Tsumo

1. Abereka otochena moyo
2. Afamba apota
3. Afirwa haaringwi kumeso
4. Aguta haaoneki
5. Aita chake ndihombarume
6. Aiva madziva ave mazambuko
7. Akanga nyimo awangarara
8. Akoromoka awa
9. Akuti rima ati ugute
10. Akumhina afamba hazvienzani naTigere
11. Akuruma nzeve ndewako
12. Akwewa sanzu akwewa namashizha aro
13. Ane bedzi ndeane rake kudzana anopururudza
14. Ane ganda ane nyama hazvienzane nowakabata hohwa
15. Ane marengenya haacharike moto
16. Ane mhuri kwayo ndeane ndume ane mhurikadzi vaeni
17. Ane mombe yake anoziva makumire ayo
18. Anokutukira badza unokupa upfumi
19. Apunyaira haashayi misodzi
20. Ashamba haanokorerwi
21. Atandavara aguta, apfunya ndiye avata nayo
22. Ateya mariva murutsva haachatyi kusviba magaro
23. Atswinya arwa
24. Avengwa anhuhwa
25. Baba muredzi mwana kuchema anodaidza mai
26. Badza guru ipa murimi, kuripa simbe inovata naro
27. Basa mangwanani
28. Benzi bvunza rakanaka
29. Benzi raramba mbanda harirapiki
30. Benzi rikasaimba manjemanje richamhanya bani
31. Bere zvarakatya mapapata aro mangani
32. Bhuru rasarira shure rasarira shamhu
33. Chada mwoyo hachikoni, mwoyo chiremba
34. Chafamba chasvava
35. Chafamba kamwe hachiteivi
36. Chaikanya chototsa, chaitotsa chokanyawo
37. Chaitemura chava kuseva
38. Chakabaya chikachokera
39. Chakaenzanwa ibvudzi upfumi hahuna kuenzanwa
40. Chakafukidza dzimba matenga
41. Chakanaka chakanaka mukaka haurungwi (munyu)
42. Chakatairi pasi ndechevanhu vose asi chiri mumuti ndechowagona kukwira
43. Chakatanga ndochakachenjedza
44. Chako ndechako kuseva unosiya muto
45. Chapadare chakakandwa parurimi rwavapfuuri, chomumba chiri mumhepo
46. Chapinda munzeve chavaridza bonde
47. Chara chimwe hachitswanyi inda
48. Charova sei chando chakwidza hamba mumuti
49. Charovedzera charovedzera gudo rakakwira mawere kwasviba
50. Chati homu chareva
51. Chauya masikati charamba ndima chauya usiku charamba hope
52. Chava chigondora chava chimombe kutadza kutunga hurema hwacho
53. Chavavana batisisa mudzimu haupi kaviri
54. Chavavana pfumbata vashakabvu havakandi ruviri
55. Chawawana idya nehama mutorwa ane hanganwa
56. Chawira pasi mudzimu wembwa
57. Chekuba hachigari
58. Chembere masikati usiku imvana
59. Chembere mukadzi hazvienzani nekurara mugota
60. Chembere ndeyembwa yomunhu inofa ichigurukuta
61. Chembere ndeyembwa yomurume ndibaba wavanhu
62. Chimene chezizi parafamba hanzi muroyi
63. Chenga ose manhanga hapana risina mhodzi
64. Chibage chinovandira kune vasina meno
65. Chibwe chiremera chavari kure vari pedyo vanotamba nacho
66. Chidamoyo hamba yakada makwati
67. Chidembo hachinzwi kunhuhwa kwacho
68. Chidhiidhii kutsvara hundi moyo uri kumakoto
69. Chidokodoko chirere muviri chikuru chinozouya wakora
70. Chidyamatoo akadzipwa neganda remhuru
71. Chidziva chakadzikama ndicho chinogara ngwena
72. Chigare chenda kudya akaitakura
73. Chigarisano ndicho chine mhosva
74. Chigere ibwe muti unowa
75. Chikakarara nganda reshumba/nzou
76. Chikomba chinovirima kwacho
77. Chikomo shata divi rimwe ritambire pwere
78. Chikuni chinoda mukuchidziri
79. Chimwe nachimwe chine nguva yacho
80. China manenji hachifambisi chinomirira kuti mavara acho aonekwe
