Tsumo

1. Abereka otochena moyo
2. Afamba apota
3. Afirwa haaringwi kumeso
4. Aguta haaoneki
5. Aita chake ndihombarume
6. Aiva madziva ave mazambuko
7. Akanga nyimo awangarara
8. Akuti rima ati ugute
9. Akumhina afamba hazvienzani naTigere
10. Akuruma nzeve ndewako
11. Akwewa sanzu akwewa namashizha aro
12. Ane bedzi ndeane rake kudzana anopururudza
13. Ane ganda ane nyama hazvienzane nowakabata hohwa
14. Ane marengenya haacharike moto
15. Ane mhuri kwayo ndeane ndume ane mhurikadzi vaeni
16. Ane mombe yake anoziva makumire ayo
17. Anokutukira badza unokupa upfumi
18. Apunyaira haashayi misodzi
19. Ashamba haanokorerwi
20. Atandavara aguta, apfunya ndiye avata nayo
21. Ateya mariva murutsva haachatyi kusviba magaro
22. Atswinya arwa
23. Avengwa anhuhwa
24. Baba muredzi mwana kuchema anodaidza mai
25. Badza guru ipa murimi, kuripa simbe inovata naro
26. Basa mangwanani
27. Benzi bunza rakanaka
28. Benzi raramba mbanda harirapiki
29. Benzi rikasaimba manjemanje richamhanya bani
30. Bere zvarakatya mapapata aro mangani
31. Bhuru rasarira shure rasarira shamhu
32. Chada mwoyo hachikoni, mwoyo chiremba
33. Chafamba chasvava
34. Chafamba kamwe hachiteivi
35. Chaikanya chototsa, chaitotsa chokanyawo
36. Chaitemura chava kuseva
37. Chakabaya chikachokera
38. Chakaenzanwa ibvudzi upfumi hahuna kuenzanwa
39. Chakafukidza dzimba matenga
40. Chakanaka chakanaka mukaka haurungwi (munyu)
41. Chakatairi pasi ndechevanhu vose asi chiri mumuti ndechowagona kukwira
42. Chakatanga ndochakachenjedza
43. Chako ndechako kuseva unosiya muto
44. Chapadare chakakandwa parurimi rwavapfuuri, chomumba chiri mumhepo
45. Chapinda munzeve chavaridza bonde
46. Charova sei chando chakwidza hamba mumuti
47. Charovedzera charovedzera gudo rakakwira mawere kwasviba
48. Chati homu chareva
49. Chauya masikati charamba ndima chauya usiku charamba hope
50. Chava chigondora chava chimombe kutadza kutunga hurema hwacho
51. Chavavana batisisa mudzimu haupi kaviri
52. Chavavana pfumbata vashakabvu havakandi ruviri
53. Chawawana idya nehama mutorwa ane hanganwa
54. Chawira pasi mudzimu wembwa
55. Chekuba hachigari
56. Chembere masikati usiku imvana
57. Chembere mukadzi hazvienzani nekurara mugota
58. Chembere ndeyembwa yomunhu inofa ichigurukuta
59. Chembere ndeyembwa yomurume ndibaba wavanhu
60. Chimene chezizi parafamba hanzi muroyi
61. Chenga ose manhanga hapana risina mhodzi
62. Chibage chinovandira kune vasina meno
63. Chibwe chiremera chavari kure vari pedyo vanotamba nacho
64. Chidamoyo hamba yakada makwati
65. Chidembo hachinzwi kunhuhwa kwacho
66. Chidhiidhii kutsvara hundi moyo uri kumakoto
67. Chidokodoko chirere muviri chikuru chinozouya wakora
68. Chidyamatoo akadzipwa neganda remhuru
69. Chidziva chakadzikama ndicho chinogara ngwena
70. Chigare chenda kudya akaitakura
71. Chigarisano ndicho chine mhosva
72. Chigere ibwe muti unowa
73. Chikomba chinovirima kwacho
74. Chikomo shata divi rimwe ritambire pwere
75. Chikuni chinoda mukuchidziri
76. Chimwe nachimwe chine nguva yacho
