Tsumo

1. Abereka otochena moyo
2. Afamba apota
3. Afirwa haaringwi kumeso
4. Aguta haaoneki
5. Aita chake ndihombarume
6. Aiva madziva ave mazambuko
7. Akanga nyimo awangarara
8. Akoromoka awa
9. Akuti rima ati ugute
10. Akumhina afamba hazvienzani naTigere
11. Akuruma nzeve ndewako
12. Akwewa sanzu akwewa namashizha aro
13. Ane bedzi ndeane rake kudzana anopururudza
14. Ane ganda ane nyama hazvienzane nowakabata hohwa
15. Ane marengenya haacharike moto
16. Ane mhuri kwayo ndeane ndume ane mhurikadzi vaeni
17. Ane mombe yake anoziva makumire ayo
18. Anokutukira badza unokupa upfumi
19. Apunyaira haashayi misodzi
20. Ashamba haanokorerwi
21. Atandavara aguta, apfunya ndiye avata nayo
22. Ateya mariva murutsva haachatyi kusviba magaro
23. Atswinya arwa
24. Avengwa anhuhwa
25. Baba muredzi mwana kuchema anodaidza mai
26. Badza guru ipa murimi, kuripa simbe inovata naro
27. Basa mangwanani
28. Benzi bvunza rakanaka
29. Benzi raramba mbanda harirapiki
30. Benzi rikasaimba manjemanje richamhanya bani
31. Bere zvarakatya mapapata aro mangani
32. Bhuru rasarira shure rasarira shamhu
33. Chada mwoyo hachikoni, mwoyo chiremba
34. Chafamba chasvava
35. Chafamba kamwe hachiteivi
36. Chaikanya chototsa, chaitotsa chokanyawo
37. Chaitemura chava kuseva
38. Chakabaya chikachokera
39. Chakadya chakaoneka, mutanda wakasiya mbare
40. Chakaenzanwa ibvudzi upfumi hahuna kuenzanwa
41. Chakafukidza dzimba matenga
42. Chakanaka chakanaka mukaka haurungwi (munyu)
43. Chakatairi pasi ndechevanhu vose asi chiri mumuti ndechowagona kukwira
44. Chakatanga ndochakachenjedza
45. Chako ndechako kuseva unosiya muto
46. Chapadare chakakandwa parurimi rwavapfuuri, chomumba chiri mumhepo
47. Chapinda munzeve chavaridza bonde
48. Chara chimwe hachitswanyi inda
49. Charova sei chando chakwidza hamba mumuti
50. Charovedzera charovedzera gudo rakakwira mawere kwasviba
51. Chati homu chareva
52. Chauya masikati charamba ndima chauya usiku charamba hope
53. Chava chigondora chava chimombe kutadza kutunga hurema hwacho
54. Chavavana batisisa mudzimu haupi kaviri
55. Chavavana pfumbata vashakabvu havakandi ruviri
56. Chawawana idya nehama mutorwa ane hanganwa
57. Chawira pasi mudzimu wembwa
58. Chekuba hachigari
59. Chembere masikati usiku imvana
60. Chembere mukadzi hazvienzani nekurara mugota
61. Chembere ndeyembwa yomunhu inofa ichigurukuta
62. Chembere ndeyembwa yomurume ndibaba wavanhu
63. Chimene chezizi parafamba hanzi muroyi
64. Chenga ose manhanga hapana risina mhodzi
65. Chibage chinovandira kune vasina meno
66. Chibwe chiremera chavari kure vari pedyo vanotamba nacho
67. Chidamoyo hamba yakada makwati
68. Chidembo hachinzwi kunhuhwa kwacho
69. Chidhiidhii kutsvara hundi moyo uri kumakoto
70. Chidokodoko chirere muviri chikuru chinozouya wakora
71. Chidyamatoo akadzipwa neganda remhuru
72. Chidziva chakadzikama ndicho chinogara ngwena
73. Chigare chenda kudya akaitakura
