Mvura usanaye

Mvura usanaye Mvura usanaye Isu vana toda kutamba Huya rimwe zuva

Posted On

Muromo wako

Igaba rako, Ndiwe mwene waro, Zvaunoda naro woita, Kubhwereketa kana kutaura, Kuvaka kana kuvondomora, Asi ziva shoko harivhikwi, Kana rabuda haridzoki, Munzeve ravaridza…

Posted On

Imwe nhamo kuzviparira

Kupfachura ndekwe vakazara nazvo, Vanoshaya vagara vanodunguzira, Kumhanya hunge uchiziva nzira, Vamwe vose zvino kutotsunzutira, Kunopemha hakuendwi vakatsvinda, Mucheno vamandiriri vakashongedza, Makasunga zvidananguva…

Posted On