77. China manenji hachifambisi chinomirira kuti mavara acho aonekwe
78. Chinobhururuka chinomhara
79. Chinogova ruoko muromo haugovi
80. Chinokanganwa idemo asi chitsiga hachikanganwe
81. Chinokokwa upfumi urombo hunozvikoka
82. Chinokura chinokotama musoro wegudo chave chinokoro
83. Chinokura choga isango munda kukura huona tewe
84. Chinokura usipo imombe munda unokura nokuvandurirwa
85. Chinono chine’ngwe bere rakadya richifamba
86. Chinonzi regedza ndechiri mumaoko chiri mumoyo unofa nacho
87. Chinotanga mberi mashura
88. Chinotaura ndechiri mumusungo, chiri muriva chinoti denga rava
89. Chinotanga kukambaira, kufamba kunouya kwega
90. Chinozipa chinoregwa
91. Chinoziva ivhu kuti mwana wembeva anorwara
92. Chipitipiti chakazvara chimwandamwanda
93. Chirega kutya kununa iwe wakasasikwa
94. Chirema ndechina mazano chinotamba chakazendama kumadziro
95. Chirere mangwana chigozokurerawo
96. Chiri mumoyo chiri muninga unofa nacho
97. Chiri mumusakasaka chinozvinzwira
98. Chiri pamuchena chiri pamutenure
99. Chiri pamumwe chiri padanda
100. Chiripo chariuraya zizi harifi nemhepo
101. Chiripo chiripo ndarira imwe hairiri
102. Chirungurira chirwere ukanyara unofa nacho
103. Chirungurira ndechowadya maradzwa chowerinopisa isvoto
104. Chisi chako hachibatsiri unodya wakaringa kumusuwo
105. Chisi chako masimba mashoma
106. Chisi chako pembera wadya
107. Chisi chako rembedza maoko, rega kukungira hata
108. Chisi hachieri musi vacharimwa
109. Chisingaperi chinoshura
110. Chitaurirwa mbare dzekumusana
111. Chitende chinorema ndechine mhodzi
112. Chitsva chiri murutsoka
113. Chitsva chitsva munamba wejenachena
114. Chivendekete anoseka chimedure
115. Chomukuru anopa omene
116. Chomukuru hachikumbirwi
117. Chura kugara mumvura handi kunwa
118. Dare harizondi munhu rinozonda mhosva
119. Dindingwe rinonaka richakweva rimwe kana iro rokwehwa roti mavara angu azare’vhu
120. Dzakatamba nepwete dzikareswa kudzorerwa
121. Dzavira mutswanda hadzichanetsi kunhonga
122. Dzvinyu kuzamba zuva huona bako
123. Fodya haina manenji semhamba
124. Fodya haina shura sedoro
125. Gapakapa ndere fodya remhudzi rinokura nokusakurirwa
126. Gombarume kudze soro kukudza dumbu wonge wave chana
127. Gona ana gona vakewo
128. Gona rehupfumi iziya
129. Gondo kuengerera raona zumbu
130. Gore haribvi pakabva rimwe
131. Gore musandu
132. Gudo kuipa kuipa zvaro asi haridyi chakafa choga
133. Gunguo rakaramba kumirira museve rikapona nehwakumukwaku
134. Gunguo rinodya mbamba, rino muchero waro
135. Hakuna dziva risina chura
136. Hakuna mombe inokorera pamarekete
137. Hanya nani chidoma chekwaChivi
138. Hapana angagone chisingagoneke naGona
139. Hapana chembwa tenzi vararira mutakura
140. Hapana mhou inokumira mhuru isiri yayo
141. Hapana mukuyu unovinga shiri
142. Hari haiviri isina mukuchidziri
143. Hauzivi tsanga inokodza tsambakodzi
144. Heya baravara ndiwo magariro kutuka mwene wechisvo ndiwo mano
145. Hope hadzina ndima
146. Hove dzinokwira dzine muronga
147. Hove huru dzinodyira kwodoka