74. Chigarisano ndicho chine mhosva
75. Chigere ibwe muti unowa
76. Chikakarara nganda reshumba/nzou
77. Chikomba chinovirima kwacho
78. Chikomo shata divi rimwe ritambire pwere
79. Chikuni chinoda mukuchidziri
80. Chimwe nachimwe chine nguva yacho
81. China manenji hachifambisi chinomirira kuti mavara acho aonekwe
82. Chinobhururuka chinomhara
83. Chinogova ruoko muromo haugovi
84. Chinokanganwa idemo asi chitsiga hachikanganwe
85. Chinokokwa upfumi urombo hunozvikoka
86. Chinokura chinokotama musoro wegudo chave chinokoro
87. Chinokura choga isango munda kukura huona tewe
88. Chinokura usipo imombe munda unokura nokuvandurirwa
89. Chinono chine’ngwe bere rakadya richifamba
90. Chinonzi regedza ndechiri mumaoko chiri mumoyo unofa nacho
91. Chinorwadza chinogutsa auya nacho
92. Chinotanga mberi mashura
93. Chinotaura ndechiri mumusungo, chiri muriva chinoti denga rava
94. Chinotanga kukambaira, kufamba kunouya kwega
95. Chinozipa chinoregwa
96. Chinoziva ivhu kuti mwana wembeva anorwara
97. Chinya chegurwe kudashura gumbo neshungu
98. Chipitipiti chakazvara chimwandamwanda
99. Chirega kutya kununa iwe wakasasikwa
100. Chirema ndechina mazano chinotamba chakazendama kumadziro
101. Chirere mangwana chigozokurerawo
102. Chiri mumoyo chiri muninga unofa nacho
103. Chiri mumusakasaka chinozvinzwira
104. Chiri pamuchena chiri pamutenure
105. Chiri pamumwe chiri padanda
106. Chiripo chariuraya zizi harifi nemhepo
107. Chiripo chiripo ndarira imwe hairiri
108. Chirungurira chirwere ukanyara unofa nacho
109. Chirungurira ndechowadya maradzwa chowerinopisa isvoto
110. Chisi chako hachibatsiri unodya wakaringa kumusuwo
111. Chisi chako masimba mashoma
112. Chisi chako pembera wadya
113. Chisi chako rembedza maoko, rega kukungira hata
114. Chisi hachieri musi vacharimwa
115. Chisingaperi chinoshura
116. Chitaurirwa mbare dzekumusana
117. Chitende chinorema ndechine mhodzi
118. Chitsva chiri murutsoka
119. Chitsva chitsva munamba wejenachena
120. Chivendekete anoseka chimedure
121. Chomukuru anopa omene
122. Chomukuru hachikumbirwi
123. Chura kugara mumvura handi kunwa
124. Dai ndakaziva haitungamire
125. Dare harizondi munhu rinozonda mhosva
126. Dindingwe rinonaka richakweva rimwe kana iro rokwehwa roti mavara angu azare’vhu
127. Dzakatamba nepwete dzikareswa kudzorerwa
128. Dzavira mutswanda hadzichanetsi kunhonga
129. Dzvinyu kuzamba zuva huona bako
130. Fodya haina manenji semhamba
131. Fodya haina shura sedoro
132. Fungira mumoyo rwedo rembwa
133. Gapakapa ndere fodya remhudzi rinokura nokusakurirwa
134. Gangaidzwa mukwenyi mhezi yawavira mumoyo
135. Gangaidzwa vavigi kunhuhwa kwaakafa
136. Gombarume kudze soro kukudza dumbu wonge wave chana
137. Gona ana gona vakewo
138. Gona rehupfumi iziya
139. Gondo kuengerera raona zumbu
140. Gonzo mhini gara mumwena chakaipa chikuwaniremo
141. Gore jena chiregopenya ungazotorerwa ushe nedema