81. Chinobhururuka chinomhara
82. Chinogova ruoko muromo haugovi
83. Chinokanganwa idemo asi chitsiga hachikanganwe
84. Chinokokwa upfumi urombo hunozvikoka
85. Chinokura chinokotama musoro wegudo chave chinokoro
86. Chinokura choga isango munda kukura huona tewe
87. Chinokura usipo imombe munda unokura nokuvandurirwa
88. Chinono chine’ngwe bere rakadya richifamba
89. Chinonzi regedza ndechiri mumaoko chiri mumoyo unofa nacho
90. Chinorwadza chinogutsa auya nacho
91. Chinotanga mberi mashura
92. Chinotaura ndechiri mumusungo, chiri muriva chinoti denga rava
93. Chinotanga kukambaira, kufamba kunouya kwega
94. Chinozipa chinoregwa
95. Chinoziva ivhu kuti mwana wembeva anorwara
96. Chinya chegurwe kudashura gumbo neshungu
97. Chipitipiti chakazvara chimwandamwanda
98. Chirega kutya kununa iwe wakasasikwa
99. Chirema ndechina mazano chinotamba chakazendama kumadziro
100. Chirere mangwana chigozokurerawo
101. Chiri mumoyo chiri muninga unofa nacho
102. Chiri mumusakasaka chinozvinzwira
103. Chiri pamuchena chiri pamutenure
104. Chiri pamumwe chiri padanda
105. Chiripo chariuraya zizi harifi nemhepo
106. Chiripo chiripo ndarira imwe hairiri
107. Chirungurira chirwere ukanyara unofa nacho
108. Chirungurira ndechowadya maradzwa chowerinopisa isvoto
109. Chisi chako hachibatsiri unodya wakaringa kumusuwo
110. Chisi chako masimba mashoma
111. Chisi chako pembera wadya
112. Chisi chako rembedza maoko, rega kukungira hata
113. Chisi hachieri musi vacharimwa
114. Chisingaperi chinoshura
115. Chitaurirwa mbare dzekumusana
116. Chitende chinorema ndechine mhodzi
117. Chitsva chiri murutsoka
118. Chitsva chitsva munamba wejenachena
119. Chivendekete anoseka chimedure
120. Chomukuru anopa omene
121. Chomukuru hachikumbirwi
122. Chura kugara mumvura handi kunwa
123. Dai ndakaziva haitungamire
124. Dare harizondi munhu rinozonda mhosva
125. Dindingwe rinonaka richakweva rimwe kana iro rokwehwa roti mavara angu azare’vhu
126. Dzakatamba nepwete dzikareswa kudzorerwa
127. Dzavira mutswanda hadzichanetsi kunhonga
128. Dzvinyu kuzamba zuva huona bako
129. Fodya haina manenji semhamba
130. Fodya haina shura sedoro
131. Fungira mumoyo rwedo rembwa
132. Gapakapa ndere fodya remhudzi rinokura nokusakurirwa
133. Gombarume kudze soro kukudza dumbu wonge wave chana
134. Gona ana gona vakewo
135. Gona rehupfumi iziya
136. Gondo kuengerera raona zumbu
137. Gonzo mhini gara mumwena chakaipa chikuwaniremo
138. Gore haribvi pakabva rimwe
139. Gore musandu
140. Gudo guru peta muswe, vapwere vagokuremekedza
141. Gudo kuipa kuipa zvaro asi haridyi chakafa choga
142. Gunguo rakaramba kumirira museve rikapona nehwakumukwaku
143. Gunguo rinodya mbamba, rino muchero waro
144. Hakuna dziva risina chura
145. Hakuna mombe inokorera pamarekete
146. Hanya nani chidoma chekwaChivi
147. Hapana angagone chisingagoneke naGona
148. Hapana chembwa tenzi vararira mutakura
149. Hapana mhou inokumira mhuru isiri yayo
150. Hapana mukuyu unovinga shiri
151. Hari haiviri isina mukuchidziri
152. Hauzivi tsanga inokodza tsambakodzi
153. Heya baravara ndiwo magariro kutuka mwene wechisvo ndiwo mano
154. Hope hadzina ndima
155. Hove dzinokwira dzine muronga
