Mari ine chitema

Dai hwaidzokororwa,
Daidada neupenyu hwangu,
Kuremekedza vangu vabereki,
Kuvimba neshamwari dzangu,
Vose vagomhanyira kwandiri,
Ndoregedza kuzvifananidza,
Kukuridzira rangu tarenda,
Kusashushikana ndisingagoni,
Fodya haina shura sedoro,
Asi ndaisiyana nekuiputa,
Kuchengetedza wangu muviri,
Ndorega dzungu, kudzikama,
Kudya zvine mwero, zveziya,
Ndongoyewa yechisikirwa,
Ndakakomberedzwa nerudo,
Ndaiwe nezvese zvandaida,
Chandaimhanyira mari chi-i?
Ndazadza matanga mashanu,
Asi ndawe hari yofanzirofa,
Pedyo nekufuga rangu ndega,
Ndisina kana nemuchengeti,
Upfumi hworema kutakura,
Ndananga kwamupfiganebwe,
Kunoendwa angori maoko!

Munongedzo

Kuzvimiririra kunoda kushinga,
Kutokwinya, kushanda nesimba,
Worega kumirira vanozvishandira,
Kana wanyimwa woridza tsamwa,
Womupomera zvese zvakashata,
Kuna mai, sekuru nehuku dzese,
Ziva paunonongedza chigumwe,
Zvitatu zvakanongedza kunewe,
Rushambwa harubvi nemvura,
Negosoro kana nekupopota,
Nekurwunemera kune vamwe,
Paunoti hutsinye, zvitarise,
Ko-o, ako mabasa akarurama?
Zvanzi nhingi anonditaura,
Zvausinganeti kuropodza vamwe?
Pindu, pano pane tsvina,
Kumba kwababa vako kuri nani?
Pedze, he-e uyu unonyima,
Zviri nyore kugova chisi chako,
Cheziya rako chinoremekedzwa,
Vhara bako kana wosunga dzisimbe,
Umire kugaronongedza vamwe.

Chiramwa

Vafana vemazuvano chiramwa!
Panopano kuridza tsamwa,
Ndezvako izvo, handikendenge,
Vajaira dzavo nharembodza,
Kumasaisai kwavanoswerotandara,
Kare kwedu vaiwe moyo murefu,
Kukuvara nenhomba wakatarira,
Nyama, uku uchingoseva nemuto,
Dakara mukoma vazofunga kunhonga,
Kufa nenyota makumbo ari mumvura,
Potse-potse waitofira mugota,
Kwaive kutomera man’a nekufambira,
Usati wabvumidzwa kana kugunzva,
Wokumbira rubatsiro kudzinza rose,
Gwevedzi, Munyai naSadombo,
Chindakuda mopanana nenhumbi,
Womirira rudo rwupise semarasha,
Usati vatemwa rusambo nedanga!

Roora rechimanjemanje

Gwaro renyu madzibaba ndariona,
Handikutema kwekubatanidza ukama,
Mamiriro ezvinhu tese tinoaziva,
Ndozviwanepi, chingwa netsvigiri?
Pazvinwiwa tichatoronda nhimbe.

Vakarabwa mune idi here shuwa?
Kundibhadharisa makandinzwanani?
Musadaro, inga muri vanyarikani,
Wenyu munomutarisira kutya kani?
Mukunda ndiye nyakundipfimba!

Kupfunya chisero, tsika dzenhema,
Ndakamuona achitamba kongonya,
Muzavazi mumamana matigere,
Nyangwe aikutekenyai ndebvu,
Hazvichabviri kurova gusvi.

Mwanasikana ndimapfumise!
Asika nongaivoka zvine mwero,
Chisiyanai nezviripwaripwa!
Hazvichadi pwanyaruzhohwa,
Ndakamuziva awa nengura.

Tasvika pano tichiti tichabuda,
Zvomoda tivake seri kwedanga,
Kukuvharirai mhumhi nemapere,
Ndinizve ndokurimirai gombo,
Chuma chandabvisa chishoma?

Kuumbwa akaumbwa zvake semusuva,
Hatishori, asi tarirai maziso kutsvuka,
Zvakumanakumana neufende hwenguruve,
Zvakare akafura vadzidzisi nerekeni,
Imbeu inosimwa kumucheto kwemunda!

Zvinenge zvave neudyire vadikani!
Rusambo rudzii, inzwai kuchema,
Yechimanda ndeyei asina pamiviri!
Tarakita ndiro rave danga rinotsika?
Bva chengetai, todzoka tavana pfuma!

Kwaye ndiani apa

Ruzha, pano anongovhotomoka,
Ndini wacho wembeu, ndionei!
Uyo chinguri asvika akangoti zii,
Atadza kukwana, mhutwa murusero!
Zvino kwaye ndiani apa?

Wasu wako ndiye weManyika,
Kwainonaka mhamba ngevamai,
Mukwerekwere kumahombekombe,
Tateguru rakabva nyikamukanza,
Manje ari nani ndiani apa?

Vakuru vakapfeka yemurara,
Rwavo ruziva rwakabva mudzinza,
Ava vengovani dzavo dzedzidzo,
Vanongopembedza magariro avamwe,
Saka ndezvipi zviri nani?

Wangu muvakidzani hasha kani,
Maoko ake haabati chinopona,
Kubva wako kunyara kwerudzii?
Rake zita paruzhinji haaridairi,
Ko-o ndekupi kwekupotera?

Imi munavo majaya nemhandara,
Potai muchitenda Musikavanhu,
Wepapapo vaviri vega pachavo,
Vanongoswerodya nyika rutivi,
Vagere ndevapi apa?

Hongu inyeredzi, tsvarakadenga,
Asi haana nguva nekuzvidinga,
Chipukandipemwenje mudhiniwe,
Chinongokwenya nekutsvara’nda,
Ko-o ndeupiko ari nani?

Kufundumara, tione ukamutanga?
Nyangwe zuva rabuda kudai,
Uyu anongoseka-seka neparufu,
Wadavapfanya bhanana repamusika,
Munhu kwaye ndeupi apa?

Ava ngevenhafu havazivi pekumira,
Zvino vazvimba matumbu nesadza,
Mukoranebhande kungoti nyobvo,
Yovhuvhuta kutotsvaga chekubatira,
Ane chimiro kwacho ndiani?

Wepano anozvirova dundundu,
Kuona nemavanga kuti anokaka,
Handirarame ane mitezo inoteta,
Gwara, tsiyo dzake dzinorwadza,
Achararama kupinda umwe ndiani?

Dzikama, hazvidi dzungu,
Rega kukurirwa nemhepo,
Kusvisvina zondo ndichitaura,
Hapana chiri nani pane chimwe,
Tese tiri nyama ichaora!