142. Gore haribvi pakabva rimwe
143. Gore musandu
144. Gudo guru peta muswe, vapwere vagokuremekedza
145. Gudo kuipa kuipa zvaro asi haridyi chakafa choga
146. Gunguo rakaramba kumirira museve rikapona nehwakumukwaku
147. Gunguo rinodya mbamba, rino muchero waro
148. Hakuna dziva risina chura
149. Hakuna mombe inokorera pamarekete
150. Hanya nani chidoma chekwaChivi
151. Hapana angagone chisingagoneke naGona
152. Hapana chembwa tenzi vararira mutakura
153. Hapana mhou inokumira mhuru isiri yayo
154. Hapana mukuyu unovinga shiri
155. Hari haiviri isina mukuchidziri
156. Hauzivi tsanga inokodza tsambakodzi
157. Heya baravara ndiwo magariro kutuka mwene wechisvo ndiwo mano
158. Hope hadzina ndima
159. Hove dzinokwira dzine muronga
160. Hove huru dzinodyira kwodoka
161. Hukwana inodya ndeiri pana mai
162. Hurudza inofa ichinzi inodya
163. Hwahwa hahuna mbuva
164. Hwuromboi hwagara nherera kudya ikarutsa
165. Ibangano muchateya kuzondoona kwava kwomumwe chete
166. Idambudziko rehope kurota kwawakarambwa
167. Igangaidza mukwenyi mhezi kuvavira mumoyo
168. Igaroziva kuti mhanza yembudzi iri mumabvi
169. Ikamwe pagore hembe yenherera
170. Imbwa nyoro ndidzo tsengi dzematowo
171. Imbwa payadyira haipakanganwi
172. Imbwa yakwavarara yatya
173. Imhashu yomurwere inogochwa yakabatwa gumbo
174. Inotanda yomunyepi younyerere haitandi
175. Ishe ndishe, muranda muranda
176. Ishungu dzomutana waswera padare kuramba nemhandire seane meno
177. Isimba kaviri kurwa nemukadzi weasipo
178. Jongosi kunyimwa mashanga iro ndiro rakarima gombo
179. Kakara kununa hudya kamwe
180. Kamoto kamberewere kanopisa matanda mberi
181. Kamupungurunje kahove kanyama kasina muto
182. Kana rokwata roda kunoibva
183. Kana shumba ikashaya nyama inodya uswa
184. Kana wadya imbwa idya iri hono
185. Kandiro enda kandiro dzoka
186. Kandiro kanoenda kunobva kamwe
187. Kangoma kana koririsa kawa pedyo nekuda kubvaruka
188. Kuba ngoma kuri nyore, pokuiridzira ndipo panonetsa kuvana
189. Kubaya tange hama vatorwa vakutye
190. Kubikira mweni kumudzinga
191. Kubvongodza muto kuseva kweaguta
192. Kuchengeta imbwa yomweni kuda mwene wayo
193. Kuchenjedza nyamukuta kuzvara uchada
194. Kuda chemungozva kubata mwana
195. Kudada kwavari mugomo kukumbira vari pasi mapfiwa
196. Kudya chevapfupi nekureba
197. Kudyirwa munda nembwa sendakarima nyama
198. Kuera dziva igumbo ribodzi, makumbo ese unoerera
199. Kufa izuva rimwe, kuora igore
200. Kufa kweane hari anosiya mazonde
201. Kufa kwemurume kubuda ura
202. Kufira mafufu segonzo
203. Kugara nhaka kuona dzevamwe
204. Kugarika tange nhamo
205. Kugocha kunoda kwaamai kwemwana kunodzima moto
206. Kukokwa kwasamusha kukokwa kwavagere naye
207. Kukonwa kwedare kukonwa kwamambo
208. Kukurukura hunge vapotsva
209. Kunaka kwemurume imombe dzake
210. Kunaka kwemurume kuri muhomwe
211. Kungotya nyanga dzezizi nyamba manhenga
212. Kunokanganwa mudyi wenyemba muoreri wamateko haakanganwi