156. Hove huru dzinodyira kwodoka
157. Hukwana inodya ndeiri pana mai
158. Hurudza inofa ichinzi inodya
159. Hwahwa hahuna mbuva
160. Hwuromboi hwagara nherera kudya ikarutsa
161. Ibangano muchateya kuzondoona kwava kwomumwe chete
162. Idambudziko rehope kurota kwawakarambwa
163. Igangaidza mukwenyi mhezi kuvavira mumoyo
164. Igaroziva kuti mhanza yembudzi iri mumabvi
165. Ikamwe pagore hembe yenherera
166. Imbwa nyoro ndidzo tsengi dzematowo
167. Imbwa payadyira haipakanganwi
168. Imbwa yakwavarara yatya
169. Imhashu yomurwere inogochwa yakabatwa gumbo
170. Inotanda yomunyepi younyerere haitandi
171. Ishe ndishe, muranda muranda
172. Ishungu dzomutana waswera padare kuramba nemhandire seane meno
173. Isimba kaviri kurwa nemukadzi weasipo
174. Kakara kununa hudya kamwe
175. Kamoto kamberewere kanopisa matanda mberi
176. Kamupungurunje kahove kanyama kasina muto
177. Kana rokwata roda kunoibva
178. Kana shumba ikashaya nyama inodya uswa
179. Kana wadya imbwa idya iri hono
180. Kandiro enda kandiro dzoka
181. Kandiro kanoenda kunobva kamwe
182. Kangoma kana koririsa kawa pedyo nekuda kubvaruka
183. Kubaya tange hama vatorwa vakutye
184. Kubikira mweni kumudzinga
185. Kubvongodza muto kuseva kweaguta
186. Kuchengeta imbwa yomweni kuda mwene wayo
187. Kuchenjedza nyamukuta kuzvara uchada
188. Kuda chemungozva kubata mwana
189. Kudada kwavari mugomo kukumbira vari pasi mapfiwa
190. Kudya chevapfupi nekureba
191. Kudyirwa munda nembwa sendakarima nyama
192. Kuera dziva igumbo ribodzi, makumbo ese unoerera
193. Kufa izuva rimwe, kuora igore
194. Kufa kweane hari anosiya mazonde
195. Kufira mafufu segonzo
196. Kugara nhaka kuona dzevamwe
197. Kugarika tange nhamo
198. Kugocha kunoda kwaamai kwemwana kunodzima moto
199. Kukokwa kwasamusha kukokwa kwavagere naye
200. Kukonwa kwedare kukonwa kwamambo
201. Kukurukura hunge vapotsva
202. Kungotya nyanga dzezizi nyamba manhenga
203. Kunokanganwa mudyi wenyemba muoreri wamateko haakanganwi
204. Kupa kuturika
205. Kupedza nyota kuenda padziva
206. Kupfuma kwemuchana mudzimu wake
207. Kupotsera dope, rimwe rinosara mumaoko
208. Kuramba dzvuku kuona jena
209. Kuramba nyama yechidembo hunge une yetsuro
210. Kurava mbudzi nedzisipo kurava nedzava matowo
211. Kuravidza chembere muto wegwaya mangwana inofira mudziva
212. Kurayira kunoda pwere mukuru ndimambo
213. Kure kwegava ndokusina mutsubvu
214. Kure ndokuna amai kune mukadzi unofa wasvika
215. Kurembera kwedamba handiko kuwa
216. Kurera imbwa nomukaka mangwana inofuma yokuruma
217. Kurera imbwa rera inoruma igokudzivirira mupfumvu
218. Kureva ndokunei, kutarisa kurevawo
219. Kuriona guyu kutsvukira, mukati rizere masvosve
220. Kurova imbwa wakaviga mupini
221. Kurumwa nechekuchera
222. Kusaziva kufa
223. Kuseka nhamo kunga rugare
224. Kusekana kwaanakamba
225. Kusimbirira kurapa mhopo kumusana iwe une ziso rine mbonje
226. Kutatarika humira
227. Kutaura kudzikisira kuita makata
228. Kutenda kwakitsi kuri mumwoyo
229. Kuvhunduka chati kwata hunge une katurike
230. Kuwanda kwemaoko kunotsonza ndima
231. Kuyewedza semhiripiri mukati izere uturu
232. Kuziva mbuya huudzwa
233. Kwadzinorohwa matumbu ndiko kwadzinomhanyira
