280. Murombo munhu
281. Muromo chipfukuto unopedza matura
282. Muromo haupi chinopa maoko
283. Muromo hauzarirwi nerwizi
284. Muromo kapako kekuhwanda nako
285. Muroyi hana mugoni
286. Muroyi munhu kubayiwa anochemawo
287. Muroyi ndishe
288. Muroyi royera kure ugowana anokuviga
289. Murume akanaka asiri wako
290. Mushambadzi haagari pasi
291. Musanyengerera makudo neanokamhina
292. Musha mukadzi
293. Mushonga haubati pasina ronda
294. Musikana chihambakwe asvika anokanda chibwe
295. Musikana isango rehuni rinotsvagwa naani nani
296. Musikana ishavhi, anoteverwa neshiri
297. Muswe wekutumira haurebi
298. Muto wetsenza ndiwo mumwe
299. Mutoro unorema wasvika
300. Mutsa worutsoka kuperekedza ziso
301. Mutumwa haana mbonje
302. Muzivi wenzira yeparuware ndiye mufambi wayo
303. Muzvimbirwi ndiye murwa nesasa
304. Mviromviro yemhanza inotanga shosha
305. Mviromviro yemhanza mapfeka
306. Mvura bvongodzeke ndiyo garari
307. Mvura haitori warema
308. Mvura inoera usinayo
309. Mvura inonaya yatanga hore
310. Mvura inoshinyira ndeiri pazambuko
311. Mvura yembambara tiza ichabva kure
312. Mwana asingachemi anofira mumbereko
313. Mwana mudiki in’anga
314. Mwana muduku kubvuma rwendo rwake ruri mberi
315. Mwana washe muranda kumwe
316. Mwana washe ndishewo, womuranda anochemberera muuranda
317. Mwana wengwe mwana wengwe kuona chikara haatizi
318. Mwana wenyoka inyoka haina muduku
319. Mwanasikana ndimapfumise
320. Mwoyochena weyi bere kugarira munhu akafa
321. N’ai kwadzo ndedzomucheche dzomukuru dzinoreva kudya
322. N’anga hadzifarirani
323. N’anga haizvirapi
324. Natsa kwavabva kwaunoenda husiku
325. Ndakaziva haitingamire
326. Ndakazvida haichemedzi
327. Ndambakuudzwa akaonekwa nembonje pahuma
328. Ndezvehuru, doko dzinonyika miswe
329. Ndezvowabaya kuti chiropa hachiseveswi sadza
330. Ndima yabatwa yasundika
331. Ndima yasakurwa haidzoki
332. Ndingarega sei kununa ini ndiri parumano
333. Ndisvike-ndisvike inoradza vazhinji panzira
334. Ndizvovo kanyama kaasina’mbwa
335. Ndoita nzwirapamuviri tsvimbo yarova dapi
336. Ndomene haichemedzi
337. Ndongwe inyama hazvienzani nenhikiti
338. Ndumudzani hadzidyi mundiro imwe chete
339. Nerimwe zuva gava richadimbura musungo
340. Ngezvemo zvimbutu zvamaonde
341. Ngoma ndedzemiti kutsemuka tinoveza dzedu
342. Ngoma tamba vamwe vachatamba
343. Ngozi nehama hazvisiyani
344. Ngozi yerombe igandanzara/ijekakwose
345. Ngwena haidyi chabamba charo chinoza neronga
346. Nhaka mbuya ndeyemombe yemunhu inozvionera
347. Nhambetambe inoregwa ichanaka
348. Nhamo hadziiti mbiri
349. Nhamo haizivi pakagara imwe
350. Nhamo inenge yefodya inoti uku yakarumwa uku inotsva
351. Nhamo inhamo zvayo amai havaroodzwi
352. Nhamo neman’a hazvisiyani
353. Nhamo urimbo inonamira
354. Nhamo yomumwe hairambirwi sadza
355. Nhasi chineni mangwana chinewe
356. Nhasi ndini mangwana ndiwe
357. Nhava yebenzi haitani kusakara
358. Nhenha isibi inoroya
359. Nherera inoguta musi wafa mai
360. Nherera panorayirwa vana vevapenyu iwe inzwawo
361. Nhiyo kuenda kudzani huona mai
362. Nhonhongora kudya chayo kukumbirirei uchi kudondi
363. Nhumbu ibakwa rehuni inochengeta nyoka nemakonzo
364. Nhumbu mukadzi mukuru hairevi chayadya
365. Nhunzi haimhari pasina ronda
366. Njera yomusaririra ndiyo yeshiri
367. Nyadzi dzinokunda rufu
368. Nyakuravira ndiye anoziva kuti nyama yaibva
369. Nyamunatsi ndiye nyamutsigwa nebonda
370. Nyika mukanza, haina mukwambo
371. Nyoka huru haizvirumi