213. Kupa kuturika
214. Kupedza nyota kuenda padziva
215. Kupfuma kwemuchana mudzimu wake
216. Kupotsera dope, rimwe rinosara mumaoko
217. Kuramba dzvuku kuona jena
218. Kuramba nyama yechidembo hunge une yetsuro
219. Kurava mbudzi nedzisipo kurava nedzava matowo
220. Kuravidza chembere muto wegwaya mangwana inofira mudziva
221. Kurayira kunoda pwere mukuru ndimambo
222. Kure kwegava ndokusina mutsubvu
223. Kure ndokuna amai kune mukadzi unofa wasvika
224. Kurembera kwedamba handiko kuwa
225. Kurera imbwa nomukaka mangwana inofuma yokuruma
226. Kurera imbwa rera inoruma igokudzivirira mupfumvu
227. Kureva ndokunei, kutarisa kurevawo
228. Kuriona guyu kutsvukira, mukati rizere masvosve
229. Kurova imbwa wakaviga mupini
230. Kurumwa nechekuchera
231. Kusaziva kufa
232. Kuseka nhamo kunga rugare
233. Kusekana kwaanakamba
234. Kusimbirira kurapa mhopo kumusana iwe une ziso rine mbonje
235. Kutatarika humira
236. Kutaura kudzikisira kuita makata
237. Kutenda kwakitsi kuri mumwoyo
238. Kuvhunduka chati kwata hunge une katurike
239. Kuwanda kwakanaka, kwakaipira mukupedza muto
240. Kuwanda kwemaoko kunotsonza ndima
241. Kuyewedza semhiripiri mukati izere uturu
242. Kuziva mbuya huudzwa
243. Kwadzinorohwa matumbu ndiko kwadzinomhanyira
244. Kwamairidigikira ndiko kwomoringa benya, kwamairinga benya ndiko kwomoridigikira
245. Kwave kusakara kwedowo serisakadyiwa nyama
246. Machongwe maviri haakukuridze pamutanda mumwe
247. Made echakata kutsvukira mumuti kuti ndiposherwe
248. Made etsvimborume okudya yakawaridza
249. Mai musuva usingasevi muto
250. Makata anoshura materu
251. Makunguo zvaakatya akafa mangani
252. Makunun’unu maodza nyemba
253. Manakira kure mvura yemubvumbi
254. Manatsa mukanwa ndonda kurota ichiyamwa
255. Manenji kuona kamba ichitamba nembudzi
256. Mangachena inoparira parere nhema
257. Manomano emuroyi kunyepera kutya dzvinyu akasungirira nyoka muchiuno
258. Manyengedza pfungwa efodya kuzadza dama nehutsi husingasviki kuguru
259. Mapudzi anovira kusina hari
260. Mari ine chitema
261. Matakadya kare haanyaradzi mwana
262. Matanda makuru mazunguniswa
263. Matende mashava anovazva doro
264. Matukirwo ababa kunema mwana
265. Matsotsi haagerani
266. Mazvake-mazvake kudya kwembada
267. Mazvokuda kufa namaronda enyora
268. Mbavha imbatwa, mbavha-rutsoka ishamwari
269. Mboko chena yakaparira parere mhema
270. Mbiri matende inoputsika
271. Mbudzi kudya mufenje kufananyina
272. Mbudzi yazvarira pavanhu yati nditandirwe’mbwa
273. Mharadzano dzakabva munzira
274. Mhembwe rudzi kuzvara mwana ane kazhumu
275. Mhondoro kurura inotanga wayo
276. Mhosva haiori
277. Mhosva inorondwa hakuna mhosva yakaita honye
278. Mhuno hainwi mvura muromo usina kunwa
279. Miromo yavakuru haiviri pasi
280. Miti inomera pamwepo hairegi kukwizana kana kune mhepo
281. Mombe yekukumbira ndeyekukama wakaringe nzira
282. Mombe yenjeni kutokama wakasungira
