Kufudza mombe

Harahwa dzogadzirira kuronda nhimbe,
Rwawe rudziyakamwe, isu todzivhurira,
Kudzisairira mubani, pakati pemakomo,
Mune mafuro, mvura zvese negokoro.

Padzinoti tsikitsiki kufurira nzara,
Tombotora mukana wekuvhima,
Tsotso musango, imbwa kutevera hwema,
Miseve zvese nemakano takarodza.

Nhasi matenga akafuratira chose,
Kana katsuro zvako kati vhurukushu,
Sango ragara haringopi mangamanga,
Hameno, zvimwe mazuva anotevera.

Makwikwi kuzvivaraidza, hofori mudenderedzwa,
Kumira negumbo ribodzi, dzopeta maoko,
Isu kudya nemeso, toimba “jongwe guru ndiani?”
Kurwa kusvika vadimbuka makumbo segurwe!

Vaiveko vakomana vakuru vehutsinye,
Chandaroverwa woye-e tsakata!
Wopomerwa mhosva dzisina tsarukano,
Zvanzi uri kunonoka kukanda tsoka!

Zvino yoturuka muno mugwenga,
Tichangobuda muchirimo kudai,
Zvonakira mombe mafuro manyoro,
Isu tazoyeuka bako tati nyakata!

Chiona dzoita murambamhuru,
Kuoma musoro, kudzora dzonetsa,
Pfumvu yekurumiswa marumamombe,
Kubaiwa netwunorwa manhede, feso!

Tende padombo kutumbura minzwa!
Nguo podzooma, muviri wotonhora,
Kusvika kumba wanei tsima nemutetenerwa,
Nyama yaramba, kana simuka tienzane hakuna!

Mai wobvunza zvaswera zvichitora nzvimbo,
Wongoti chete mombe dzanetsa nyamusi,
Zvaitika kumombe hazvisvike kumba,
Wekwemurume ndewe kwemurume!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*