372. Nzanga inokura yerema yomuchenjeri inoparara
373. Nzanga seka dumba, dumba seka nzanga
374. Nzara ishuramweni
375. Nzira ine minzwa ndiyo ine ushe
376. Nzira masanga
377. Nzombe huru yakabva mukurerwa
378. Nzou hairemerwi nenyanga dzayo
379. Nzou mutupo pana vanhu paseri ava machikichori
380. Nzvengende rumbudzi rusisazivi mafuro
381. Onde kutsvuka kunze mukati rizere masvosve
382. Pabva zino rave vende
383. Pachapwa madziva miramba tichanyurura
384. Pagara murimi pagara mupopoti
385. Pakukutu hapaurayi
386. Pane danga pane mombe pane hundi pagara hurudza
387. Panoda mwoyo nzira haisviki
388. Panodya ishe varanda vanodyawo
389. Panomera muswe panonyeredza
390. Pasina nyimo makunguo aizodyei
391. Pfini yenyoka kuruma chaisingadyi
392. Pfupa jena rakabva munyama
393. Potsi haarwirwi anorwirwa ndiPiri
394. Rambakuudzwa akaonekwa nembonje pahuma
395. Raramo idivakamwe
396. Rega kutsindira mwena unobuda ishwa
397. Rega kuyera nyoka negavi iyo iripo
398. Regai dzive shiri mazai haana muto
399. Rima rinoshura chiedza
400. Rina manyanga hariputirwi mumushunje
401. Rinonyenga rinohwarara rinozosimudza musoro rawana
402. Rombe ngerichaenda rodzoka ndimambo
403. Rombe pakata hana mukaka ndowavaridzi
404. Rombe rinosekwa richaenda kana rodzoka, hedzo nhureture
405. Roro kutsvuka kunze mukati rizere masvosve
406. Rugare tange nhamo
407. Rukova rwizi kuyambuka unokwinya nguo
408. Rwizi rukuru madirano
409. Rwomuranda rwakoneswa norwashe, rwashe rwakoneswa nemvura kunaya
410. Samungemunge musvuvuganda dzvinyu risina mbava
411. Shambakodzi yakarindwa haiviri
412. Shungu dzembwa dziri mumwoyo kuhukura ndiko kududza
413. Soko harivhikwi
414. Takabva neko kumhunga hakuna’pwa
415. Tambai nezvimwe, nhava yen’anga/yanyanduri haivhurwi/haibatwi
416. Tambe tambe vanoda varivo
417. Taramuka panotamba dera
418. Tenda muchero ugowisa
419. Tenda muchero wadya zvinogadza mwoyo
420. Tenda wakohwa zvemunda wezunde
421. Tichaona kunowira tswimbo nedohwe
422. Totenda dzanwa mombe dzaswera nebenzi
423. Totenda maruva tadya chakata
424. Totenda nyemba tanwira mvura
425. Totenda yabikwa imba yepwere
426. Totenda yavira tsambakodzi yedemhe
427. Tsapata rukukwe hazvienzani nokurara pasi
428. Tsenzi igara yadyiwa
429. Tsiru nzenzi manhenda waikama
430. Tsuro haipunyuki rutsva kaviri
431. Tsuro kotsa muromo
432. Tsvaru akadana tivu
433. Tsvimborume kutandara nemvana mwoyo uri kumhandara
434. Tswanda inorema yasvika
435. Twemudenhe tune ushorwi
436. Ubatebate hunourayisa
437. Ugaro mwena kutevedza hunoguma
438. Ukadzinga tsuro mbiri imwe inopunyuka
439. Ukama hahusukwi nemvura hukabva
440. Ukama hunonhuhwa
441. Ukama igasva hunozadziswa nokudya
442. Ukama urimbo kudambura haubvi
443. Ukangosekerera hwiza mangwana dzinokudyira muriwo
444. Ukanzwa bofu richiti ndinokurova pane cherakatsika/ parakazendama
445. Ukaravidza chembere nyama inofira musango
446. Ukuru hurema hahuvanzwi
447. Umambo hutambidzwana
448. Umba hwehosi husina marevere
449. Umhandara idambakamwe
450. Unaki hwemukadzi huri pamwana
451. Upenyu hwenungo irima
452. Upenyu imhindupindu
453. Upfumi idova hautani kupera
454. Ura mapako hunozvara mbava nemuroyi,
455. Urombo hune nherera kudya ikarutsa,
456. Urombo hwayo mhembwe kufa iri pamusungo
457. Urombo hwenherera kupakwa ichirutsa,
458. Urombo uroyi hauudzwi munhu
459. Urombo hwematede kunaiwa nemvura makurwe ari mumhatso
460. Usachenjedza n’anga kurapwa uchada
461. Usadzinganisa tsuro nemunyu muchanza