148. Hukwana inodya ndeiri pana mai
149. Hurudza inofa ichinzi inodya
150. Hwahwa hahuna mbuva
151. Hwuromboi hwagara nherera kudya ikarutsa
152. Ibangano muchateya kuzondoona kwava kwomumwe chete
153. Idambudziko rehope kurota kwawakarambwa
154. Igangaidza mukwenyi mhezi kuvavira mumoyo
155. Igaroziva kuti mhanza yembudzi iri mumabvi
156. Ikamwe pagore hembe yenherera
157. Imbwa nyoro ndidzo tsengi dzematowo
158. Imbwa payadyira haipakanganwi
159. Imbwa yakwavarara yatya
160. Imhashu yomurwere inogochwa yakabatwa gumbo
161. Inotanda yomunyepi younyerere haitandi
162. Ishe ndishe, muranda muranda
163. Ishungu dzomutana waswera padare kuramba nemhandire seane meno
164. Isimba kaviri kurwa nemukadzi weasipo
165. Kakara kununa hudya kamwe
166. Kamoto kamberewere kanopisa matanda mberi
167. Kana shumba ikashaya nyama inodya uswa
168. Kana wadya imbwa idya iri hono
169. Kandiro enda kandiro dzoka
170. Kandiro kanoenda kunobva kamwe
171. Kangoma kana koririsa kawa pedyo nekuda kubvaruka
172. Kubaya tange hama vatorwa vakutye
173. Kubikira mweni kumudzinga
174. Kuchengeta imbwa yomweni kuda mwene wayo
175. Kuchenjedza nyamukuta kuzvara uchada
176. Kuda chemungozva kubata mwana
177. Kudada kwavari mugomo kukumbira vari pasi mapfiwa
178. Kudya chevapfupi nekureba
179. Kudyirwa munda nembwa sendakarima nyama
180. Kufa izuva rimwe, kuora igore
181. Kufa kweane hari anosiya mazonde
182. Kufira mafufu segonzo
183. Kugara nhaka kuona dzevamwe
184. Kugarika tange nhamo
185. Kugocha kunoda kwaamai kwomwana kunodzima moto
186. Kukokwa kwasamusha kukokwa kwavagere naye
187. Kukonwa kwedare kukonwa kwamambo
188. Kukurukura hunge vapotsva
189. Kungotya nyanga dzezizi nyamba manhenga
190. Kunokanganwa mudyi wenyemba muoreri wamateko haakanganwi
191. Kupa kuturika
192. Kupedza nyota kuenda padziva
193. Kupfuma kwemuchana mudzimu wake
194. Kuramba dzvuku kuona jena
195. Kuramba nyama yechidembo hunge une yetsuro
196. Kurava mbudzi nedzisipo kurava nedzava matowo
197. Kuravidza chembere muto wegwaya mangwana inofira mudziva
198. Kurayira kunoda pwere mukuru ndimambo
199. Kure kwegava ndokusina mutsubvu
200. Kure ndokuna amai kune mukadzi unofa wasvika
201. Kurembera kwedamba handiko kuwa
202. Kurera imbwa nomukaka mangwana inofuma yokuruma
203. Kurera imbwa rera inoruma igokudzivirira mupfumvu
204. Kureva ndokunei, kutarisa kurevawo
205. Kurova imbwa wakaviga mupini
206. Kurumwa nechekuchera
207. Kusaziva kufa
208. Kuseka nhamo kunga rugare
209. Kutaura kudzikisira kuita makata
210. Kuvhunduka chati kwata hunge une katurike
211. Kuwanda kwemaoko kunotsonza ndima
212. Kuyewedza semhiripiri mukati izere uturu
213. Kuziva mbuya huudzwa
214. Kwadzinorohwa matumbu ndiko kwadzinomhanyira
215. Kwamairidigikira ndiko kwomoringa benya, kwamairinga benya ndiko kwomoridigikira
216. Kwave kusakara kwedowo serisakadyiwa nyama
217. Machongwe maviri haakukuridze pamutanda mumwe
218. Made echakata kutsvukira mumuti kuti ndiposherwe
219. Made etsvimborume okudya yakawaridza
220. Mai musuva usingasevi muto
