Kunyangira iri mudanga

Musaona kufamba nyorenyore sezongororo,
Porepore, nhereka semunhu ari pazororo,
Segonzo anoruma achifuridzira, igororo,
Anokunyudza, kukugarisa mutswanda, chiororo,
Akapakata zvikukutu zvakabva kure kumaroro.

Kumazivandadzoka kwaakaenda mhiri kwaLimpopo,
Munhu ndeasingapurutani, paafunga ndipopo,
Usamubatsira siya adonhe, akwira ega mumupopo,
Ateyiwa nedovi, ange otorota achidya mapopo,
Hari yesadza haichererwi mvura kuno, chivi ipopo!

Avhakachira vakarabwa kumapfanya ikoko,
Oona muramu achitamba pada, akanda chikokoko,
Ndokupoterera, akati regai ndiende nekokoko,
Pooti ndidadamire, kuedza kubura mukoko,
Anyangira yaona, naambuya adirwa ine makoko!

Hatiteyi dzagara dziri mudanga kwedu uno’no,
Inga wani takakuyarutsira tikakupa Siponono?
Kungwara pasina, wakarara zvekuridza ngonono,
Chisimuka uende, rega kuramba wakati tonono,
Imbwa dzepano dzinoita mabiko ukaita chinono.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*