234. Kwamairidigikira ndiko kwomoringa benya, kwamairinga benya ndiko kwomoridigikira
235. Kwave kusakara kwedowo serisakadyiwa nyama
236. Machongwe maviri haakukuridze pamutanda mumwe
237. Made echakata kutsvukira mumuti kuti ndiposherwe
238. Made etsvimborume okudya yakawaridza
239. Mai musuva usingasevi muto
240. Makata anoshura materu
241. Makunguo zvaakatya akafa mangani
242. Makunun’unu maodza nyemba
243. Manakira kure mvura yemubvumbi
244. Manatsa mukanwa ndonda kurota ichiyamwa
245. Manenji kuona kamba ichitamba nembudzi
246. Mangachena inoparira parere nhema
247. Manyengedza pfungwa efodya kuzadza dama nehutsi husingasviki kuguru
248. Mapudzi anovira kusina hari
249. Mari ine chitema
250. Matakadya kare haanyaradzi mwana
251. Matanda makuru mazunguniswa
252. Matende mashava anovazva doro
253. Matukirwo ababa kunema mwana
254. Matsotsi haagerani
255. Mazvake-mazvake kudya kwembada
256. Mazvokuda kufa namaronda enyora
257. Mbavha imbatwa, mbavha-rutsoka ishamwari
258. Mbiri matende inoputsika
259. Mbudzi kudya mufenje kufananyina
260. Mbudzi yazvarira pavanhu yati nditandirwe’mbwa
261. Mharadzano dzakabva munzira
262. Mhembwe rudzi kuzvara mwana ane kazhumu
263. Mhondoro kurura inotanga wayo
264. Mhosva haiori
265. Mhosva inorondwa hakuna mhosva yakaita honye
266. Mhuno hainwi mvura muromo usina kunwa
267. Miti inomera pamwepo hairegi kukwizana kana kune mhepo
268. Mombe yekukumbira ndeyekukama wakaringe nzira
269. Mombe yenjeni kutokama wakasungira
270. Moyo chena unobayisa
271. Moyo muti unomera paunoda
272. Mucheri wegurwe mutevedzeri, mudimbidziri anorasa mwena
273. Mudzimu vakupa ronda vati nhunzi dzikudye
274. Mudzimu waro bonga kuwana huku dzichirwa
275. Muenzi haapedzi dura
276. Mugoni wepwere ndeasinayo
277. Mugoti unopiwa anyerere
278. Mukuru mukuru hanga haigari pfunde
279. Mukwasha mukuyu haapere kudyiwa
280. Munhu akanaka haararame
281. Munhu haarerwi nebonde
282. Munhu kufamba kunenge kukavira nyimo, kutizira kuchinge kudyara nzungu, kucheuka kukange kutsindire’shwa
283. Munhu akatsiga anozviganhura pakunwa hwahwa
284. Munongedzo hauzvinongedzi
285. Munyai mutumwa, muridzi wesoko ndiwe
286. Muonerapamwe chuma yemuzukuru
287. Muramba kukombwa muramba hweni
288. Muramu inzungu yakateya gonzo
289. Murimi anodya amire
290. Murombo haarovi chine nguo
291. Murombo munhu
292. Muromo chipfukuto unopedza matura
293. Muromo haupi chinopa maoko
294. Muromo hauzarirwi nerwizi
295. Muromo kapako kekuhwanda nako
296. Muroyi hana mugoni
297. Muroyi munhu kubayiwa anochemawo
298. Muroyi ndishe
299. Muroyi royera kure ugowana anokuviga
300. Murume akanaka asiri wako
301. Mushambadzi haagari pasi
302. Musanyengerera makudo neanokamhina
303. Musha mukadzi
304. Mushonga haubati pasina ronda
305. Musikana chihambakwe asvika anokanda chibwe
306. Musikana isango rehuni rinotsvagwa naani nani
307. Musikana ishavhi, anoteverwa neshiri
308. Muswe wekutumira haurebi
309. Muto wetsenza ndiwo mumwe
310. Mutoro unorema wasvika
311. Mutsa worutsoka kuperekedza ziso
312. Mutumwa haana mbonje
313. Muzivi wenzira yeparuware ndiye mufambi wayo
314. Muzvimbirwi ndiye murwa nesasa
315. Mviromviro yemhanza inotanga shosha
316. Mviromviro yemhanza mapfeka