283. Moyo chena unobayisa
284. Moyo muti unomera paunoda
285. Mucheri wegurwe mutevedzeri, mudimbidziri anorasa mwena
286. Muchero wegudo unodyirwa kupedza
287. Mudzimu vakupa ronda vati nhunzi dzikudye
288. Mudzimu waro bonga kuwana huku dzichirwa
289. Muenzi haapedzi dura
290. Mugoni wepwere ndeasinayo
291. Mugoti unopiwa anyerere
292. Mukuru mukuru hanga haigari pfunde
293. Mukwasha mukuyu haapere kudyiwa
294. Munhu akanaka haararame
295. Munhu haarerwi nebonde
296. Munhu kufamba kunenge kukavira nyimo, kutizira kuchinge kudyara nzungu, kucheuka kukange kutsindire’shwa
297. Munhu akatsiga anozviganhura pakunwa hwahwa
298. Munongedzo hauzvinongedzi
299. Munyai mutumwa, muridzi wesoko ndiwe
300. Muonerapamwe chuma yemuzukuru
301. Muramba kukombwa muramba hweni
302. Muramu inzungu yakateya gonzo
303. Murimi anodya amire
304. Murombo haarovi chine nguo
305. Murombo munhu
306. Muromo chipfukuto unopedza matura
307. Muromo haupi chinopa maoko
308. Muromo hauzarirwi nerwizi
309. Muromo kapako kekuhwanda nako
310. Muroyi hana mugoni
311. Muroyi munhu kubayiwa anochemawo
312. Muroyi ndishe
313. Muroyi royera kure ugowana anokuviga
314. Murume akanaka asiri wako
315. Mushambadzi haagari pasi
316. Musanyengerera makudo neanokamhina
317. Musha mukadzi
318. Mushonga haubati pasina ronda
319. Musikana chihambakwe asvika anokanda chibwe
320. Musikana isango rehuni rinotsvagwa naani nani
321. Musikana ishavhi, anoteverwa neshiri
322. Muswe wekutumira haurebi
323. Muto wetsenza ndiwo mumwe
324. Mutoro unorema wasvika
325. Mutsa worutsoka kuperekedza ziso
326. Mutumwa haana mbonje
327. Muzivi wenzira yeparuware ndiye mufambi wayo
328. Muzvimbirwi ndiye murwa nesasa
329. Mviromviro yemhanza inotanga shosha
330. Mviromviro yemhanza mapfeka
331. Mvura bvongodzeke ndiyo garari
332. Mvura haitori warema
333. Mvura inoera usinayo
334. Mvura inonaya yatanga hore
335. Mvura inoshinyira ndeiri pazambuko
336. Mvura yembambara tiza ichabva kure
337. Mwana asingachemi anofira mumbereko
338. Mwana mudiki in’anga
339. Mwana muduku kubvuma rwendo rwake ruri mberi
340. Mwana washe muranda kumwe
341. Mwana washe ndishewo, womuranda anochemberera muuranda
342. Mwana wengwe mwana wengwe kuona chikara haatizi
343. Mwana wenyoka inyoka haina muduku
344. Mwanasikana ndimapfumise
345. Mwoyochena weyi bere kugarira munhu akafa
346. N’ai kwadzo ndedzomucheche dzomukuru dzinoreva kudya
347. N’anga hadzifarirani
348. N’anga haizvirapi
349. Natsa kwavabva kwaunoenda husiku
350. Ndakaziva haitingamire
351. Ndakazvida haichemedzi
352. Ndambakuudzwa akaonekwa nembonje pahuma
353. Ndezvehuru, doko dzinonyika miswe
354. Ndezvemeso muromo zvinyarare
355. Ndezvowabaya kuti chiropa hachiseveswi sadza
356. Ndima yabatwa yasundika
357. Ndima yasakurwa haidzoki
358. Ndingarega sei kununa ini ndiri parumano
359. Ndisvike-ndisvike inoradza vazhinji panzira
360. Ndizvovo kanyama kaasina’mbwa
