Batai mapfumo (Ziva pekuisa X)

Zvavauya kudai hapachina chakanaka, Rufu urwu, ihondo iyi, Kukurirwa kana kukunda uku, Batai mapfumo varume. Chauya chauya hama, Kusiri kufa ndekupi?, Tagara muvhu…

Posted On

Kuyanana nekurambana

Kuroorana vaviri, Vane pfungwa dzakazvimirira, Zvasiyana zvido nezvivavariro, Zviuya hazvivanani! Kana zvizhinji zvikavirirana, Kubva ndiko kugarisana hukama, Kuchembedzana kusvika kukwegura, Pamwepo moona vazukuru…

Posted On

Amai vaRena

Amai vaRena (Woye woye Rena) Vakapisa mwana (Woye woye Rena) Nekukara nhopi (Woye woye Rena) Kajusi kana kajusi …

Posted On

Zviri mudzimba umu

Chepadare chagara munzeve dzavatorwa, Chemumba ndochiri mumhepo, Ndiko kunaka kwazvo nekuti pakukutu, Zviri mudzimba umu, mabasa! Kuzvireva paruzhinji zvinorema, Wakwewa sanzu wakwewa namashizha…

Posted On

Mukombe vamadzisahwira

Chakanaka chakanaka sahwira, Chinwiwa chenyu chinonaka mhani! Rine horeka, aya matindingoma! Doro renyu randiomesa gotsi papata, Kungoti dzvutu, ndadungunurwa! Tendayi muzvare mubati wezviyo,…

Posted On

Pfumvu yesadza paruzevha

Chakabaya chikatyokera! Vangu mudzimu vakapakata gona rapedza dzinza, Ivo vandipa ronda kuti nhunzi dzindidye, Ndofudzwa nepfumvu kusingaperi, Kubvira ndichiri mudumbu kupfuura kwamupfigwanebwe, Harwusi…

Posted On

Munhanga nemugota

Pano une danga radzo mhandara, Dzinorara sei munhanga gurumwandira kudai? Ane mhuri kwayo ndeane ndume seni, Imi mune mhurikadzi zivai kuti vatorwa, Vachaenda…

Posted On