221. Makunguo zvaakatya akafa mangani
222. Makunun’unu maodza nyemba
223. Manakira kure mvura yemubvumbi
224. Manatsa mukanwa ndonda kurota ichiyamwa
225. Manenji kuona kamba ichitamba nembudzi
226. Mangachena inoparira parere nhema
227. Manyengedza pfungwa efodya kuzadza dama nehutsi husingasviki kuguru
228. Mapudzi anovira kusina hari
229. Matakadya kare haanyaradzi mwana
230. Matanda makuru mazunguniswa
231. Matende mashava anovazva doro
232. Matukirwo ababa kunema mwana
233. Matsotsi haagerani
234. Mazvokuda kufa namaronda enyora
235. Mbavha imbatwa, mbavha-rutsoka ishamwari
236. Mbiri matende inoputsika
237. Mbudzi kudya mufenje kufananyina
238. Mbudzi yazvarira pavanhu yati nditandirwe’mbwa
239. Mharadzano dzakabva munzira
240. Mhembwe rudzi kuzvara mwana ane kazhumu
241. Mhondoro kurura inotanga wayo
242. Mhosva haiori
243. Mhosva inorondwa hakuna mhosva yakaita honye
244. Mhuno hainwi mvura muromo usina kunwa
245. Miti inomera pamwepo hairegi kukwizana kana kune mhepo
246. Mombe yekukumbira ndeyekukama wakaringe nzira
247. Mombe yenjeni kutokama wakasungira
248. Moyo chena unobayisa
249. Moyo muti unomera paunoda
250. Mucheri wegurwe mutevedzeri, mudimbidziri anorasa mwena
251. Mudzimu vakupa ronda vati nhunzi dzikudye
252. Mudzimu waro bonga kuwana huku dzichirwa
253. Muenzi haapedzi dura
254. Mugoni wepwere ndeasinayo
255. Mugoti unopiwa anyerere
256. Mukuru mukuru hanga haigari pfunde
257. Mukwasha mukuyu haapere kudyiwa
258. Munhu akanaka haararame
259. Munhu haarerwi nebonde
260. Munhu kufamba kunenge kukavira nyimo, kutizira kuchinge kudyara nzungu, kucheuka kukange kutsindire’shwa
261. Munhu akatsiga anozviganhura pakunwa hwahwa
262. Munongedzo hauzvinongedzi
263. Munyai mutumwa, muridzi wesoko ndiwe
264. Muonerapamwe chuma yemuzukuru
265. Muramba kukombwa muramba hweni
266. Muramu inzungu yakateya gonzo
267. Murimi anodya amire
268. Murombo haarovi chine nguo
269. Murombo munhu
270. Muromo chipfukuto unopedza matura
271. Muromo haupi chinopa maoko
272. Muromo hauzarirwi nerwizi
273. Muromo kapako kekuhwanda nako
274. Muroyi hana mugoni
275. Muroyi munhu kubayiwa anochemawo
276. Muroyi ndishe
277. Muroyi royera kure ugowana anokuviga
278. Murume akanaka asiri wako
279. Mushambadzi hagari pasi
280. Musanyengerera makudo neanokamhina
281. Musha mukadzi
282. Mushonga haubati pasina ronda
283. Musikana chihambakwe asvika anokanda chibwe
284. Musikana isango rehuni rinotsvagwa naani nani
285. Musikana ishavhi, anoteverwa neshiri
286. Muswe wekutumira haurebi
287. Muto wetsenza ndiwo mumwe
288. Mutoro unorema wasvika
289. Mutsa worutsoka kuperekedza ziso
290. Mutumwa haana mbonje
291. Muzivi wenzira yeparuware ndiye mufambi wayo
292. Muzvimbirwi ndiye murwa nesasa
293. Mviromviro yemhanza inotanga shosha
294. Mviromviro yemhanza mapfeka
295. Mvura haitori warema
296. Mvura inoera usinayo
297. Mvura inoshinyira ndeiri pazambuko
298. Mvura yembambara tiza ichabva kure
299. Mwana asingachemi anofira mumbereko
300. Mwana mudiki in’anga
