Roora rechimanjemanje

Gwaro renyu madzibaba ndariona,
Kutema kwekubatanidza ukama here?
Mamiriro ezvinhu tese tinoaziva,
Ndozviwanepi, chingwa netsvigiri?
Pazvinwiwa tichatoronda nhimbe.

Vakarabwa mune idi here shuwa?
Kundibhadharisa makandinzwanani?
Musadaro, inga muri vanyarikani,
Wenyu munomutarisira kutya kani?
Mukunda ndiye nyakundipfimba!

Mubvunzei paakazembera madziro!
Kupfunya chisero, tsika dzenhema,
Ndakamuona achipembera makan’a,
NdiMuzavazi mumamana matigere,
Hazvichabviri kutekenyandebvu.

Mwanasikana ndimapfumise!
Asika nongaivoka zvine mwero,
Chisiyanai nezviripwaripwa!
Hazvichadi pwanyaruzhohwa,
Ndakamuziva awa nengura.

Tasvika pano tichiti tichabuda,
Zvomoda tivake seri kwedanga,
Kukuvharirai mhumhi nemapere,
Ndinizve ndokurimirai gombo,
Chuma chandabvisa chishoma?

Kuumbwa akaumbwa zvake semusuva,
Hatishori, asi tarirai maziso kutsvuka,
Zvakumanakumana neufende hwenguruve,
Zvakare akafura vadzidzisi nerekeni,
Imbeu inosimwa kumucheto kwemunda!

Zvinenge zvave neudyire vadikani!
Rusambo rudzii, inzwai kuchema,
Yechimanda ndeyei asina pamiviri!
Tarakita ndiro rave danga rinotsika?
Bva chengetai, todzoka tavana pfuma!

Kwaye ndiani apa

Ruzha, pano anongovhotomoka,
Ndini wacho wembeu, ndionei!
Uyo chinguri asvika akangoti zii,
Atadza kukwana, mhutwa murusero!
Zvino kwaye ndiani apa?

Wasu wako ndiye weManyika,
Kwainonaka mhamba ngevamai,
Mukwerekwere kumahombekombe,
Tateguru rakabva nyikamukanza,
Manje ari nani ndiani apa?

Vakuru vakapfeka yemurara,
Rwavo ruziva rwakabva mudzinza,
Ava vengovani dzavo dzedzidzo,
Vanongopembedza magariro avamwe,
Saka ndezvipi zviri nani?

Wangu muvakidzani hasha kani,
Maoko ake haabati chinopona,
Kubva wako kunyara kwerudzii?
Rake zita paruzhinji haaridairi,
Ko-o ndekupi kwekupotera?

Imi munavo majaya nemhandara,
Potai muchitenda Musikavanhu,
Wepapapo vaviri vega pachavo,
Vanongoswerodya nyika rutivi,
Vagere ndevapi apa?

Hongu inyeredzi, tsvarakadenga,
Asi haana nguva nekuzvidinga,
Chipukandipemwenje mudhiniwe,
Chinongokwenya nekutsvara’nda,
Ko-o ndeupiko ari nani?

Kufundumara, tione ukamutanga?
Nyangwe zuva rabuda kudai,
Uyu anongoseka-seka neparufu,
Wadavapfanya bhanana repamusika,
Munhu kwaye ndeupi apa?

Ava ngevenhafu havazivi pekumira,
Zvino vazvimba matumbu nesadza,
Mukoranebhande kungoti nyobvo,
Yovhuvhuta kutotsvaga chekubatira,
Ane chimiro kwacho ndiani?

Wepano anozvirova dundundu,
Kuona nemavanga kuti anokaka,
Handirarame ane mitezo inoteta,
Gwara, tsiyo dzake dzinorwadza,
Achararama kupinda umwe ndiani?

Dzikama, hazvidi dzungu,
Rega kukurirwa nemhepo,
Kusvisvina zondo ndichitaura,
Hapana chiri nani pane chimwe,
Tese tiri nyama ichaora!