317. Mvura bvongodzeke ndiyo garari
318. Mvura haitori warema
319. Mvura inoera usinayo
320. Mvura inonaya yatanga hore
321. Mvura inoshinyira ndeiri pazambuko
322. Mvura yembambara tiza ichabva kure
323. Mwana asingachemi anofira mumbereko
324. Mwana mudiki in’anga
325. Mwana muduku kubvuma rwendo rwake ruri mberi
326. Mwana washe muranda kumwe
327. Mwana washe ndishewo, womuranda anochemberera muuranda
328. Mwana wengwe mwana wengwe kuona chikara haatizi
329. Mwana wenyoka inyoka haina muduku
330. Mwanasikana ndimapfumise
331. Mwoyochena weyi bere kugarira munhu akafa
332. N’ai kwadzo ndedzomucheche dzomukuru dzinoreva kudya
333. N’anga hadzifarirani
334. N’anga haizvirapi
335. Natsa kwavabva kwaunoenda husiku
336. Ndakaziva haitingamire
337. Ndakazvida haichemedzi
338. Ndambakuudzwa akaonekwa nembonje pahuma
339. Ndezvehuru, doko dzinonyika miswe
340. Ndezvowabaya kuti chiropa hachiseveswi sadza
341. Ndima yabatwa yasundika
342. Ndima yasakurwa haidzoki
343. Ndingarega sei kununa ini ndiri parumano
344. Ndisvike-ndisvike inoradza vazhinji panzira
345. Ndizvovo kanyama kaasina’mbwa
346. Ndoita nzwirapamuviri tsvimbo yarova dapi
347. Ndomene haichemedzi
348. Ndongwe inyama hazvienzani nenhikiti
349. Ndumudzani hadzidyi mundiro imwe chete
350. Nerimwe zuva gava richadimbura musungo
351. Ngezvemo zvimbutu zvamaonde
352. Ngoma ndedzemiti kutsemuka tinoveza dzedu
353. Ngoma tamba vamwe vachatamba
354. Ngozi nehama hazvisiyani
355. Ngozi yerombe igandanzara/ijekakwose
356. Ngwena haidyi chabamba charo chinoza neronga
357. Nhaka mbuya ndeyemombe yemunhu inozvionera
358. Nhambetambe inoregwa ichanaka
359. Nhamo hadziiti mbiri
360. Nhamo haizivi pakagara imwe
361. Nhamo inenge yefodya inoti uku yakarumwa uku inotsva
362. Nhamo inhamo zvayo amai havaroodzwi
363. Nhamo neman’a hazvisiyani
364. Nhamo urimbo inonamira
365. Nhamo yomumwe hairambirwi sadza
366. Nhasi chineni mangwana chinewe
367. Nhasi ndini mangwana ndiwe
368. Nhava yebenzi haitani kusakara
369. Nhenha isibi inoroya
370. Nherera inoguta musi wafa mai
371. Nherera panorayirwa vana vevapenyu iwe inzwawo
372. Nhiyo kuenda kudzani huona mai
373. Nhonhongora kudya chayo kukumbirirei uchi kudondi
374. Nhumbu ibakwa rehuni inochengeta nyoka nemakonzo
375. Nhumbu mukadzi mukuru hairevi chayadya
376. Nhunzi haimhari pasina ronda
377. Njera yomusaririra ndiyo yeshiri
378. Nyadzi dzinokunda rufu
379. Nyakuravira ndiye anoziva kuti nyama yaibva
380. Nyamunatsi ndiye nyamutsigwa nebonda
381. Nyika mukanza, haina mukwambo
382. Nyoka huru haizvirumi
383. Nzanga inokura yerema yomuchenjeri inoparara
384. Nzanga seka dumba, dumba seka nzanga
385. Nzara ishuramweni
386. Nzira ine minzwa ndiyo ine ushe
387. Nzira masanga
388. Nzombe huru yakabva mukurerwa
389. Nzou hairemerwi nenyanga dzayo
390. Nzou mutupo pana vanhu paseri ava machikichori
391. Nzvengende rumbudzi rusisazivi mafuro
392. Onde kutsvuka kunze mukati rizere masvosve
393. Pabva zino rave vende
394. Pachapwa madziva miramba tichanyurura
395. Pagara murimi pagara mupopoti
396. Pakukutu hapaurayi
397. Pane danga pane mombe pane hundi pagara hurudza
398. Panoda mwoyo nzira haisviki
399. Panodya ishe varanda vanodyawo