301. Mwana muduku kubvuma rwendo rwake ruri mberi
302. Mwana washe muranda kumwe
303. Mwana washe ndishewo, womuranda anochemberera muuranda
304. Mwana wengwe mwana wengwe kuona chikara haatizi
305. Mwana wenyoka inyoka haina muduku
306. Mwanasikana ndimapfumise
307. Mwoyochena weyi bere kugarira munhu akafa
308. N’ai kwadzo ndedzomucheche dzomukuru dzinoreva kudya
309. N’anga hadzifarirani
310. N’anga haizvirapi
311. Natsa kwavabva kwaunoenda husiku
312. Ndakaziva haitingamire
313. Ndakazvida haichemedzi
314. Ndambakuudzwa akaonekwa nembonje pahuma
315. Ndezvehuru, doko dzinonyika miswe
316. Ndezvowabaya kuti chiropa hachiseveswi sadza
317. Ndima yabatwa yasundika
318. Ndima yasakurwa haidzoki
319. Ndingarega sei kununa ini ndiri parumano
320. Ndisvike-ndisvike inoradza vazhinji panzira
321. Ndizvovo kanyama kaasina’mbwa
322. Ndoita nzwirapamuviri tsvimbo yarova dapi
323. Ndomene haichemedzi
324. Ndongwe inyama hazvienzani nenhikiti
325. Ndumudzani hadzidyi mundiro imwe chete
326. Nerimwe zuva gava richadimbura musungo
327. Ngezvemo zvimbutu zvamaonde
328. Ngoma ndedzemiti kutsemuka tinoveza dzedu
329. Ngoma tamba vamwe vachatamba
330. Ngozi nehama hazvisiyani
331. Ngozi yerombe igandanzara/ijekakwose
332. Ngwena haidyi chabamba charo chinoza neronga
333. Nhaka mbuya ndeyemombe yemunhu inozvionera
334. Nhambetambe inoregwa ichanaka
335. Nhamo hadziiti mbiri
336. Nhamo haizivi pakagara imwe
337. Nhamo inenge yefodya inoti uku yakarumwa uku inotsva
338. Nhamo inhamo zvayo amai havaroodzwi
339. Nhamo neman’a hazvisiyani
340. Nhamo urimbo inonamira
341. Nhamo yomumwe hairambirwi sadza
342. Nhasi chineni mangwana chinewe
343. Nhasi ndini mangwana ndiwe
344. Nhava yebenzi haitani kusakara
345. Nhenha isibi inoroya
346. Nherera inoguta musi wafa mai
347. Nherera panorayirwa vana vevapenyu iwe inzwawo
348. Nhiyo kuenda kudzani huona mai
349. Nhonhongora kudya chayo kukumbirirei uchi kudondi
350. Nhumbu ibakwa rehuni inochengeta nyoka nemakonzo
351. Nhumbu mukadzi mukuru hairevi chayadya
352. Nhunzi haimhari pasina ronda
353. Njera yomusaririra ndiyo yeshiri
354. Nyadzi dzinokunda rufu
355. Nyakuravira ndiye anoziva kuti nyama yaibva
356. Nyamunatsi ndiye nyamutsigwa nebonda
357. Nyika mukanza, haina mukwambo
358. Nyoka huru haizvirumi
359. Nzanga inokura yerema yomuchenjeri inoparara
360. Nzanga seka dumba, dumba seka nzanga
361. Nzara ishuramweni
362. Nzira ine minzwa ndiyo ine ushe
363. Nzira masanga
364. Nzombe huru yakabva mukurerwa
365. Nzou hairemerwi nenyanga dzayo
366. Nzou mutupo pana vanhu paseri ava machikichori
367. Onde kutsvuka kunze mukati rizere masvosve
368. Pabva zino rave vende
369. Pachapwa madziva miramba tichanyurura
370. Pagara murimi pagara mupopoti
371. Pakukutu hapaurayi
372. Pane danga pane mombe pane hundi pagara hurudza
373. Panoda mwoyo nzira haisviki
374. Panodya ishe varanda vanodyawo
375. Panomera muswe panonyeredza
376. Pasina nyimo makunguo aizodyei
377. Pfini yenyoka kuruma chaisingadyi
378. Pfupa jena rakabva munyama