361. Ndoita nzwirapamuviri tsvimbo yarova dapi
362. Ndomene haichemedzi
363. Ndongwe inyama hazvienzani nenhikiti
364. Ndumudzani hadzidyi mundiro imwe chete
365. Nerimwe zuva gava richadimbura musungo
366. Ngezvemo zvimbutu zvamaonde
367. Ngoma ndedzemiti kutsemuka tinoveza dzedu
368. Ngoma tamba vamwe vachatamba
369. Ngozi nehama hazvisiyani
370. Ngozi yerombe igandanzara/ijekakwose
371. Ngwena haidyi chabamba charo chinoza neronga
372. Nhaka mbuya ndeyemombe yemunhu inozvionera
373. Nhambetambe inoregwa ichanaka
374. Nhamo hadziiti mbiri
375. Nhamo haizivi pakagara imwe
376. Nhamo inenge yefodya inoti uku yakarumwa uku inotsva
377. Nhamo inhamo zvayo amai havaroodzwi
378. Nhamo ndimuuyandega semhanza kumhara mumusoro
379. Nhamo neman’a hazvisiyani
380. Nhamo urimbo inonamira
381. Nhamo yomumwe hairambirwi sadza
382. Nhasi chineni mangwana chinewe
383. Nhasi ndini mangwana ndiwe
384. Nhava yebenzi haitani kusakara
385. Nhenha isibi inoroya
386. Nherera inoguta musi wafa mai
387. Nherera panorayirwa vana vevapenyu iwe inzwawo
388. Nhiyo kuenda kudzani huona mai
389. Nhonhongora kudya chayo kukumbirirei uchi kudondi
390. Nhumbu ibakwa rehuni inochengeta nyoka nemakonzo
391. Nhumbu mukadzi mukuru hairevi chayadya
392. Nhunzi haimhari pasina ronda
393. Njera yomusaririra ndiyo yeshiri
394. Nyadzi dzinokunda rufu
395. Nyakuravira ndiye anoziva kuti nyama yaibva
396. Nyamunatsi ndiye nyamutsigwa nebonda
397. Nyika mukanza, haina mukwambo
398. Nyoka huru haizvirumi
399. Nzanga inokura yerema yomuchenjeri inoparara
400. Nzanga seka dumba, dumba seka nzanga
401. Nzara ishuramweni
402. Nzira ine minzwa ndiyo ine ushe
403. Nzira masanga
404. Nzombe huru yakabva mukurerwa
405. Nzou hairemerwi nenyanga dzayo
406. Nzou mutupo pana vanhu paseri ava machikichori
407. Nzvengende rumbudzi rusisazivi mafuro
408. Onde kutsvuka kunze mukati rizere masvosve
409. Pabva zino rave vende
410. Pachapwa madziva miramba tichanyurura
411. Pafa munhu hapashaikwi muroyi
412. Pagara murimi pagara mupopoti
413. Pakukutu hapaurayi
414. Pane danga pane mombe pane hundi pagara hurudza
415. Pane machikichori miromo inovanda
416. Panoda mwoyo nzira haisviki
417. Panodya ishe varanda vanodyawo
418. Panomera muswe panonyeredza
419. Pasina nyimo makunguo aizodyei
420. Pfimbi yegudo, gare-gare yapfukunurwa
421. Pfini yenyoka kuruma chaisingadyi
422. Pfuma yenhaka inoparadza ukama
423. Pfupa jena rakabva munyama
424. Potsi haarwirwi anorwirwa ndiPiri
425. Rambakuudzwa akaonekwa nembonje pahuma
426. Raramo idivakamwe
427. Rega kutsindira mwena unobuda ishwa
428. Rega kuyera nyoka negavi iyo iripo
429. Regai dzive shiri mazai haana muto
430. Rima rinoshura chiedza
431. Rina manyanga hariputirwi mumushunje
432. Rinonyenga rinohwarara rinozosimudza musoro rawana
433. Rombe ngerichaenda rodzoka ndimambo
434. Rombe pakata hana mukaka ndowavaridzi
