Mudzimai weparuzevha

Kutoshinga, ma’mwana, kufa hakuurayi!
Yangu nhamo ndeye fodya yemudzanga,
Inoti uku yakarumwa, kuno inotsva netumitemo,
Tunovezwa nevarume, kuvapfavira vokushavira.

Ndagara kumuka pahunotsvuka hutonga,
Ndotsvaira ruvanze rwese pasina ati afamba.
Tsve-e, ndonanga kutsime kunochera yekugeza,
Vana vechikoro, kumeso zvese nezvidziyo.

Ibasa, kutongoti cheme-cheme tindike!
Ndisati ndatevera kumunda kwaendwa,
Vachikohomedzesa kuti nditevere chimbi,
Kunochaira zvese nekukandira mbeu.

Rudziyakamwe ndotanga kudzoka kumba,
Kunobikira vabasa chekunwa, putugadzike,
Yakakodzwa nevakamwa mangwanani ano,
Povozorodza nyama muberere, ini ndosuka.

Pedze, totungamidzana kudzoka kunosakura,
Atora wake muzira, kuenda nekudzoka.
Parinorova nhongonya, pakare ndomhanya,
Kuvavigira pfuko yandakakanya madeko.

Vachitonhodza mwoyo, ini ndawe pamoto,
Kumonya chiri chibataura, chikokasimba.
Povokwenya matumbu mubvute rehozi,
Handina zororo, changu kugara ndakamira.

Kutsime ndodzoka kuzadzisa zvirongo,
Mandiro emasikati tinosiya agezwa,
Poropitirira todzoka pakare pandima,
Ndisati ndaenda kunotsvaka dzepamoto.

Kubindu ndotanha chemberedzagunhana,
Vekubikisa remauro, kusati kwati ndo-o,
Pano, ndodziisa yababa yekugeza huruva.
Simba rekubatsira vana chikoro ndingarivana?

Zvino ndabatwa nehope porokukurudza,
Zvekutoridza ngonono, ndichiti husiku!
Karuke, racheka nyika ndichishama n’ai,
Baba votochena ndebvu vakandimirira.

Masizo kuzvimba nhundurwa, semurwere,
Murume mukuru kushaya nyadzi semupwere,
Vakoshiva vakarara vachindisandura ndinyerere,
Ndinovabudira pachena sezamu remuzvere!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*