400. Panomera muswe panonyeredza
401. Pasina nyimo makunguo aizodyei
402. Pfini yenyoka kuruma chaisingadyi
403. Pfuma yenhaka inoparadza ukama
404. Pfupa jena rakabva munyama
405. Potsi haarwirwi anorwirwa ndiPiri
406. Rambakuudzwa akaonekwa nembonje pahuma
407. Raramo idivakamwe
408. Rega kutsindira mwena unobuda ishwa
409. Rega kuyera nyoka negavi iyo iripo
410. Regai dzive shiri mazai haana muto
411. Rima rinoshura chiedza
412. Rina manyanga hariputirwi mumushunje
413. Rinonyenga rinohwarara rinozosimudza musoro rawana
414. Rombe ngerichaenda rodzoka ndimambo
415. Rombe pakata hana mukaka ndowavaridzi
416. Rombe rinosekwa richaenda kana rodzoka, hedzo nhureture
417. Roro kutsvuka kunze mukati rizere masvosve
418. Rugare tange nhamo
419. Rukova rwizi kuyambuka unokwinya nguo
420. Rwizi rukuru madirano
421. Rwomuranda rwakoneswa norwashe, rwashe rwakoneswa nemvura kunaya
422. Samungemunge musvuvuganda dzvinyu risina mbava
423. Sango rinopa waneta
424. Shambakodzi yakarindwa haiviri
425. Shungu dzembwa dziri mumwoyo kuhukura ndiko kududza
426. Soko harivhikwi
427. Takabva neko kumhunga hakuna’pwa
428. Tambai nezvimwe, nhava yen’anga/yanyanduri haivhurwi/haibatwi
429. Tambe tambe vanoda varivo
430. Taramuka panotamba dera
431. Tenda muchero ugowisa
432. Tenda muchero wadya zvinogadza mwoyo
433. Tenda wakohwa zvemunda wezunde
434. Tichaona kunowira tswimbo nedohwe
435. Totenda dzanwa mombe dzaswera nebenzi
436. Totenda maruva tadya chakata
437. Totenda nyemba tanwira mvura
438. Totenda yabikwa imba yepwere
439. Totenda yavira tsambakodzi yedemhe
440. Tsapata rukukwe hazvienzani nokurara pasi
441. Tsenzi igara yadyiwa
442. Tsiru nzenzi manhenda waikama
443. Tsuro haipunyuki rutsva kaviri
444. Tsuro kotsa muromo
445. Tsvaru akadana tivu
446. Tsvimborume kutandara nemvana mwoyo uri kumhandara
447. Tswanda inorema yasvika
448. Twemudenhe tune ushorwi
449. Ubatebate hunourayisa
450. Ugaro mwena kutevedza hunoguma
451. Ukadzinga tsuro mbiri imwe inopunyuka
452. Ukama hahusukwi nemvura hukabva
453. Ukama hunonhuhwa
454. Ukama igasva hunozadziswa nokudya
455. Ukama urimbo kudambura haubvi
456. Ukangosekerera hwiza mangwana dzinokudyira muriwo
457. Ukanzwa bofu richiti ndinokurova pane cherakatsika/ parakazendama
458. Ukaravidza chembere nyama inofira musango
459. Ukuru hurema hahuvanzwi
460. Umambo hutambidzwana
461. Umba hwehosi husina marevere
462. Umhandara idambakamwe
463. Unaki hwemukadzi huri pamwana
464. Upenyu hwenungo irima
465. Upenyu imhindupindu
466. Upfumi idova hautani kupera
467. Ura mapako hunozvara mbava nemuroyi,
468. Urombo hune nherera kudya ikarutsa,
469. Urombo hwayo mhembwe kufa iri pamusungo
470. Urombo hwenherera kupakwa ichirutsa,
471. Urombo uroyi hauudzwi munhu
472. Urombo hwematede kunaiwa nemvura makurwe ari mumhatso
473. Usachenjedza n’anga kurapwa uchada
474. Usadzinganisa tsuro nemunyu muchanza
475. Usaguta ukasunda dura
476. Usakangira nyimo vane meno avo havo
477. Usakurumidza kumedza kutsenga uchada
478. Usakusha mbeu mvura yaenda
479. Usaona imbwa kunyenama ukati unokusekerera
480. Usapedzera tsvimbo kuna vanamakuwe idzo hanga dzichauya
481. Usapinza munwe mumwena unobuda wareba