435. Rombe rinosekwa richaenda kana rodzoka, hedzo nhureture
436. Roro kutsvuka kunze mukati rizere masvosve
437. Rugare tange nhamo
438. Rukova rwizi kuyambuka unokwinya nguo
439. Rwizi rukuru madirano
440. Rwomuranda rwakoneswa norwashe, rwashe rwakoneswa nemvura kunaya
441. Samungemunge musvuvuganda dzvinyu risina mbava
442. Sango rinopa waneta
443. Shambakodzi yakarindwa haiviri
444. Shungu dzembwa dziri mumwoyo kuhukura ndiko kududza
445. Soko harivhikwi
446. Takabva neko kumhunga hakuna’pwa
447. Tambai nezvimwe, nhava yen’anga/yanyanduri haivhurwi/haibatwi
448. Tambe tambe vanoda varivo
449. Taramuka panotamba dera
450. Tenda muchero ugowisa
451. Tenda muchero wadya zvinogadza mwoyo
452. Tenda wakohwa zvemunda wezunde
453. Tichaona kunowira tswimbo nedohwe
454. Totenda dzanwa mombe dzaswera nebenzi
455. Totenda maruva tadya chakata
456. Totenda nyemba tanwira mvura
457. Totenda yabikwa imba yepwere
458. Totenda yavira tsambakodzi yedemhe
459. Tsapata rukukwe hazvienzani nokurara pasi
460. Tsenzi igara yadyiwa
461. Tsiru nzenzi manhenda waikama
462. Tsuro haipunyuki rutsva kaviri
463. Tsuro kotsa muromo
464. Tsvaru akadana tivu
465. Tsvimborume kutandara nemvana mwoyo uri kumhandara
466. Tswanda inorema yasvika
467. Twemudenhe tune ushorwi
468. Ubatebate hunourayisa
469. Uchenjere kudya nzungu zvese nemhutwa
470. Ugaro mwena kutevedza hunoguma
471. Ukadzinga tsuro mbiri imwe inopunyuka
472. Ukama hahusukwi nemvura hukabva
473. Ukama hunonhuhwa
474. Ukama igasva hunozadziswa nokudya
475. Ukama urimbo kudambura haubvi
476. Ukangosekerera hwiza mangwana dzinokudyira muriwo
477. Ukanzwa bofu richiti ndinokurova pane cherakatsika/ parakazendama
478. Ukaravidza chembere nyama inofira musango
479. Ukuru hurema hahuvanzwi
480. Umambo hutambidzwana
481. Umba hwehosi husina marevere
482. Umhandara idambakamwe
483. Unaki hwemukadzi huri pamwana
484. Upenyu hwenungo irima
485. Upenyu imhindupindu
486. Upfumi idova hautani kupera
487. Ura mapako hunozvara mbava nemuroyi,
488. Urombo hune nherera kudya ikarutsa,
489. Urombo hwayo mhembwe kufa iri pamusungo
490. Urombo hwenherera kupakwa ichirutsa,
491. Urombo uroyi hauudzwi munhu
492. Urombo hwematede kunaiwa nemvura makurwe ari mumhatso
493. Usachenjedza n’anga kurapwa uchada
494. Usadzinganisa tsuro nemunyu muchanza
495. Usaguta ukasunda dura
496. Usakangira nyimo vane meno avo havo
497. Usakurumidza kumedza kutsenga uchada
498. Usakusha mbeu mvura yaenda
499. Usaona imbwa kunyenama ukati unokusekerera
500. Usapedzera tsvimbo kuna vanamakuwe idzo hanga dzichauya
501. Usapinza munwe mumwena unobuda wareba
502. Usaruka nhava sora ratsva
503. Usarume muromo wenzombe inopura zviyo
504. Usashore nyemba nedzinozvimbira
505. Usatamba nematope pasina mvura
506. Usatanda hwiza idzo tsuro dzichauya
507. Usatsvaga nhava muuswa iro sora ratsva
508. Usavaka danga pasina mombe
509. Usaverenga mbeva nemudune
510. Ushe hauzvitongi