462. Usaguta ukasunda dura
463. Usakangira nyimo vane meno avo havo
464. Usakurumidza kumedza kutsenga uchada
465. Usakusha mbeu mvura yaenda
466. Usaona imbwa kunyenama ukati unokusekerera
467. Usapedzera tsvimbo kuna vanamakuwe idzo hanga dzichauya
468. Usapinza munwe mumwena unobuda wareba
469. Usaruka nhava sora ratsva
470. Usarume muromo wenzombe inopura zviyo
471. Usashore nyemba nedzinozvimbira
472. Usatamba nematope pasina mvura
473. Usatanda hwiza idzo tsuro dzichauya
474. Usatsvaga nhava muuswa iro sora ratsva
475. Usavaka danga pasina mombe
476. Usaverenga mbeva nemudune
477. Ushe hauzvitongi
478. Ushe hukokwa, hunotokokwa kune vamwe
479. Ushe hunonyanga dera
480. Ushe hunonyangira rema
481. Ushe husiirwana
482. Ushe idova hunoparara
483. Ushe imhute hunoparara zuva rabuda
484. Ushe madzoro hunoravanwa
485. Ushe muzhanje unokuva
486. Ushe vuranda
487. Usiku humwe hauodzi nyemba
488. Usiku igore
489. Uswa hwenyati dohuri mudumbu huri pamuromo inofa nahwo
490. Utsi hwenyama hautosvori
491. Utsva hworurimi hahuna marapiro
492. Uzivi wenzira huri mugumbo
493. Vadani ndivo vakani
494. Vagere pachavo vangonyinda
495. Vakachenjera havatsvairani mbeva
496. Vakadyara tsvina vachakohwa hundi muchamupupuri
497. Vakafa havana chavakaona
498. Vakafa vakazorora
499. Vakakavira mhepo vachacheka chamupupuri
500. Vana wengwena havakuriri mudziva rimwe chete
501. Vari kuno vanoshura vanoviga nherera mhenyu vachisiya muzvari afa
502. Vari pachavo chikurikuri
503. Vari pachavo vanokwenyana
504. Varume ndivo vamwe kutsva kwendebvu vanodzimurana
505. Vataitururira matohwe nhasi ndivo votiseka maparapadzwa
506. Vaviri vaviri wechitatu muzvinaguhwa
507. Vayanani ndivo varwi
508. Vimba nechako chemwango chekukumbira hachina ndima
509. Wabereka sekera muchitende
510. Wadzvova aguta
511. Wafa wanaka
512. Waguta zvekupisa dura
513. Waita mbereko ada kusuka machira
514. Waita womutorwa kuti kumwe kwakaoma kumwe kunyoro
515. Wakagarika ngewakafa mupenyu pfumo riri mushure
516. Wakandicheka nerakagomara
517. Waniwa haichatyi kufamba mudova
518. Wanzi baba wada kamusha kake
519. Warara warara nemuromo wake
520. Watungamira haatori nzira
521. Wazarira bako mvura ichada kunaya
522. Wegudza ndowegudza kufuga gumbeze rinotsva
523. Wenhamo haachatyi kufamba murima
524. Wenhamo haaneti
525. Yadeuka yadeuka mvura yemuguchu haiorerwi
526. Yatsika dope/musheche yanwa
527. Zano marairanwa
528. Zano ndega akasiya jira mumasese
529. Zano pangwa une rako
530. Ziitakamwe mimba yousikana
531. Zino irema rinosekerera varisingadi
532. Zvaivana ngwarati kudya iwete
533. Zvakona n’anga murapwa achida
534. Zipfuko rambuya ziramba watonha
535. Zingizi gonyera pamwe maruwa enyika haaperi
536. Zino irema rinosekerera newarisingadi
537. Ziriwo rechembere ziramba waravira
538. Zizi kurungwa munyu roti ndava hukuwo
539. Zongororo kugonya zvaro asi shungu rinadzo
540. Zhundu kugara mudanga zvanzi ndava mombe
541. Zuva igore rinodoka rava namarevo mavi namavuya
542. Zuva rimwe hariodzi nyama
543. Zuva rimwe hariradzi munda
544. Zvaitika zvaitika bhurugwa rebenzi risingazivi mberi kana shure
545. Zvikoni zvikoni mimba haibvi negosoro
546. Zvinhu zviedzwa chembere yekwaChivi yakabika mabwe ikanwa muto
547. Zviri kumwene wegira kufuka kana kuwarira
548. Zviroto zviroto
549. Zviururwi zvinofara kana kondo afa ziso
550. Zviuya hazvivanani
551. Zviuya zviri mberi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s