482. Usaruka nhava sora ratsva
483. Usarume muromo wenzombe inopura zviyo
484. Usashore nyemba nedzinozvimbira
485. Usatamba nematope pasina mvura
486. Usatanda hwiza idzo tsuro dzichauya
487. Usatsvaga nhava muuswa iro sora ratsva
488. Usavaka danga pasina mombe
489. Usaverenga mbeva nemudune
490. Ushe hauzvitongi
491. Ushe hukokwa, hunotokokwa kune vamwe
492. Ushe hunonyanga dera
493. Ushe hunonyangira rema
494. Ushe husiirwana
495. Ushe idova hunoparara
496. Ushe imhute hunoparara zuva rabuda
497. Ushe madzoro hunoravanwa
498. Ushe muzhanje unokuva
499. Ushe vuranda
500. Usiku humwe hauodzi nyemba
501. Usiku igore
502. Uswa hwenyati dohuri mudumbu huri pamuromo inofa nahwo
503. Utsi hwenyama hautosvori
504. Utsva hworurimi hahuna marapiro
505. Uzivi wenzira huri mugumbo
506. Vadani ndivo vakani
507. Vagere pachavo vangonyinda
508. Vakachenjera havatsvairani mbeva
509. Vakadyara tsvina vachakohwa hundi muchamupupuri
510. Vakafa havana chavakaona
511. Vakafa vakazorora
512. Vakakavira mhepo vachacheka chamupupuri
513. Vana wengwena havakuriri mudziva rimwe chete
514. Vari kuno vanoshura vanoviga nherera mhenyu vachisiya muzvari afa
515. Vari pachavo chikurikuri
516. Vari pachavo vanokwenyana
517. Varume ndivo vamwe kutsva kwendebvu vanodzimurana
518. Vataitururira matohwe nhasi ndivo votiseka maparapadzwa
519. Vaviri vaviri wechitatu muzvinaguhwa
520. Vayanani ndivo varwi
521. Vimba nechako chemwango chekukumbira hachina ndima
522. Wabereka sekera muchitende
523. Wadzvova aguta
524. Wafa wanaka
525. Waguta zvekupisa dura
526. Waita mbereko ada kusuka machira
527. Waita womutorwa kuti kumwe kwakaoma kumwe kunyoro
528. Wakagarika ngewakafa mupenyu pfumo riri mushure
529. Wakandicheka nerakagomara
530. Waniwa haichatyi kufamba mudova
531. Wanzi baba wada kamusha kake
532. Warara warara nemuromo wake
533. Watungamira haatori nzira
534. Wazarira bako mvura ichada kunaya
535. Wegudza ndowegudza kufuga gumbeze rinotsva
536. Wenhamo haachatyi kufamba murima
537. Wenhamo haaneti
538. Yadeuka yadeuka mvura yemuguchu haiorerwi
539. Yatsika dope/musheche yanwa
540. Zano marairanwa
541. Zano ndega akasiya jira mumasese
542. Zano pangwa une rako
543. Zano vaviri
544. Ziitakamwe mimba yousikana
545. Zino irema rinosekerera varisingadi
546. Zvaivana ngwarati kudya iwete
547. Zvakona n’anga murapwa achida
548. Zipfuko rambuya ziramba watonha
549. Zingizi gonyera pamwe maruwa enyika haaperi
550. Zino irema rinosekerera newarisingadi
551. Ziriwo rechembere ziramba waravira
552. Zizi kurungwa munyu roti ndava hukuwo
553. Zongororo kugonya zvaro asi shungu rinadzo
554. Zhundu kugara mudanga zvanzi ndava mombe
555. Zuva igore rinodoka rava namarevo mavi namavuya
556. Zuva rimwe hariodzi nyama
557. Zuva rimwe hariradzi munda
558. Zvaitika zvaitika bhurugwa rebenzi risingazivi mberi kana shure
559. Zvikoni zvikoni mimba haibvi negosoro
560. Zvinhu zviedzwa chembere yekwaChivi yakabika mabwe ikanwa muto
561. Zviri kumwene wegira kufuka kana kuwarira
562. Zviroto zviroto
563. Zviururwi zvinofara kana kondo afa ziso
564. Zviuya hazvivanani
565. Zviuya zviri mberi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s