379. Potsi haarwirwi anorwirwa ndiPiri
380. Rambakuudzwa akaonekwa nembonje pahuma
381. Raramo idivakamwe
382. Rega kutsindira mwena unobuda ishwa
383. Rega kuyera nyoka negavi iyo iripo
384. Regai dzive shiri mazai haana muto
385. Rina manyanga hariputirwi mumushunje
386. Rinonyenga rinohwarara rinozosimudza musoro rawana
387. Rombe ngerichaenda rodzoka ndimambo
388. Rombe pakata hana mukaka ndowavaridzi
389. Rombe rinosekwa richaenda kana rodzoka, hedzo nhureture
390. Roro kutsvuka kunze mukati rizere masvosve
391. Rugare tange nhamo
392. Rukova rwizi kuyambuka unokwinya nguo
393. Rwizi rukuru madirano
394. Rwomuranda rwakoneswa norwashe, rwashe rwakoneswa nemvura kunaya
395. Shambakodzi yakarindwa haiviri
396. Shungu dzembwa dziri mumwoyo kuhukura ndiko kududza
397. Soko harivhikwi
398. Takabva neko kumhunga hakuna’pwa
399. Tambai nezvimwe, nhava yen’anga/yanyanduri haivhurwi/haibatwi
400. Tambe tambe vanoda varivo
401. Taramuka panotamba dera
402. Tenda muchero ugowisa
403. Tenda muchero wadya zvinogadza mwoyo
404. Tenda wakohwa zvemunda wezunde
405. Tichaona kunowira tswimbo nedohwe
406. Totenda dzanwa mombe dzaswera nebenzi
407. Totenda maruva tadya chakata
408. Totenda nyemba tanwira mvura
409. Totenda yabikwa imba yepwere
410. Totenda yavira tsambakodzi yedemhe
411. Tsapata rukukwe hazvienzani nokurara pasi
412. Tsenzi igara yadyiwa
413. Tsiru nzenzi manhenda waikama
414. Tsuro haipunyuki rutsva kaviri
415. Tsuro kotsa muromo
416. Tsvaru akadana tivu
417. Tsvimborume kutandara nemvana mwoyo uri kumhandara
418. Tswanda inorema yasvika
419. Twemudenhe tune ushorwi
420. Ubatebate hunourayisa
421. Ugaro mwena kutevedza hunoguma
422. Ukadzinga tsuro mbiri imwe inopunyuka
423. Ukama hahusukwi nemvura hukabva
424. Ukama hunonhuhwa
425. Ukama igasva hunozadziswa nokudya
426. Ukama urimbo kudambura haubvi
427. Ukangosekerera hwiza mangwana dzinokudyira muriwo
428. Ukanzwa bofu richiti ndinokurova pane cherakatsika/ parakazendama
429. Ukaravidza chembere nyama inofira musango
430. Ukuru hurema hahuvanzwi
431. Umambo hutambidzwana
432. Umba hwehosi husina marevere
433. Umhandara idambakamwe
434. Unaki hwemukadzi huri pamwana
435. Upenyu hwenungo irima
436. Upenyu imhindupindu
437. Upfumi idova hautani kupera
438. Ura mapako hunozvara mbava nemuroyi,
439. Urombo hune nherera kudya ikarutsa,
440. Urombo hwayo mhembwe kufa iri pamusungo
441. Urombo hwenherera kupakwa ichirutsa,
442. Urombo uroyi hauudzwi munhu
443. Urombo hwematede kunaiwa nemvura makurwe ari mumhatso
444. Usachenjedza n’anga kurapwa uchada
445. Usadzinganisa tsuro nemunyu muchanza
446. Usaguta ukasunda dura
447. Usakangira nyimo vane meno avo havo
448. Usakurumidza kumedza kutsenga uchada
449. Usakusha mbeu mvura yaenda
450. Usaona imbwa kunyenama ukati unokusekerera
451. Usapedzera tsvimbo kuna vanamakuwe idzo hanga dzichauya
452. Usapinza munwe mumwena unobuda wareba
453. Usaruka nhava sora ratsva
454. Usarume muromo wenzombe inopura zviyo
455. Usashore nyemba nedzinozvimbira