511. Ushe hukokwa, hunotokokwa kune vamwe
512. Ushe hunonyanga dera
513. Ushe hunonyangira rema
514. Ushe husiirwana
515. Ushe idova hunoparara
516. Ushe imhute hunoparara zuva rabuda
517. Ushe madzoro hunoravanwa
518. Ushe muzhanje unokuva
519. Ushe vuranda
520. Usiku humwe hauodzi nyemba
521. Usiku igore
522. Uswa hwenyati dohuri mudumbu huri pamuromo inofa nahwo
523. Utsi hwenyama hautosvori
524. Utsva hworurimi hahuna marapiro
525. Uzivi wenzira huri mugumbo
526. Vadani ndivo vakani
527. Vagere pachavo vangonyinda
528. Vakachenjera havatsvairani mbeva
529. Vakadyara tsvina vachakohwa hundi muchamupupuri
530. Vakafa havana chavakaona
531. Vakafa vakazorora
532. Vakakavira mhepo vachacheka chamupupuri
533. Vana wengwena havakuriri mudziva rimwe chete
534. Vari kuno vanoshura vanoviga nherera mhenyu vachisiya muzvari afa
535. Vari pachavo chikurikuri
536. Vari pachavo vanokwenyana
537. Varume ndivo vamwe kutsva kwendebvu vanodzimurana
538. Vataitururira matohwe nhasi ndivo votiseka maparapadzwa
539. Vaviri vaviri wechitatu muzvinaguhwa
540. Vayanani ndivo varwi
541. Vimba nechako chemwango chekukumbira hachina ndima
542. Wabereka sekera muchitende
543. Wadzvova aguta
544. Wafa wanaka
545. Waguta zvekupisa dura
546. Waita mbereko ada kusuka machira
547. Waita womutorwa kuti kumwe kwakaoma kumwe kunyoro
548. Wakagarika ngewakafa mupenyu pfumo riri mushure
549. Wakandicheka nerakagomara
550. Waniwa haichatyi kufamba mudova
551. Wanzi baba wada kamusha kake
552. Warara warara nemuromo wake
553. Watungamira haatori nzira
554. Wazarira bako mvura ichada kunaya
555. Wegudza ndowegudza kufuga gumbeze rinotsva
556. Wekwemurume ndewe kwemurume
557. Wenhamo haachatyi kufamba murima
558. Wenhamo haaneti
559. Yadeuka yadeuka mvura yemuguchu haiorerwi
560. Yatsika dope/musheche yanwa
561. Zano marairanwa
562. Zano ndega akasiya jira mumasese
563. Zano pangwa une rako
564. Zano vaviri
565. Ziitakamwe mimba yousikana
566. Zino irema rinosekerera varisingadi
567. Zvaivana ngwarati kudya iwete
568. Zvakona n’anga murapwa achida
569. Zipfuko rambuya ziramba watonha
570. Zingizi gonyera pamwe maruwa enyika haaperi
571. Zino irema rinosekerera newarisingadi
572. Ziriwo rechembere ziramba waravira
573. Ziso haribi chomunhu
574. Zizi kurungwa munyu roti ndava hukuwo
575. Zongororo kugonya zvaro asi shungu rinadzo
576. Zhundu kugara mudanga zvanzi ndava mombe
577. Zuva igore rinodoka rava namarevo mavi namavuya
578. Zuva rimwe hariodzi nyama
579. Zuva rimwe hariradzi munda
580. Zvaitika zvaitika bhurugwa rebenzi risingazivi mberi kana shure
581. Zvikoni zvikoni mimba haibvi negosoro
582. Zvinhu zviedzwa chembere yekwaChivi yakabika mabwe ikanwa muto
583. Zviri kumwene wegira kufuka kana kuwarira
584. Zviroto zviroto
585. Zviururwi zvinofara kana kondo afa ziso
586. Zviuya hazvivanani
587. Zviuya zviri mberi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s