456. Usatamba nematope pasina mvura
457. Usatanda hwiza idzo tsuro dzichauya
458. Usatsvaga nhava muuswa iro sora ratsva
459. Usavaka danga pasina mombe
460. Usaverenga mbeva nemudune
461. Ushe hauzvitongi
462. Ushe hukokwa, hunotokokwa kune vamwe
463. Ushe hunonyanga dera
464. Ushe hunonyangira rema
465. Ushe husiirwana
466. Ushe idova hunoparara
467. Ushe imhute hunoparara zuva rabuda
468. Ushe madzoro hunoravanwa
469. Ushe muzhanje unokuva
470. Ushe vuranda
471. Usiku humwe hauodzi nyemba
472. Usiku igore
473. Uswa hwenyati dohuri mudumbu huri pamuromo inofa nahwo
474. Utsi hwenyama hautosvori
475. Utsva hworurimi hahuna marapiro
476. Uzivi wenzira huri mugumbo
477. Vadani ndivo vakani
478. Vagere pachavo vangonyinda
479. Vakachenjera havatsvairani mbeva
480. Vakadyara tsvina vachakohwa hundi muchamupupuri
481. Vakafa havana chavakaona
482. Vakafa vakazorora
483. Vakakavira mhepo vachacheka chamupupuri
484. Vana wengwena havakuriri mudziva rimwe chete
485. Vari kuno vanoshura vanoviga nherera mhenyu vachisiya muzvari afa
486. Vari pachavo chikurikuri
487. Vari pachavo vanokwenyana
488. Varume ndivo vamwe kutsva kwendebvu vanodzimurana
489. Vataitururira matohwe nhasi ndivo votiseka maparapadzwa
490. Vaviri vaviri wechitatu muzvinaguhwa
491. Vayanani ndivo varwi
492. Vimba nechako chemwango chekukumbira hachina ndima
493. Wabereka sekera muchitende
494. Wadzvova aguta
495. Wafa wanaka
496. Waguta zvekupisa dura
497. Waita mbereko ada kusuka machira
498. Waita womutorwa kuti kumwe kwakaoma kumwe kunyoro
499. Wakagarika ngewakafa mupenyu pfumo riri mushure
500. Wakandicheka nerakagomara
501. Waniwa haichatyi kufamba mudova
502. Wanzi baba wada kamusha kake
503. Warara warara nemuromo wake
504. Watungamira haatori nzira
505. Wazarira bako mvura ichada kunaya
506. Wegudza ndowegudza kufuga gumbeze rinotsva
507. Wenhamo haachatyi kufamba murima
508. Wenhamo haaneti
509. Yadeuka yadeuka mvura yemuguchu haiorerwi
510. Yatsika dope/musheche yanwa
511. Zano marairanwa
512. Zano ndega akasiya jira mumasese
513. Zano pangwa une rako
514. Ziitakamwe mimba yousikana
515. Zino irema rinosekerera varisingadi
516. Zvaivana ngwarati kudya iwete
517. Zvakona n’anga murapwa achida
518. Zipfuko rambuya ziramba watonha
519. Zingizi gonyera pamwe maruwa enyika haaperi
520. Zino irema rinosekerera newarisingadi
521. Ziriwo rechembere ziramba waravira
522. Zizi kurungwa munyu roti ndava hukuwo
523. Zongororo kugonya zvaro asi shungu rinadzo
524. Zhundu kugara mudanga zvanzi ndava mombe
525. Zuva igore rinodoka rava namarevo mavi namavuya
526. Zuva rimwe hariodzi nyama
527. Zuva rimwe hariradzi munda
528. Zvaitika zvaitika bhurugwa rebenzi risingazivi mberi kana shure
529. Zvikoni zvikoni mimba haibvi negosoro
530. Zvinhu zviedzwa chembere yekwaChivi yakabika mabwe ikanwa muto
531. Zviri kumwene wegira kufuka kana kuwarira
532. Zviroto zviroto
533. Zviururwi zvinofara kana kondo afa ziso
534. Zviuya hazvivanani
535. Zviuya zviri mberi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s